ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การสร้างเครื่องมือวัดความสามารถด้านงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม / ปาริชาติ บัวเจริญ / 2531 /Full Text
Subject
การทดสอบความสามารถ
โลหะ -- การเชื่อม
นักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาทางอาชีพ
102 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ : เรื่องการหารเศษส่วนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นงเยาว์ พูลศิริ / 2531 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
103 การสร้างชุดทดลองด้วยตนเอง วิชาวงจรดิจิตอล-1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พงซ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ / 2531 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การสอนรายบุคคล
แบบเรียนสำเร็จรูป
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ
104 การสร้างไนโตรเจนเลเซอร์โดยใช้ตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน อภิชาติ อัจฉริยศักดิ์ชัย / อภิชาติ อัจฉริยะศักดิ์ชัย / 2531 /Full Text
Subject
แสงเลเซอร์
ไนโตรเจนเลเซอร์
105 การสร้างบทเรียนโมดูล กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง ประชากรศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาท้องถิ่น ในเขตตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / เจตนา เมืองมูล / 2531 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียน -- ลำพูน
ประชากรศึกษา
106 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในการสอนซ่อมเสริมวิชาฟิสิกส์เรื่อง โมเมนตัม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 / สุพร ฉวีศักดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนพิชัย
แบบเรียนสำเร็จรูป
การสอนซ่อมเสริม
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน -- อุตรดิตถ์
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
การศึกษาขั้นมัธยม -- อุตรดิตถ์
107 การสร้างสื่อการสอนรายวิชา ชพ 101 เขียนแบบเทคนิค 1 เรื่อง การอ่านแบบ โดยใช้หลักมิติสัมพันธ์ / วิมาน กะริอุณะ / 2531 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การเขียนแบบ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
108 การสร้างแหล่งยีนของเห็ดฟาง / อรศรี ตันตยาภินันท์ / 2531 /Full Text
Subject
เอนไซม์
ดีเอ็นเอ
เห็ดฟาง
โครโมโซม
109 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา / มนัส อินทร์รุ่ง / 2531 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
กลศาสตร์ประยุกต์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษา -- ทัศนคติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
110 การสำรวจไม้ป่าที่มีผลรับประทานได้ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / พิมพ์ใจ มณีนาค / 2531 /Full Text
Subject
ไม้ผล -- ไทย (ภาคเหนือ)
พืชอาหาร -- ไทย(ภาคเหนือ)
111 การสำรวจริงซึ่งมีจำนวนสมาชิกถึง 12 ตัว / วนา ศาสตร์ปรีชา / 2531 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
112 การสำรวจโรคที่เกิดจากเชื้อราหลังการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง (Mangifera indica L.) และวิธีป้องกันกำจัดโรคที่รุนแรงบางวิธี / ประจวบ บุตรศาสตร์ / 2531 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว
มะม่วง
โรคพืช
113 การหาปริมาณของตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ทองแดงและฟลูออไรด์ในต้นยาสูบ / เทอดเกียรติ บรรจง / 2531 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
ฟลูออไรด์ -- การวิเคราะห์
ยาสูบ -- เชียงใหม่
114 การหาปริมาณเตตราซัยคลินในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชัน อะนาลิซีส มณฑา ธัชประมุข / มณฑา ธัชประมุข / 2531 /Full Text
Subject
ยา -- การวิเคราะห์
เตตราซัยคลิน
เภสัชเคมี
115 การให้บริการสนเทศเพื่อการแนะแนวศึกษาต่อด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ / สถาพร อินทร์คำน้อย / 2531 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแนะแนวการศึกษา -- บริการสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ไมโครคอมพิวเตอร์
116 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณอิออนบางตัวในน้ำธรรมชาติ / ประสิทธิ์ ปุระชาติ / 2531 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
อิออน
117 ขวัญของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกันดาร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน / ชูเกียรติ ก่อเกิด / 2531 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ขวัญในการทำงาน
การศึกษาขั้นประถม -- น่าน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- น่าน
118 ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์บางจำนวน / อุไรพร ดำรงค์ศิริ / 2531 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
ทฤษฎีเซต
กราฟ
119 ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสมัยสุโขทัย / วารี สามารถ / 2531 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- สมัยสุโขทัย
วรรณกรรมไทย -- แง่สังคม
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ปรัชญาในวรรณคดี
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900
120 ความคิดเห็นและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของครูประถมศึกษาในกลุ่มแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / สกล สุทธิจิระพันธ์ / 2531 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ครู -- ทัศนคติ -- แม่ระมาด (ตาก)
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ระมาด (ตาก)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9