ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 แผงแบบแผ่นราบสำหรับทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / ฉวีวรรณ เจียรกุล / 2529 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การพา
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
102 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์อำเภอตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ไชยยนต์ คำจม / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษานิเทศก์
ผู้นำ -- พฤติกรรม
ครู
การศึกษาขั้นประถม
103 พฤติกรรมสังคมของนกยูงไทย (Pavo muticees) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / นพเก้า รัตนาวิบูลย์ / 2529 /Full Text
Subject
นกยูง -- พฤติกรรม
สวนสัตว์ -- เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
104 แม่แบบการสกัดสตีเวียไซด์สำหรับโรงงานขนาดย่อม / สมโภชน์ รุ่งช่วง / 2529 /Full Text
Subject
หญ้าหวาน -- การวิเคราะห์
สตีเวียไซด์
โรงงาน
105 ระบบเบี่ยงเบนลำอนุภาคสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำ / ธัตชัย เมฆกมล / 2529 /Full Text
Subject
อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
เครื่องเร่งอนุภาค
การเพิ่มอนุภาคเป็นห้วง (อิเล็กทรอนิกส์)
106 ระบบสมบูรณ์ของเซตผลต่าง / ดวงใจ ลิ้มอำไพ / 2529 /Full Text
Subject
เซต
107 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตลำอนุภาคแบบเป็นห้วงสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำ / ดาวิล สาขามุละ / 2529 /Full Text
Subject
เครื่องเร่งอนุภาค
การเพิ่มอนุภาคเป็นห้วง (อิเล็กทรอนิกส์)
นิวตรอน
พลังงาน
เครื่องขยายเสียง
108 ริงซึ่งแอดดิทีฟ แม็ปปิง เป็นมัลติพลิเคทีฟ / ถาวร พันธนียะ / 2529 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
พีชคณิตนามธรรม
109 เรขาคณิตวิเคราะห์ของเรขาคณิตไฮเพอโบลิค / สุวมิตร เลี่ยมมินฟุล / 2529 /Full Text
Subject
เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก
เรขาคณิตวิเคราะห์
110 ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ / 2529 /Full Text
Subject
ลำไย -- การตลาด
ชาวสวน -- รายได้
การตลาด -- เชียงใหม่
การตลาด -- ลำพูน
ผลิตผลเกษตร -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผลิตผลเกษตร -- การตลาด -- ลำพูน
111 สภาพธรณีเคมีและความสัมพันธ์ระหว่างยูเรเนียมกับแหล่งแร่ฟลูออไรด์ บริเวณดอยช้าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / วรรณชัย สายสุข / 2529 /Full Text
Subject
ยูเรเนียม (แร่) -- ธรณีวิทยา
ยูเรเนียม (แร่) -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ฟลูออไรด์
ธรณีเคมี -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ธรณีวิทยา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ดอยช้าง (เชียงใหม่)
112 อายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ / วิวัฒน์ มัธยกุล / 2529 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การเก็บเกี่ยว
113 อายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 ในภาชนะบรรจุสามแบบ / อุไรพรรณ นพศรี / 2529 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4
การหายใจ
ภาชนะ
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
114 อายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ สจ5 ในถุงพลาสติกที่อยู่ในน้ำ / เพชรา วรพรหมมินทร์ / 2529 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
อายุ
115 อิทธิพลของอาหารผักและหญ้าบางชนิดต่อการเจริญโตและการเปลี่ยนแปลง แบบดิฟเฟอเรนชิเอชันของตัวไม่เต็มวัยของตั๊กแตน Choroedocus illustris (walker) / พนมวัลย์ สิทธิพล / 2529 /Full Text
Subject
ตั๊กแตน -- การเจริญเติบโต
อาหารสัตว์
หญ้า
ผัก
ตั๊กแตน -- อาหาร
116 เอ็นไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา Aspergillus fumigatus, Myceliophthora thermophila และ Trichoderma viride บนอาหารแข็ง / สมภพ สุวรรณรัฐ / 2529 /Full Text
Subject
เซลลูโลส
เอนไซม์
เชื้อรา
อาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6