ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การประเมินการใช้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน / ศรีวิไล สมผุด / 2530 /Full Text
Subject
การสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
22 การประเมินหลักสูตรปริญญา วิชาเอกบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2519 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เสาวนิตย์ เจริญชัย / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
ธุรกิจ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การประเมินหลักสูตร
23 การประเมินหลักสูตรรายวิชาบังคับกลุ่มสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในเขตการศึกษา 8 / บุษยรัตน์ บุณฑริกบุตร / 2530 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- หลักสูตร -- การประเมิน
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
24 การประยุกต์ใช้โพลีเอธิลีนไกลคอลบาวด์เอนเอดีในปฏิกรณ์เอนไซม์ แบบต่อเนื่องเพื่อผลิตบิวทานอล / วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ / 2530 /Full Text
Subject
เอนไซม์
โพลิเอทิลีนไกลคอลบาวด์เอนเอดี
บิวทานอล
แอลกอฮอล์
25 การปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ผ่านร่องผ้าไหมโดยการใช้ กระบวนการทดแทน / ศิโรตม์ เดชะ / 2530 /Full Text
Subject
ซิลค์สกรีน -- วัสดุและอุปกรณ์
การพิมพ์ -- วัสดุและอุปกรณ์
ภาพพิมพ์ -- วัสดุและอุปกรณ์
26 การปรับปรุงสภาวะการเลี้ยงเชื้อรา Myceliophthora thermophila เพื่อให้ได้เซลลูเลสที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้สูง / ฉวีวรรณ เปสี / 2530 /Full Text
Subject
เชื้อรา
เอนไซม์เซลลูเลส
27 การปลูกผลึกแกลเลียมแอนติโมไนด์ / ประสิทธิ์ ตระกูลรัมย์ / 2530 /Full Text
Subject
ผลึก
แกลเลียมแอนติโมไนด์
28 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้กับที่เรียนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้โดยครูนำทาง / พฤษภา กลีบแก้ว / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การสอนด้วยอุปกรณ์
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นมัธยม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
29 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการติดสีของเนื้อเยื่อท้อ (Prunus persica L.) ในการแช่อิ่ม / ประสาน แสงไพบูลย์ / 2530 /Full Text
Subject
ท้อ
ท้อ -- การเก็บและรักษา
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
30 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ทนอุณหภูมิสูงโดยใช้เซลลูโลส เพคตินไซแลนและแป้งละลายน้ำ สมชัย เตชะชุณหะกิจ / สมชัย เตชะชุณหกิจ / 2530 /Full Text
Subject
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ไฮโดรเจน
เซลลูโลส
เพกติน
31 การผลิตกึ่งอุตสาหกรรมของบิวทานอล 1 และบิวทิลไนเตรดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง / สุรพล ภาเจริญ / 2530 /Full Text
Subject
บิวทานอล
เชื้อเพลิง
32 การผลิตชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน / ชนินทร์ ยาระณะ / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นมัธยม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
33 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การใช้น้ำหนักช่วยฝึกนักกีฬา / อุดม รัตนอัมพรโสภณ / 2530 /Full Text
Subject
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการโทรทัศน์
กีฬา -- การศึกษาและการสอน
34 การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Zymomonas mobilis ชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ / ชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ / 2530 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอทานอล
กากน้ำตาล
แอลกอฮอล์
35 การผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยโดยเชื้อ Zymomonas mobilis / จุไรลักษณ์ อัตถานันท์ / 2530 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
อ้อย
เอทานอล
แอลกอฮอล์
36 การพัฒนาโปรแกรม dBASE II เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการในศูนย์บริการสื่อการสอน / ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / 2530 /Full Text
Subject
ดีเบส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ศูนย์บริการสื่อการสอน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
37 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาดีเบสทูเพื่อสรุปผลและรายงานผลการเรียน / วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ / 2530 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดีเบส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
38 การพัฒนาวิธีการนำเสนอบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบสไลด์ : กรณีศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรม ชั้น ม.1 เรื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น / ปรีชา อินทรสมพันธ์ / 2530 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาพนิ่ง
อุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
อิเล็กทรอนิกส์ -- วัสดุและอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า
39 การพัฒนาหัววัดอนุภาคอัลฟา สำหรับการทดลองวัดไทม์ออฟไฟลท์ของนิวตรอน / วินัย เชื่อมทอง / 2530 /Full Text
Subject
หัววัดอนุภาคอัลฟา
นิวตรอน -- การวัด
การวัดแบบไทม์ออฟไฟลท์
40 การยึดอายุหลังเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย (Mangifera indica L. CV. Keaw Sawoey) โดยใช้พลาสติกฟิล์มและสภาพความดันต่ำ / ภานุมาศ อัสดร / 2530 /Full Text
Subject
มะม่วง
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8