ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิลาวัณย์ ศรีสวัสดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
82 การศึกษาพฤติกรรมของปากใบกาแฟ ในสภาพแวดล้อมต่างกัน = Studies on stomatal behaviour in coffee (Coffea arabica L.) under different conditions / วรวิทย์ ประภาวิทย์ / 2531 /Full Text
Subject
กาแฟ
กาแฟ -- สรีรวิทยา
83 การศึกษาพฤติกรรมของเป็ดก่า (Cairina scutulata) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / ปรีชา ไพรินทร์ / 2531 /Full Text
Subject
เป็ดก่า -- พฤติกรรม
เป็ดก่า
สวนสัตว์เชียงใหม่
84 การศึกษาร่องรอยทางน้ำเก่าของแม่น้ำปิงในบริเวณที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน / ศุทธินี ทองสอาด / 2531 /Full Text
Subject
แม่น้ำ
ที่ราบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การตั้งถิ่นฐาน
แม่น้ำปิง
85 การศึกษาระบบทำความเย็นที่ใช้แคลเซี่ยมคลอไรด์ / สมัคร แสงอรุณ / 2531 /Full Text
Subject
ระบบทำความเย็น
แคลเซียมคลอไรด์
86 การศึกษารูปแบบการขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ยาใจ กอนวงษ์ / 2531 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การย้ายถิ่น
87 การศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของเหล็กออกไซด์เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น / สมจิตต์ รอดไฝ / 2531 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การนำ
เหล็กออกไซด์
สารกึ่งตัวนำ
88 การศึกษาลักษณะลูกผสมชั่วที่ 1 ของแตงไทย (Cucumis melo L.) / นิรมิต กิจรุ่งเรือง / 2531 /Full Text
Subject
แตงไทย
พืช -- การขยายพันธุ์
พืช -- การปรับปรุงพันธุ์
89 การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอนัตตากับหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท สุมน ปนาทกุล / สุมน ปนาทกูล / 2531 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
กรรม
อัตตา
90 การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ / อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์ / 2531 /Full Text
Subject
ภาพนิ่ง
การสอนด้วยอุปกรณ์
การถ่ายภาพ -- เทคนิค
การถ่ายภาพ -- วัสดุและอุปกรณ์
91 การศึกษาวิธีการและกลวิธีที่ใช้ในการสอนของครูสังคมศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าสอนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ / สายสวาท สุคันธวงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
การสอน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
ครูสังคมศึกษา
92 การศึกษาวิธีปฏิบัติและปัญหาของครูวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 8 / สมศรี ปวงจักรทา / 2531 /Full Text
Subject
ครูวิทยาศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
93 การศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ / ศิรินทร์ญา ภักดี / 2531 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ -- อาจารย์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
94 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / บุญมี ธิอุด / 2531 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
95 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแบเรียมเฟอร์ไรท์ / ศักดิ์สิทธิ์ ดรุณ / 2531 /Full Text
Subject
แบเรียมเฟอร์ไรท์
แม่เหล็ก
96 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเลดติตาเนต / นิคม เดชวีระธรรม / 2531 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ไดอิเล็กทริก
97 การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแบบของการตอบผิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี / อัมพล พันธุ์วงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- อุบลราชธานี
98 การศึกษาสารให้กลิ่นของลำไยสดและลำไยกระป๋องพันธุ์อีแดง = Euphoria longana Lam.CV.Edaeng / จริยา ปิติพรณรงค์ / 2531 /Full Text
Subject
สารประกอบให้กลิ่น
ลำไย
99 การศึกษาเอ็นไซม์กลูโคสไอโซเมอเรสอินเวอร์เทสและเอ็นไซม์ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรสบางตัวในเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกจากของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาล / สุธิตา แสงคำ / 2531 /Full Text
Subject
เอนไซม์ -- การวิเคราะห์
แบคทีเรีย
ของเสีย
อุตสาหกรรมน้ำตาล
100 การสร้างคู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบเพื่อใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็มลบ / สมศรี วิมลรัตน์ / 2531 /Full Text
Subject
ครู -- คู่มือ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9