ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 พีชคณิตเชิงเส้นแบบจำกัดเพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับเรขาคณิตโปรเจกทีฟแบบจำกัด / สุพจน์ นาคฤทธิ์ / 2530 /Full Text
Subject
พีชคณิตเชิงเส้น
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
142 พืชป่าที่นำมาใช้ทำประโยชน์นอกเหนือจากการใช้เป็นอาหารของชาวเขาและคนท้องถิ่นในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ / สานิตย์ เสี้ยวภูเขียว / 2530 /Full Text
Subject
พืชเศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
ชาวเขา
พืช
143 พืชป่าที่นำมาใช้เป็นอาหารของชาวเขาและคนท้องถิ่นในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ / ประนม คำลาภ / 2530 /Full Text
Subject
พืชอาหาร -- การใช้ประโยชน์
ชาวเขา -- เชียงใหม่
พืช
144 ระบบอิเล็คทรอนิกส์สำหรับการสร้างนาโนเซกันด์พัลส์ของลำอนุภาค / ไพรัช สร้อยอัมพรกุล / 2530 /Full Text
Subject
การเพิ่มอนุภาคเป็นห้วง (อิเล็กทรอนิกส์)
อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
145 รังสีแกมมาจากการแอคติเวทซีลีเนียม-82 ด้วยนิวตรอนพลังงาน 14-MeV / พิทักษ์ กองสิงห์ / 2530 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
ซีลีเนียม
นิวตรอน
พลังงาน
146 รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกสอนของภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประทุม ตระการศิลป์ / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชามัธยมศึกษา
การฝึกสอน -- การประเมิน
การวัดผลทางการศึกษา
147 ศักยภาพของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / มนัส มณีประเสริฐ / 2530 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
แหล่งน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่สา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8