ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาการกำจัดกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งจังหวัดตากโดยวิธีฟรอทโฟลเทชั่น ร่วมกับไฮโดรไซโคลน / จำนงค์ จารุพงษ์ทวิช / 2531 /Full Text
Subject
การกำจัดกำมะถันในถ่านหิน
ลิกไนต์ -- ตาก
62 การศึกษาการเขียนเรียงความแบบมองไม่เห็น / ชนันท์ สุวรรณรัตน์ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเขียน
ภาษาไทย -- การเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เรียงความ
63 การศึกษาการทำถ่านอัดก้อนโดยใช้ไม้ผสมถ่านหินลิกไนต์ / บุญแสน เตียวนุกูลธรรม / 2531 /Full Text
Subject
ถ่านสังเคราะห์
ถ่านหิน
ลิกไนต์
64 การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 7 / สุชาติ ใจภักดี / 2531 /Full Text
Subject
คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
65 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเหตุผลเชิงตรรกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 8 / สมใจ กิจพรประเสริฐ / 2531 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
เหตุผล
นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ)
สมรรถภาพทางสมอง
66 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางช่าง คุณลักษณะเด่นของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 10 / ไพศาล มุ่งวัฒนา / 2531 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ช่างอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
67 การศึกษาคุณลักษณะของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่จุดคูรี ระหว่างอุณหภูมิ 30 ถึง 200 องศาเซลเซียส / นพพร เหรียญทอง / 2531 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
แบเรียมไทเทเนตเซรามิกส์
อุณหภูมิ
68 การศึกษาเคลือบโครเมียมสีแดงสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์โดยใช้วัตถุดิบในภาคเหนือของประเทศไทย / อุบลศรี ทรวดทรง / 2531 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครเมียม
69 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์ / 2531 /Full Text
Subject
การลงโทษ
การประหารชีวิตและเพชฌฆาต
70 การศึกษาเชิงวิจารณ์หลักมหสุขของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
มิลล์, จอห์น สจ๊วต, ค.ศ. 1806-1872
ความสุข
71 การศึกษาดินปั้นและเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟต่ำโดยใช้วัตถุดิบบางชนิดของท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย / สมชาย สัมพันธ์วิวัฒน์ / 2531 /Full Text
Subject
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
เครื่องปั้นดินเผา
วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำเคลือบ
72 การศึกษาทางไซโตเจนเนติกในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด / กรรณิกา สาธร / 2531 /Full Text
Subject
ชัยโตเจเนติคส์
คุมกำเนิด, ยากิน
ยาคุมกำเนิด
สตรี
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics -- Drug effects
Contraceptives, oral -- Blood
73 การศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาในภาษิตไทย / นัยนา นาควัชระ / 2531 /Full Text
Subject
ปรัชญาไทย
ปรัชญาในวรรณคดี
สุภาษิตและคำพังเพยไทย
74 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่ / พิทักษ์ สิงห์ทองลา / 2531 /Full Text
Subject
กะหล่ำปลี -- เมล็ดพันธุ์
กะหล่ำปลี -- เชียงใหม่
75 การศึกษาประสิทธิภาพของผงซักฟอกโดยการใช้ไอโอดีน-131 / ระวีวรรณ สุนทรศารทูล / 2531 /Full Text
Subject
ผงซักฟอก
ไอโอดีน
76 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการตกซ้ำชั้นของนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ ตาไชย / 2531 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม
การเรียนซ้ำชั้น
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
นักเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
77 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ การขาดเรียน การตกซ้ำชั้น และการออกกลางคันของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีโรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่ / เดชชัย ขันมะลิ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีเนห์รู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียนซ้ำชั้น
การออกกลางคัน
ม้ง -- การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
78 การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของนกขุนแผน (Cissa erythrorhyncha) และนกสาลิกาเขียว (Cissa chinenisis) ในสภาพกรงเลี้ยง / มานพ มีสุข / 2531 /Full Text
Subject
นกขุนแผน
นกสาลิกาเขียว
นก -- พฤติกรรม
นก -- การเลี้ยง
79 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตสื่อการสอน / มนตรี ดวงจิโน / 2531 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
80 การศึกษาโปรตีนนอกเซลที่ผลิตโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ CC 359 OL2 (his leu ura ) / บำรุง พวงศิริ / 2531 /Full Text
Subject
โปรตีน
ยีสต์
เซลล์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9