ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 8 / ศิริชัย กันทะนะ / 2531 /Full Text
Subject
การฝึกสอน
ครูช่างอุตสาหกรรม
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ)
122 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการรู้ด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมาน ศิริ / 2531 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางสมอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
123 ความเหลื่อมล้ำของผลผลิตถั่วเหลืองในแปลงทดลองและแปลงเกษตรกร / บันทึก วิชัยศรี / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การเพิ่มผลผลิต
124 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและผลของแสงจากหลอดไฟที่มีต่อการสร้างแอนโทไซยานินของผลแอปเปิลพันธุ์แอนนา (Malus sylvestris Mill.cv. Anna) หลังการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา / ราษี จำปานิล / 2531 /Full Text
Subject
แอปเปิล -- การเก็บเกี่ยว
แอปเปิล -- การเก็บและรักษา
แสง
แอนโทไซยานินส์
125 เครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมโดยวิธีฟาสท์ฟูเรียร์ ทรานสฟอร์ม / สุจินต์ ล. สกุล / 2531 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
เครื่องมือเครื่องใช้ทางฟิสิกส์
126 เคลือบสีแดงเหล็กสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / กษมา ขันทราช / 2531 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เหล็ก
127 เงื่อนไขของสัปริงของริงสลับที่ที่เป็นฟิลด์อันดับ p หรือ p2 / เล็ก แซ่จิว / 2531 /Full Text
Subject
ริงส์(พีชคณิต)
128 ช่วงเวลาการออกดอกและการเติบโตของผล ของไม้ผลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจ / รัตนา งามจิตร / 2531 /Full Text
Subject
พืชเศรษฐกิจ
ไม้ผล -- เชียงใหม่
ไม้ผล -- การเจริญเติบโต
การออกดอก
ผลไม้
129 ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (Litchi chinensis sonn. cv. Hong Huay) / สุภมนตรี พุฒศิริ / 2531 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเจริญเติบโต
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- การเก็บเกี่ยว
130 ดินปั้นโดโลไมท์และน้ำเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา / วีรพันธ์ เดชปัญญา / 2531 /Full Text
Subject
โดโลไมท์
ดิน
น้ำเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
131 ไดกราฟและการประยุกต์ / จิระกุล เอี่ยมตระกูล / 2531 /Full Text
Subject
กราฟ
132 ตลาดนัดหมุนเวียนชนบทในภาคเหนือ : กรณีศึกษาในเขตเชียงใหม่-ลำพูน / กนกพร กระบวนศรี / 2531 /Full Text
Subject
ตลาดนัด
ตลาด -- เชียงใหม่
ตลาด -- ลำพูน
133 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ของไทยสมัยโบราณ / โสรัชช์ พุทธพิทักษ์ / 2531 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์กายภาพ -- ไทย
วรรณกรรมพุทธศาสนา
โลก
จักรวาล
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900
134 แนวคิดเรื่อง ครู ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา / เรือนสาย รู้บุญ / 2531 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
ครู
พุทธศาสนากับสังคม
135 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อโอกาสการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ / คงเดช พรมยา / 2531 /Full Text
Subject
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
การเรียน
136 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่ในไร่เกษตรกรภายใต้สภาพการปลูกบนที่สูง / อาคม กาญจนประโชติ / 2531 /Full Text
Subject
ข้าวไร่
เกษตรที่สูง
นิเวศวิทยาเกษตร
137 ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของเคลือบนิเกิลในการชุบด้วยไฟฟ้า / ยอดกมล เทพธรานนท์ / 2531 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
การชุบเคลือบผิวโลหะ
นิเกิล
138 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางไปโรงพยาบาล : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / สมบูรณ์ สุทธนะ / 2531 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
139 ผลกระทบของปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของดินดอนในเขตเกษตรน้ำฝน / สันต์ สิริภักดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
ดิน
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
140 ผลกระทบของวิธีการเตรียมดินและความชื้นของดินต่อความต้านทานของดินและการสร้างฝักของถั่วลิสง / สุพจน์ เอี้ยงกุญชร / 2531 /Full Text
Subject
ความชื้นในดิน
ความชื้นในดินกับพืช
ถั่วลิสง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9