ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 ดินปั้นผลิตภัณฑ์ขาวเอิทเทนและน้ำเคลือบโดยใช้วัตถุดิบในภาคเหนือของประเทศไทย / ปัญญา คามีศักดิ์ / 2530 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
น้ำเคลือบ
วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
122 ดินปั้นพอร์ซเลน และน้ำเคลือบโดยใช้วัตถุดิบในภาคเหนือของประเทศไทย / อัมรินทร์ อินทร์อยู่ / 2530 /Full Text
Subject
เครื่องลายคราม
น้ำเคลือบ
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
123 เทคนิคการไฮเปอร์เซนซิไทซ์ฟิล์มแพนโครเมติกสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ / สนอง พรมที / 2530 /Full Text
Subject
ฟิล์ม
การถ่ายภาพ
ดาราศาสตร์
124 นโยบายภาษีกับการเข้าสู่ระบบการค้าของชาวนาภาคเหนือ พ.ศ. 2427-2476 ศึกษากรณีอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / เข้ม มฤคพิทักษ์ / 2530 /Full Text
Subject
ภาษี -- สันทราย (เชียงใหม่)
ภาษี -- สารภี (เชียงใหม่)
ชาวนา -- สันทราย (เชียงใหม่)
ชาวนา -- สารภี (เชียงใหม่)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- 2427-2476
ไทย (ภาคเหนือ) -- การค้า
125 น้ำเคลือบเถ้าเบาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา / รวีวรรณ จันทร์จริยากุล / 2530 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
น้ำเคลือบ
ขี้เถ้าลอย
126 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิค สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนแบบตัวต่อตัว / จุฬาลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ / 2530 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การสอนรายบุคคล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
127 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิคสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านการฝึกทักษะในการเรียน / โสภณ ผลประพฤติ / 2530 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
128 แบคทีเรียในกระเพาะหมักของโคพื้นเมืองและการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส / ระพีพรรณ อินปั๋นแก้ว / 2530 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
โค
เอนไซม์
เซลลูโลส
129 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของสตรีชนบทในฐานะหัวหน้าครอบครัว ศึกษาสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่สามีไปทำงานตะวันออกกลาง / สาคร บุญคุ้ม / 2530 /Full Text
Subject
สตรี -- การจ้างงาน
สตรีชนบท -- พิษณุโลก
130 ปัจจัยที่ส่งผลความไม่พึงพอใจในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงรายและวิทยาลัยครูลำปาง / นิราศ วัฒนานิวัติ / 2530 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงราย
วิทยาลัยครูลำปาง
หัวหน้าภาควิชา
วิทยาลัยครู -- การบริหาร
131 ปัจจัยที่ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมต่างกันทางด้านอุปกรณ์ช่วยสอนภาษา / วิลาวรรณ วงศ์ลังกา / 2530 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
132 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / วินัย นงค์ยา / 2530 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
สุขภาพจิต
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
133 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยเกษตรกรรม ในเขตการศึกษา 8 = Problems of learning and teaching science for agricultural programme students at the upper secondary schools and Colleges of Agriculture in Educational Region 8 / สอน คำประวัน / 2530 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์การเกษตร -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยาลัยเกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
134 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw et Suvat.) ต่อการตกไข่ พฤติกรรม การตั้งครรภ์ การคลอดและการให้นมในหนู / ดำรงค์ สงแก้ว / 2530 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว
หนู -- การสืบพันธุ์
135 ผลของผงชูรสต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูตัวเมีย / กาญจนา ไพศาล / 2530 /Full Text
Subject
หนู -- การสืบพันธุ์
ผงชูรส
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
136 ผลของสารประกอบโลหะหนักบางชนิดที่มีต่อ Moina macrocopa straus / จิตรกร สุริยะ / 2530 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอน
โลหะหนัก -- แง่สิ่งแวดล้อม
สารพิษ
สารประกอบ
137 ผลของสุราและเบียร์บางชนิดต่อการทำงานของไตในหนู / ธนูศร ตาสระคู / 2530 /Full Text
Subject
หนู
ไต
สุรา
เบียร์
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
138 พฤติกรรมการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษากรณีอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / โกวิท สิทธิพาณิชย์ / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นประถม -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
การประชุม
139 พฤติกรรมของนกกาบบัว (Ibis leucocephalus) / เกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ / 2530 /Full Text
Subject
นกกาบบัว
นก
สวนสัตว์เชียงใหม่
140 พฤติกรรมในการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2527-2528 / วัชรชัย บัวเทศ / 2530 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่
สหกรณ์การเกษตร
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน
สินเชื่อเกษตร
เกษตรกร -- เพชรบูรณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8