ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์ / 2532 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
ผู้ป่วย
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Pain
Injections
Injections, intramuscular
22 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานภายหลังการเดินบนสายพานเลื่อน / ธีรนันท์ วรรณศิริ / 2532 /Full Text
Subject
เบาหวาน
กลูโคส
เลือด
Dissertation, Academic -- Nursing
Blood glucose
Diabetis mellitus
23 การผลิตชุดการเรียนสื่อประสมสำหรับการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กฎของนิวตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุรินทร์ เกตุทับทิม / 2532 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
24 การผลิตโปรตีนเซลล์เดี่ยวจากมันสำปะหลังโดยการหมักยีสต์ / ณรงค์ วงษ์พานิช / 2532 /Full Text
Subject
โปรตีน
มันสำปะหลัง
ยีสต์
การหมัก
25 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอน เรื่องการออกฤทธิ์ของยาต่อบริเวณส่วนต่อปลายประสาทและกล้ามเนื้อลาย / ธารา พิเศษกุลการณ์ / 2532 /Full Text
Subject
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ยา
ประสาท -- กล้ามเนื้อลาย
26 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลของงานทะเบียนและวัดผลในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ / ไพรัช รามนัฎ / 2532 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
การวัดผลทางการศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
27 การพัฒนาโปรแกรมภาษาดีเบสทูในการจัดทำดรรชนีวารสาร เพื่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลทางเทคโนโลยีทางการศึกษา / วิรงรอง ไพบูลย์สวัสดิ์ / 2532 /Full Text
Subject
วารสาร -- ดัชนี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การทำดัชนี
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ดีเบส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- บริการสารสนเทศ
28 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงปรากฎการณ์ของดวงจันทร์และอุปราคา / วิชาญ คงธรรม / 2532 /Full Text
Subject
ดวงจันทร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จันทรุปราคา
สุริยุปราคา
ไมโครคอมพิวเตอร์
29 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำกากส่าเหล้า / วิลาสินี เหล่าพงษ์พิชญ์ / 2532 /Full Text
Subject
สาหร่าย
น้ำกากส่าเหล้า
30 การยืดอายุการเก็บรักษาผักบุ้งจีน (Ipomoea aquation Forsk) / พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ / 2532 /Full Text
Subject
ผักบุ้งจีน -- การเก็บและรักษา
ผัก -- การเก็บและรักษา
31 การแยกและการคัดเลือกเชื้อราที่เจริญดีที่อุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตซอร์บิทอลได้ / สมจิตร์ จันทร์ชุ่ม / 2532 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ซอร์บิทอล
จุลินทรีย์
32 การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส / สมจิตร อยู่เป็นสุข / 2532 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอนไซม์
กลูโคสไอโซเมอเรส
33 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / ชัยวิทย์ ปิ่นทรายมูล / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
34 การรับรู้และความสำนึกของเกษตรกรต่อการแก้ไขปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผดุงชาติ ยังดี / 2532 /Full Text
Subject
ดินเค็ม
เกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
35 การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาติดและความผิดปกติของโครโมโซมในผู้ป่วยที่เป็น ซิสเตมิก ลูปัส อีรีย์ ธีมาโตซัส / โอภาส คีรีต๊ะ / 2532 /Full Text
Subject
การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโคคมาติค
โครโมโซม
ซิสเตมิก ลูปัส อีรีย์ธีมาโตซัส
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome aberations
Chromatids
Sle
36 การวัดความหนาของฟิล์มบางโดยใช้วิธีเอ๊กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / โสฬส ศรีหมื่นไวย / 2532 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
รังสีเอกซ์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
37 การวางนัยทั่วไปของทฤษฎีอาร์เซลลา - อัสโกลิสำหรับการสมนัย กัมพล ศรีธัญญรัตน์ / กัมพล ศรีธัญรัตน์ / 2532 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
ปรภูมิเมตริก
การสมนัย
38 การวิเคราะห์การจำแนกผู้กู้สินเชื่อการเกษตร : กรณีศึกษาอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Discriminant analysis of agricultural loan borrowers : a case study of Chomthong District, Chiang Mai Province / รังสรรค์ พิมพ์สารี / 2532 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
39 การวิเคราะห์ขีดความสามารถของโรงเรียนประถมศึกษาในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนด้านอาชีพ : ศึกษากรณีบ้านแม่กุ้งน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ / 2532 /Full Text
Subject
ชุมชนกับโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน
สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- อาชีพ
40 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดข้าวส่งออกของไทย / สุพร พฤกษิกานนท์ / 2532 /Full Text
Subject
ข้าว -- การค้า
สินค้าเกษตร
ตลาด
ไทย -- การค้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9