ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ฟังก์ชันซึ่งรักษาความเป็นฮาร์มอนิกในปริภูมิยุคิลด / เพ็ญศรี แซ่จันทร์ / 2531 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
ฮาร์มอนิกฟังก์ชัน
ปริภูมิแบบยูคลิด
162 ภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบโลหะบนพลาสติก / วิกรม เวทพิเชษฐโกศล / 2531 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวโลหะ
พลาสติก
การเคลือบพลาสติก
163 ระบบการเช่าและค่าเช่าที่ดินในเขตที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / โชติรัตน์ วิมุกตะลพ / 2531 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
ค่าเช่า
ระบบการปลูกพืช
ที่ดิน -- เชียงใหม่
164 ระบบจำนวนใน 4 และ 8 มิติ / สินชัย ชวลิตพิเชฐ / 2531 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
165 ระบบตรวจวัดตริเตียม / วัชรา ปลัดคุณ / 2531 /Full Text
Subject
ตริเตียม -- การวัด
หัววัดสารเรืองแสงชนิดของเหลว
166 ระบบลำน้ำและอัตราการพังทลายของภูมิประเทศที่มีการพังทลายของดินสูง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / จาตุรนต์ แสงศร / 2531 /Full Text
Subject
การกร่อนของดิน
การระบายน้ำ
ดิน -- นาน้อย (น่าน)
ภูมิศาสตร์กายภาพ
นาน้อย (น่าน) -- ภูมิศาสตร์
167 ระบบเศรษฐกิจยาสูบ ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไร่บ่มเอง / เบญจวรรณ ไชยกาญจน์ / 2531 /Full Text
Subject
ยาสูบ -- การผลิต
ยาสูบ -- แง่เศรษฐกิจ
168 วงชีวิตของพยาธิตัวตืด (Hymenolepis sp.) ในไก่บ้าน (Gallus gallus domesticus) / รัศมี ตันติวรานุรักษ์ / 2531 /Full Text
Subject
พยาธิตัวตืด
ไก่
169 วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านของชาวไทยยวน บ้านคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร / สุธาทิพย์ สว่างผล / 2531 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง -- กำแพงเพชร
ไทโยนก
นิทานพื้นเมือง -- การวิเคราะห์
นิทาน
นิทานคติธรรม
บ้านคลองน้ำไหล (กำแพงเพชร)
170 ศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิตระดับต่าง ๆ สำหรับถั่วเหลืองในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / มรกต อักษรสวาสดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- การผลิต
171 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเรดอนและเรดอนตัวลูกในฤดูกาลต่าง ๆ ที่บ้านดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / ทองดี ศรีอันยู้ / 2531 /Full Text
Subject
เรดอน
มลพิษทางอากาศ
ก๊าซ
ฤดูกาล -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- ภูมิอากาศ
172 สกรรมกริยาบอกอาการและการเปลี่ยนแปลงในภาษาถิ่นเชียงใหม่ : การศึกษาความคล้ายคลึงกันของความหมาย / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ / 2531 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- ไวยากรณ์
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- อรรถศาสตร์
173 สัณฐานการงอกและความมีชีวิตหลังการเก็บรักษาของละอองเกสรมะม่วง ลิ้นจี่ และลำไย / เรืองยศ ลาภบุญเรือง / 2531 /Full Text
Subject
ละอองเกสร
มะม่วง
ลิ้นจี่
ลำไย
174 สุนทรียทัศน์ในพระสุตตันตปิฎก / พิมพาภรณ์ เครื่องกำแหง / 2531 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์
พระสูตร
175 อิทธิพลของความแก่ของผลการเคลือบไขและการหุ้มผลด้วยแผ่นพลาสติกบางที่มีต่อคุณภาพของผลสาลี่จีน (Pyrus pyrifolia) พันธุ์เพียน พูและเซียง ซุย ในระหว่างการเก็บรักษา / ทองเจือ อักขราษา / 2531 /Full Text
Subject
สาลี่ -- การเก็บเกี่ยว
สาลี่ -- การเก็บและรักษา
สาลี่ -- การสุก
สารเคลือบไข
พลาสติก
176 เอ็นไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้อรา Myceliophthora thermophila / มณีรัตน์ กันตังกุล / 2531 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เชื้อรา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9