ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส สำหรับแคคเมียม / ชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์ / 2530 /Full Text
Subject
แคคเมียม -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
102 การสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับการสกัดด้วยตัวทำละลาย / ทองสุข พละมา / 2530 /Full Text
Subject
ตัวทำละลาย -- การวิเคราะห์
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
103 การสร้างและพัฒนาแบบวัดจริยธรรมบางประการของนักเรียนระดับประถมศึกษา / ปริญญา สุวรรณชีพ / 2530 /Full Text
Subject
นักเรียน
การศึกษาขั้นประถม
ศีลธรรมจรรยา
104 การสร้างและพัฒนาระบบเสียงตามสายเพื่อใช้ในสถาบันการศึกษา / บุญเลิศ กรรณิการ์ / 2530 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ระบบเสียงตามสาย
เสียง -- อุตรดิตถ์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
105 การสร้างสื่อประสมเพื่อใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / บุษบา พงษธา / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
พลังงาน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
106 การสลายของเซลล์ยีสต์โดยเอนไซม์ที่แยกจากมิกโซแบคทีเรีย / วัชรชัย เจริญมาก / 2530 /Full Text
Subject
ยีสต์
เซลล์
มิกโซแบคทีเรีย
107 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตดไธโอยูเรีย / สมพร แซ่เตีย / 2530 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดง
เคมีฟิสิคัล
ไธโอยูเรีย
108 การสำรวจสาหร่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการสอน / ประภาส ธารเปี่ยม / 2530 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- เชียงใหม่
สาหร่าย
109 การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิดโดยเทคนิคทางรังสี / สุนันท์ จินานุรักษ์ / 2530 /Full Text
Subject
โปแตสเซียม -- การวิเคราะห์
ผลไม้ -- การวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสี
110 การหาปริมาณสารมลพิษบางตัวในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรศักดิ์ วงศ์ศิริ / 2530 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
อะตอมมิคแอ็บซอพชัน
อากาศ
111 การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับเตาเผาไฟฟ้าขนาด 2 กิโลวัตต์ / ชาญ ชูดวงแก้ว / 2530 /Full Text
Subject
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง -- การออกแบบและการสร้าง
เตาเผาไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
วงจรไฟฟ้า
112 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพณิชกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ / 2530 /Full Text
Subject
การวัดความถนัดทางการเรียน
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
113 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในคลินิก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ยุพิน กลิ่นขจร / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Education, nursing
nursing
การวัดความถนัดทางการเรียน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
114 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับอายุผลเมื่อเก็บเกี่ยวของแอปเปิลพันธุ์แอนนา (Malus sylvestris, CV. Anna) ที่เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำ / พรรณี พงษ์สวัสดิ์ / 2530 /Full Text
Subject
แอปเปิล
แอปเปิล -- การเก็บและรักษา
แอปเปิล -- การเก็บเกี่ยว
115 ความสัมพันธ์ระหว่างบางคลาสของสับเซตของจำนวนจริงรวมทั้งคอมแพคเซต / นิรันดร์ แก้วมีศรี / 2530 /Full Text
Subject
เซต
116 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการรู้และเข้าใจทางรูปภาพกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุวิทย์ นวะมะวัฒน์ / 2530 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรู้
ความเข้าใจ
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
ภาพ
117 คู่มือเรียนสำหรับกลุ่มสนใจทางวิทยุและไปรษณีย์แบบกรณีตัวอย่างชนิดบทสนทนาและชนิดเรื่องสมมุติ / นิพัทธ์ สัตตรัตนขจร / 2530 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยุเพื่อการศึกษา
ไปรษณีย์
การสอน
118 เคมีของน้ำเคลือบทองแดงอุณหภูมิต่ำ / นิมิตร ศรีปรางค์ / 2530 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
ทองแดง
อุณหภูมิต่ำ
119 โครงสร้างและการเกิดแร่ทังสเตนของแหล่งแร่ดอยโง้ม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / เสาร์คำ ของก้ำ / 2530 /Full Text
Subject
ทังสเตน
แหล่งแร่ -- ลอง (แพร่)
หินกรวดเหลี่ยม
ดอยโง้ม (แพร่)
120 ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลลำไยพันธุ์ดอ (Euphoria longana lam. cv. Daw) / ดาวเรือง ศรีกอก / 2530 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8