ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 ผลของการใช้แบบทดสอบโคลซ์ที่มีต่อความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษแบบตีความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ดวงกมล สุจินโน / 2531 /Full Text
Subject
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
แบบทดสอบโคลซ
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
142 ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ / 2531 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ครอบครัว
Dissertations, Academic -- Nursing
Kidney failure, Chronic
143 ผลของการปลูกข้าวโพดแซมถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณของเพลี้ยอ่อนถั่ว(Aphis glycines Matsumura) และศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยอ่อน / จิราวรรณ พุทธเจริญ / 2531 /Full Text
Subject
เพลี้ยอ่อน
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
144 ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัย / 2531 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- การดูแล
ไหล่
Dissertations, Academic -- Nursing
Rehabilitation
Postoperative care
145 ผลของน้ำสกัดและกากที่ได้จากหัวกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) ในหนู่ถีบจักร (Mus musculus) / รัชนี เพ็ชร์ช้าง / 2531 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว
หนู -- การสืบพันธุ์
ฮอร์โมนเพศ
เอสโตรเจน
146 ผลของนิวตรอนพลังงานสูงที่ดีต่อโครโมโซมของหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ที่เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ / มาลินี วิไลพงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
โครโมโซม
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
นิวตรอนพลังงานสูง
หอมหัวใหญ่ -- การทดลอง
147 ผลของไพโตฮีมแอกกลูตินินที่สกัดจากถั่วแดงหลวง (Phaseolus vulgaris Linn.) ต่อการเติบโตและแบ่งเซลล์ของลิมโฟไซท์ของคนในสภาพที่เลี้ยงนอกร่างกาย / ภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์ / 2531 /Full Text
Subject
ไฟโตฮีมแอกกลูตินิน
ถั่วแดงหลวง
เซลล์
ลิย์มโฟซัยต์
148 ผลของสารเคมีต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกแกลดิโอลัส โสระยา สุประดิษฐ์อาภรณ์ / โสระยาสุประดิษฐ์อาภรณ์ / 2531 /Full Text
Subject
แกลดิโอลัส
สารเคมี
แกลดิโอลัส -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
149 ผลของสารเคลือบไขและอีเทรลต่ออายุการเก็บและการสุกของมะม่วงเขียวเสวยและงา (mangifera indica L.cv.Keaw Sawoey, M.indica L.cv. Nga) / นิตยา มหาโพธิ์ / 2531 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย
มะม่วง -- พันธุ์งา
มะม่วง -- การสุก
สารเคลือบไข
อีเทรล
150 ผลของแสงที่มีต่อผลผลิตของถั่วเหลือง / วิลาสลักษณ์ ว่องไว / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
แสง
151 ผลของหัวกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) โปรเจสเตอโรนและอินโดเมทาซินต่อหนูขาว (Rattus norvegieus) ที่ตั้งท้อง / จิระพรรณ เอื้อประเสริฐ / 2531 /Full Text
Subject
หนู -- การสืบพันธุ์
กวาวเครือขาว
โปรเจสเตอโรน
อินโดเมทาซิน
152 ผลของหัวกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) และหรือโพรแลคตินต่อการให้นมและการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่หนูขาว (Rattus norvegicus) และลูกหนู / จุรีภรณ์ ไชยเหล็ก / 2531 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว
หนู
อวัยวะสืบพันธุ์
โพรแลคติน
153 ผลส่งเสริมของบอเรตต่อความผิดปกติของโครโมโซมหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ที่ถูกชักนำโดยนิวตรอนพลังงานสูง / ถกลวรรณ ลัทธิ / 2531 /Full Text
Subject
โครโมโซม
หอมหัวใหญ่ -- การทดลอง
บอเรต
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
นิวตรอนพลังงานสูง
154 พฤติกรรมการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนสำเร็จรูปของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) ได้ดีในจังหวัดเชียงราย / ปรารภ สุทธรินทร์ / 2531 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงราย -- พฤติกรรม
การสอนด้วยอุปกรณ์
โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
155 พฤติกรรมของกวางป่า (Cervus Unicolor) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี / กนกกาญจน์ ควรหา / 2531 /Full Text
Subject
กวางป่า -- พฤติกรรม
กวางป่า
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
156 พฤติกรรมของวัวแดง (Bos javanicus) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี / ณฐินี ประกอบผล / 2531 /Full Text
Subject
วัวแดง
วัวแดง -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
157 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 8 / ชูชาติ มั่นคง / 2531 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการ -- พฤติกรรม
ผู้นำ
นโยบายการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
158 พัฒนาการของวิชาชีพบริหารการศึกษาในประเทศไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ / ปตินันท์ ไชยวรรณ์ / 2531 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- ประวัติ
การศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
159 พัฒนาการเรขาคณิตยูคลิด n มิติ เมื่อ n 4 / อัญชลี ชาตาบุญ / 2531 /Full Text
Subject
เรขาคณิตระบบยุคลิด
เรขาคณิตวิเคราะห์
160 ฟังก์ชั่น S-ต่อเนื่องและฟังก์ชันเซมิคอนเนค / อุดมศักดิ์ บังเมฆ / 2531 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันต่อเนื่อง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9