ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การศึกษาสภาพและปัญหาของศูนย์นวัตกรรมและอุปกรณ์การสอนจังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ปัญโญ / 2530 /Full Text
Subject
ศูนย์นวัตกรรมและอุปกรณ์การสอนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์
นวัตกรรมทางการศึกษา
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
82 การศึกษาสมบัติไดอิเลคตริกของคัลเซียมติตาเนต / สามารถ ซามาตย์ / 2530 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
แคลเซียมติตาเนต
83 การศึกษาสมบัติไดอิเลคตริกของแบเรียมติตาเนต / สอาด จันต๊ะคาด / 2530 /Full Text
Subject
แบเรียมไททาเนต
การตกผลึก
สารกึ่งตัวนำ
แบเรียมไททาเนต -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
84 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแมงกานีส-สังกะสีเฟอร์ไรท์ / อุปถัม อิสสรานนท์ / 2530 /Full Text
Subject
เฟอร์ไรต์
แม่เหล็ก
เครื่องเคลือบดินเผา -- คุณสมบัติทางแม่เหล็ก
85 การศึกษาสมบัติทางแสงของผิวเคลือบเซรามิกส์ / สมบัติ ธารบริสุทธิ์กุล / 2530 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ -- คุณสมบัติทางแสง
การสะท้อนแสง
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา -- คุณสมบัติทางแสง
86 การศึกษาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานเพาะของแบเรียมติตาเนท เบญจวรรษ เชิงสะอาด / เบญจวรรษ เชิงสะอาด / 2530 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
แบเรียมไทเทเนต
อุณหภูมิ
87 การศึกษาสาเหตุของการไม่พึ่งตนเองในกลุ่มคนไทย ในชนบทภาคเหนือ / สุรัตน์ เหล็กงาม / 2530 /Full Text
Subject
พุทธศาสนิกชน
พุทธศาสนากับไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประชากรในชนบท
88 การศึกษาเสถียรภาพและการตอบสนองในเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง / ไพศาล เจียดกำจร / 2530 /Full Text
Subject
แหล่งจ่ายไฟ
กระแสไฟตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
89 การศึกษาหาความเป็นกรดด่างและอาหารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยของเห็ดหอม (Lentinus edodes (Berk) sing) 6 สายพันธุ์ / กรรณิกา ทิวทอง / 2530 /Full Text
Subject
เห็ดหอม
เห็ดหอม -- การเจริญเติบโต
เห็ดหอม -- อาหาร
ดุลกรด-ด่าง
90 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครูพลศึกษา / นิตยา มีชัย / 2530 /Full Text
Subject
ครูพลศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
91 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะเด่นของนักเทคนิคการแพทย์ / รัตนา สาคร / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
92 การสร้างชุดการสอนสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 ในเรื่อง ระบบการขยายเสียง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / พูนศักดิ์ ลิ้มมณี / 2530 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- นครสวรรค์
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- นครสวรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา -- นครสวรรค์
วิทยาลัยครู
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- นครสวรรค์
ภาพนิ่ง
โสตทัศนวัสดุ -- นครสวรรค์
93 การสร้างท่อนำแสง / สถิตย์พงษ์ สุวรรณโสภณ / 2530 /Full Text
Subject
แสง
94 การสร้างบทเรียนโมดูลเรื่อง การเข้าใจแผนที่สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / เสาวณีย์ ลิ่มไทย / 2530 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
แผนที่ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
95 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเลี้ยงผึ้งสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สมศักดิ์ สุคำภา / 2530 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
เกษตรกรรม -- แบบเรียนสำเร็จรูป
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผึ้ง, การเลี้ยง
การศึกษาขั้นมัธยม
96 การสร้างแบบวัดเจตคติตามทฤษฎีของฟิซไบน์ไอเซน : เพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมในการบริโภคของนักเรียนประถมศึกษา / ปัญญา บุรีเรือง / 2530 /Full Text
Subject
การสำรวจทัศนคติ
การวัดผลทางการศึกษา
การออกแบบการทดลอง
ทัศนคติ
บริโภคศึกษา
นักเรียน -- พฤติกรรม
การศึกษาขั้นประถม
97 การสร้างแบบวัดทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ทฤษฎีของฟิชไบน์-ไอเซน / ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช / 2530 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พะเยา
นักเรียน -- ทัศนคติ
การศึกษาขั้นมัธยม -- พะเยา
98 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สังเกตได้ในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 8 / วรวิทย์ สุดเขต / 2530 /Full Text
Subject
นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศีลธรรมจรรยา
99 การสร้างโมดูลการสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นมัธยม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
100 การสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการไทเทรตกรดเบส / มงคล เชาว์วินัย / 2530 /Full Text
Subject
กรด -- การวิเคราะห์
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
ดุลกรด-ด่าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8