ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / อุทิศ ขัติวงษ์ / 2531 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
22 การบริหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร / สมศักดิ์ เอี่ยมดี / 2531 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
โครงการอาหารกลางวัน
23 การประเมินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน / ประภาพรรณ ปันเจริญ / 2531 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
กิจกรรมของนักเรียน -- การประเมิน
สหกรณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
24 การประเมินการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / ลำอิง อินทะวงษ์ / 2531 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
25 การประเมินข้อจำกัดของผลผลิตถั่วเหลืองโดยการวิเคราะห์สภาพการเพาะปลูกในไร่นา / ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ / 2531 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ไร่นา
26 การประเมินและปรับปรุงพันธุ์พริกพื้นเมือง = Evaluation and improvement of native peppers (Capsicum spp) / มงคล พุทธวงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
พริก -- พันธุ์
27 การประเมินวิธีป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีในระบบการปลูกถั่วเหลืองตามหลังข้าวในเขตที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ พรพรรณ สุทธิเรืองวงศ์ / พรพรรณสุทธิเรืองวงศ์ / 2531 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
วัชพืช
สารเคมี
ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่
28 การปลูกข้าวสาลีหลังนา ภายใต้สภาพการเตรียมดินและวิธีการปลูกต่าง ๆ / บุญรัตน์ จงดี / 2531 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี
29 การเปรียบเทียบการจัดการดินและน้ำสำหรับถั่วเหลืองในไร่นา ณัฐ เทศัชบุตร / ณัฐเทศัชบุตร / 2531 /Full Text
Subject
การจัดการดิน
ถั่วเหลือง -- สุโขทัย
น้ำในการเกษตร
ไร่นา
30 การเปรียบเทียบการหารยูนิแทรีและการหารแบบธรรมดา / มารศรี ศิลปรายะ / 2531 /Full Text
Subject
การหาร
31 การเปรียบเทียบผลการใช้จุดตัดที่กำหนดโดยการประยุกต์โลจิสติกโมเดล แบบพารามิเตอร์ตัวเดียว พารามิเตอร์ 2 ตัว และพารามิเตอร์ 3 ตัว ในแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศุภลักษณ์ สินธนา / 2531 /Full Text
Subject
แบบทดสอบอิงเกณฑ์
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
32 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำเนื้อเรื่องที่ไม่คุ้นเคยในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้การนำเรื่องประกอบ / ไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลำพูน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การอ่าน -- การทดสอบความสามารถ
ความจำ
33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการรู้ความหมาย คำศัพท์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยมีเกมประกอบและไม่มีเกมประกอบ / สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
34 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง การใช้คำถามในการสอน สำหรับนักศึกษาครู / นิพนธ์ จุฬพันธ์ทอง / 2531 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
วีดิทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการโทรทัศน์
การสอนด้วยอุปกรณ์
35 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางสัญจรสำหรับชั้นประถมปีที่ 5 / พงศ์พิพัฒน์ หมู่สิริโรจน์ / 2531 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วีดิทัศน์
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- พิษณุโลก
การศึกษาขั้นประถม -- พิษณุโลก
อุบัติเหตุ
36 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ธวัชชัย วีระสกุลรัตน์ / 2531 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์
บทโทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
การสอนด้วยอุปกรณ์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
37 การผลิตสื่อการสอนโดยวิธีถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำประเภทไฮคอนทราสท์ / นรีรัตน์ สุตสุนทร / 2531 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การถ่ายภาพ
ฟิล์มถ่ายรูป
ภาพ
ภาพนิ่ง
38 การผลิตสื่อการสอนรายบุคคลเรื่อง โครงสร้างอะตอม วิชาเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ / 2531 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
การสอนด้วยอุปกรณ์
เคมี -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
39 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมซุปเปอร์กราฟฟิค 3 มิติ แสดงปรากฎการณ์ของอนุภาคและคลื่น / ทวี อภิระติง / 2531 /Full Text
Subject
กลศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
40 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมซูเปอร์กราฟิค 3 มิติแสดงปรากฎการณ์ของอิเลคตรอน / สมพงศ์ มาเป้า / 2531 /Full Text
Subject
อิเล็กตรอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9