ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาความแตกต่างในด้านพฤติกรรมระหว่างไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera jonesi) กับไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ (Lophura nycthemera lewesi) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / บรรจบ ไชยสาร / 2530 /Full Text
Subject
ไก่ฟ้า
ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ -- พฤติกรรม
ไก่ฟ้าหลังขาว -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
62 การศึกษาความเที่ยงตรงในการจำแนกความรอบรู้และเปรียบเทียบผลการทดสอบบางประการจากการใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบเอเลอร์ (Tailored test) บางรูปแบบ / ประเวศ เวชชะ / 2530 /Full Text
Subject
การทดสอบความสามารถ
63 การศึกษาคุณภาพกลิ่นและรสของน้ำเก๊กฮวย / แจ่มจันทร์ วรรณภีร์ / 2530 /Full Text
Subject
สารประกอบให้กลิ่น
น้ำเก๊กฮวย
64 การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบโคลซ ชนิดเว้นช่องว่างให้เติมคำ ชนิดกำหนดอักษรตัวแรกของคำ ชนิดกำหนดจำนวนอักษร และชนิดบอกความหมายของคำในการวัดสมรรถภาพทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อรนุช วราอัศวปติ / 2530 /Full Text
Subject
แบบทดสอบโคลซ
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การทดสอบ
การวัดผลการศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- ลำพูน
65 การศึกษาโครงสร้างแคลเซียมติตาเนต / สุชน มนัสจินดาวงศ์ / 2530 /Full Text
Subject
แคลเซียมติตาเนต
การตกผลึก
สารกึ่งตัวนำ
แคลเซียมติตาเนต -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
66 การศึกษาโครงสร้างผลึกของแบเรียมติตาเนตที่อุณหภูมิต่าง ๆ / ธนู ครุธกูล / 2530 /Full Text
Subject
ผลึก
แบเรียมไทเทเนต
67 การศึกษาช่องว่างพลังงานของผลึกคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์โดยวิธีดูดกลืนแสง / ปรเมศ กุลรัตน์ / 2530 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
คอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์
การดูดซึม
พลังงาน
68 การศึกษาเซมิริงสลับที่ที่เป็นคอนกรูเอนซ์-ฟรี / ถกล ศรีแก้ว / 2530 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
69 การศึกษาทางเคมีเกี่ยวกับความเค็มและการปรับสภาพของน้ำเค็มพื้นผิวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / วิทิลดา กระบวนศรี / 2530 /Full Text
Subject
น้ำเค็ม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
น้ำ -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ
น้ำประปา
70 การศึกษาทางเคมีของโรเดียม (II) คาร์บอกซิเลตและผลต่อเซลมะเร็งเคบีในหลอดทดลอง / สมศักดิ์ ปริชานิ / 2530 /Full Text
Subject
โรเดียม
เซลล์
มะเร็ง
สารประกอบเชิงซ้อน
71 การศึกษาทางสเปกโตรสโกบิของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานสิชัน แถวที่ 1 บางตัวกับอนุพันธ์ของกรดเบนโซอิค / วลัยลักษณ์ บุญญกาศ / 2530 /Full Text
Subject
โลหะทรานซิชัน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารประกอบเชิงซ้อน -- การวิเคราะห์
กรดเบนโซอิก
72 การศึกษาธรณีเคมีและความสัมพันธ์ของแร่แทนทาไลต์โคลัมไบต์ ให้แหล่งแร่ดีบุกวุลแฟรม บริเวณบ้านปุง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / วาริน สามัคคีธรรม / 2530 /Full Text
Subject
ธรณีเคมี
หินแกรนิต
แร่
แทนทาไลต์โคลัมไบต์
ดีบุก
วุลแฟรม
แหล่งแร่ -- บ้านไร่ (อุทัยธานี)
73 การศึกษาแนวทางการนำการละเล่นบางอย่างของเด็กไทยไปใช้ในการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา / วิราภรณ์ ปนาทกูล / 2530 /Full Text
Subject
การละเล่น
การสอน
การศึกษาขั้นประถม
74 การศึกษาปริภูมิ T12 / ณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ / 2530 /Full Text
Subject
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
75 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณที่ราบด้านฝังตะวันออกของบริเวณแอ่งเชียงใหม่ กับแผนการใช้ที่ดินพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ / อุดม ศิริปัญญา / 2530 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
ดิน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
76 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระดับท้องถิ่นของการประถมศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น / โกศล ปราคำ / 2530 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- ญี่ปุ่น -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย -- การบริหาร
การบริหารงานบุคคล
77 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ กัน ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง / ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง / 2530 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียน -- สกลนคร
78 การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อวิธีการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการสอนให้เรียนด้วยตนเองแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม / นวยนาด ทิมให้ผล / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนพิชัย
การสอนรายบุคคล
การเรียน
นักเรียน -- ทัศนคติ -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียน -- พฤติกรรม -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
การศึกษาขั้นมัธยม -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
79 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของโครงสร้างของเอ็นยึดข้อเข่าบริเวณด้านนอกตอนหลังของข้อเข่า โดย / กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ / 2530 /Full Text
Subject
เอ็นยึดข้อ
เข่า
Dissertations, academic -- Anatomy
Knee -- Anatomy
Ligaments -- Anatomy
80 การศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตาก / สมศักดิ์ สายเทพ / 2530 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ตาก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8