ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การพัฒนาและดัดแปลงระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับการวิเคราะห์ไนไตรย์และซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง / สมชาย พัฒน์ชนะ / 2531 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
ไนไตรต์ -- การวิเคราะห์
ซัลเฟต -- การวิเคราะห์
42 การพัฒนาวิธีเตรียมถ่านที่มีปฏิกิริยา / ปรีชา ชิโนเรศโยธิน / 2531 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
43 การยอมรับนวกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / อรุณ ยังอยู่ดี / 2531 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
นวัตกรรมทางการเกษตร
โคนม -- ชะอำ (เพชรบุรี)
44 การแยกแอมโมเนียออกจากสารละลายน้ำแอมโมเนียโดยใช้ความร้อน / ไพโรจน์ รุจิรารังสรรค์ / 2531 /Full Text
Subject
แอมโมเนีย
สารละลาย (เคมี)
ความร้อน
45 การรวบรวมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2526 / ณรงค์ บำรุงศรี / 2531 /Full Text
Subject
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร -- วิทยานิพนธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -- วิทยานิพนธ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- วิจัย -- สาระสังเขป
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- วิจัย -- บรรณานุกรม
วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
46 การระบาดของโรคที่สำคัญของถั่วเหลืองที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติของเกษตรกรในเขตเกษตรน้ำฝน / วรพรรณ จารุมาศ / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช
ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่
เกษตรน้ำฝน
นิเวศวิทยาเกษตร
47 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองและถั่วลิสงภายใต้ฤดูปลูกที่แตกต่างกัน / เทวา เมาลานนท์ / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
ถั่วลิสง -- การเจริญเติบโต
48 การวิเคราะห์การแปรแสงของดาวคู่อุปราคา ไอ ยู ออริจี / นคร ราชกิจ / 2531 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
แสง
49 การวิเคราะห์ความยืนยงในเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบเกษตรบนที่สูง : กรณีศึกษาหมู่บ้านผานกกก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วราพรรณ วิรุฬห์ศรี / 2531 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรที่สูง
ม้ง
การกร่อนของดิน
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภูมิศาสตร์
50 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวรวงผึ้งโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี / พงษ์เทพ เพียรทำ / 2531 /Full Text
Subject
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
ดาว
51 การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ของสหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / ถมรัตน์ นันทิทรรภ / 2531 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
สหวิทยาลัยครูล้านนา
วิทยาลัยครู
โครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ
52 การวิเคราะห์ทางเคมีของเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบสันกำแพง / เริงนภรณ์ ประทุมโทน / 2531 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาสันกำแพง
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำเคลือบ
53 การวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ซิลาดลเวียงกาหลง / นันทวัน สุขแสงดาว / 2531 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำเคลือบ
54 การวิเคราะห์พื้นที่บริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สายสวาท พงษ์โสภา / 2531 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ที่อยู่อาศัย
55 การวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครราชสีมา / วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ / 2531 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองนครราชสีมา
การใช้ที่ดิน -- นครราชสีมา
เมือง -- นครราชสีมา -- การเจริญเติบโต
56 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองลำพูน / วีรพล เชาวลักษณ์ / 2531 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
การใช้ที่ดิน -- ลำพูน
เมือง -- ลำพูน -- การเจริญเติบโต
ลำพูน -- ภาวะสังคม
ลำพูน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ลำพูน -- ภูมิศาสตร์
57 การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชบางชนิด / เอมอร ไชยโรจน์ / 2531 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
ยุง
สมุนไพร
มะกรูด
กะเพราแดง
58 การวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น / พิมล มัธยมบุรุษ / 2531 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
59 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม สังกะสีและทองแดงในนมสดตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชันสเปคโตรโฟโตเมตรี วิรัช วิไลสุทธวงศ์ / วิรัช วิไลสุทธิวงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
นมสด
การวิเคราะห์สเปกตรัม
60 การศึกษากระบวนการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุรินทร์ / ทิพย์วรรณ สุรินทรเสรี / 2531 /Full Text
Subject
ครูวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สุรินทร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- สุรินทร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9