ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การแยกเชื้อยีสต์ที่ย่อยสลายน้ำตาลแลคโตสจากนมวัว / ภัททิยา ตระกูลสว่าง / 2530 /Full Text
Subject
ยีสต์
การหมัก
น้ำนม
แลคโตส
42 การแยกแร่อะพาไทต์จากหินแกรนิตเพื่อหาอายุหิน โดยวิธีฟิชชันแทรค / เสงี่ยม สุทธิปัญโญ / 2530 /Full Text
Subject
อะพาไทต์
การถลุงแร่
การหาอายุโดยรอยแบ่งแยกนิวเคลียส
หินแกรนิต
43 การแยกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนบริเวณรากข้าว / ธวัชชัย ลิจุติภูมิ / 2530 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
การตรึงไนโตรเจน
ข้าว
ราก
44 การแยกสารกลิ่นจากแมงดานา (Lelhocerus inclieus) / ประทัย ขาวขำ / 2530 /Full Text
Subject
สารประกอบให้กลิ่น
แมงดานา
45 การลู่เข้าของเมเชอเรเบิลฟังก์ชัน / แม็คคาเทอร์ หล้ามุงคุณ / 2530 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
การลู่เข้า
46 การวัดค่าโมบิลิตีของผลึกคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์ / บดินทร์ สุขบท / 2530 /Full Text
Subject
ผลึก -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
สารกึ่งตัวนำ
คอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์
47 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยงานหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : ศึกษากรณีทอผ้า ณ หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน / มาลี ศรีศฤงคาร / 2530 /Full Text
Subject
ศิลปหัตถกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำพูน
กะเหรี่ยง
ชาวเขา -- ลำพูน
การทอผ้า -- ลำพูน
หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม
48 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่าง ๆ ในปุ๋ยเคมีโดยวิธีอาบรังสีนิวตรอนพลังงาน 14 Me V แบบไม่ทำลายสารตัวอย่าง / วิโรจน์ ลิ้มไขแสง / 2530 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
นิวตรอน
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
กัมมันตภาพรังสี
49 การวิเคราะห์ลูกมะเกี๋ยงสุก (Eugenia paniala Roxb., Myrtaceae) ทางเคมี / ทวีพร อุณจักร / 2530 /Full Text
Subject
กรดอินทรีย์
มะเกี๋ยง
โครมาโตกราฟีย์
สีผสมอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 การวิเคราะห์โลหะบางชนิดในทองบรอนซ์ / กาญจนา หอมกลาง / 2530 /Full Text
Subject
โลหะ -- การวิเคราะห์
ทองสัมฤทธิ์ -- การวิเคราะห์
51 การวิเคราะห์สตีรอยต์ฮอร์โมนบางชนิดในยาเม็ดคุมกำเนิด : โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง / ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย / 2530 /Full Text
Subject
สเตียรอยด์ฮอร์โมน -- การวิเคราะห์
ฮอร์โมน -- การวิเคราะห์
ยาคุมกำเนิด -- การวิเคราะห์
ลิควิดโครมาโตกราฟี
52 การวิเคราะห์สภาพการลงทุนและความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง / จำลอง กล้าจริง / 2530 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำปาง
การลงทุน
53 การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำตัวอย่างโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส / ประสงค์ ตั้งประสิทธิ์ / 2530 /Full Text
Subject
คลอไรด์ -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
54 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สังกะสี ทองแดง และแมงกานีสในผักโดยวิธีอะตอมมิค แอบซอพชันสเปคโตรโฟโตเมตรี / เรณุมาส จันทนะ / 2530 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
ปรอท -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
ผัก -- การวิเคราะห์
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
55 การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในยาแก้ปวดโดยวิธีโฟลอินเจคชันอานาลิซีส / พงศกร กลิ่นหอมโสภณ / 2530 /Full Text
Subject
พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์
ยาแก้ปวด -- การวิเคราะห์
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
56 การศึกษาการเก็บรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ในพันธะเคมี / เรวัฒน์ อินทรสุวรรณ / 2530 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
พันธะเคมี
57 การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา / ไกรยุทธ อินทรเดช / 2530 /Full Text
Subject
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
58 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / สันติ กิตติวรรณ / 2530 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ศูนย์การเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
59 การศึกษาการเตรียมแอมโมเนียมซัลเฟตจากลิกไนต์ลิกเคอร์ / กระจ่าง แก้วสว่างนภา / 2530 /Full Text
Subject
ถ่านหิน -- การวิเคราะห์
แอมโมเนียมซัลเฟต
ลิกไนต์
60 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของวัดในเขตการศึกษา 8 / พิสัณห์ ปัญญาฟู / 2530 /Full Text
Subject
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
โรงเรียนเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศีลธรรมจรรยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8