ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ขวัญของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง / สมเจตน์ ขันติโชติ / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ขวัญและการทำขวัญ
โรงเรียน -- การบริหาร
82 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการประเมินค่าทางภาษาแบบต่างๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย ความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมหวัง คันธรส / 2529 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ
ภาษาการทดสอบ
ภาษาไทย -- การทดสอบ
นักเรียน -- การทดสอบ
การศึกษาขั้นประถม
83 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 / ณรงค์ ญาณสาร / 2529 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ
ภาษา -- การทดสอบ
ปัญญา -- การทดสอบ
นักเรียน
การศึกษาขั้นประถม
84 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านเหตุผลกับเหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / จิตรกร ปันทราช / 2529 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ
จริยศึกษา -- การทดสอบ
เหตุผล -- การทดสอบ
ความซื่อสัตย์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย
85 คำตอบของสมการ Ak+Bk = Ck ในเมตริกซ์จำนวนเต็ม / ปริญญา ธรเสนา / 2529 /Full Text
Subject
แมตริกซ์
สมการ
พีชคณิต
86 คุณลักษณะการแยกรังสีนิวตรอน-แกมมาของหัววัดสารเรืองแสง BC-501 / พูลวิทย์ ปรีชาญาณ / 2529 /Full Text
Subject
หัววัดสารเรืองแสง
นิวตรอน
รังสีแกมมา
87 เงื่อนไขที่ทำให้เซตของสมาชิกเพียริโอคิดของกรุ๊ปเป็นสับกรุ๊ป / พูนศักดิ์ ชนะกุล / 2529 /Full Text
Subject
เซต
ทฤษฎีกรุ๊ป
88 ชีววิทยาของหนอนม้วนใบถั่วเหลือง Lamprosema diemenalis Guen. (Lepidoptera : Pyralidae) และการป้องกันกำจัดบางวิธี / รุ่งทิวา ว่องวิกย์การ / 2529 /Full Text
Subject
หนอนม้วนใบถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
89 เซมิกรุ๊ปเรกูลาร์สมบูรณ์ / จิตตรา รอดเหตุภัย / 2529 /Full Text
Subject
เซมิกรุ๊ป
ทฤษฎีกรุ๊ป
90 แบบอย่างการใช้จ่ายในการบริโภคของแรงงานไทยในภาคอีสานที่เคยไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นและอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี / มงคล ดอนขวา / 2529 /Full Text
Subject
ค่าใช้จ่าย
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
แรงงาน -- บ้านฝาง (ขอนแก่น)
แรงงาน -- กุมภวาปี (อุดรธานี)
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
91 ประสิทธิภาพของแผงรวมแสงที่ใช้ท่อดูดกลืนเคลือบด้วยสารเลือกรังสี / วิเชียร นิวาสานนท์ / 2529 /Full Text
Subject
แสง
แผงรวมแสงอาทิตย์
92 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง / สมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่พริก
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่พริก (ลำปาง) -- การบริหาร
การศึกษา -- แม่พริก (ลำปาง) -- การบริหาร
93 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สเปคตรัมรังสีแกมมาจากสารตัวอย่างที่อาบด้วยนิวตรอนพลังงาน 14 ล้านอิเลกตรอนโวลท์ / พงศ์เทพ มั่นยุติธรรม / 2529 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
การวิเคราะห์สเปกตรัม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นิวตรอน
ธาตุ -- การวิเคราะห์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
94 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณโดสดูดกลืนของนิวตรอนในหุ่นจำลองเนื้อเยื่อ / วันเพ็ญ พรมศร / 2529 /Full Text
Subject
นิวตรอน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนื้อเยื่อ
95 ผลของเชื้อราเวสสิคูลา-อาบัสคูลาไมคอไรซา ต่อการเจริญและผลผลิตของถั่วเขียว (Vigna radiata Wilzcek) / อินทิรา แถมพยัคฆ์ / 2529 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ถั่วเขียว -- การเจริญเติบโต
ถั่วเขียว -- ปุ๋ย
ไมคอร์ไรซา
96 ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและสารบางอย่างที่มีต่อการหมักมูลวัวในสภาพไร้อากาศ / วิรัช สัจจแพรวพันธ์ / 2529 /Full Text
Subject
ก๊าซมูลสัตว์
ก๊าซชีวภาพ
มูลสัตว์
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เชื้อเพลิง
มีเธน
97 ผลของสตีเวียไซด์จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ต่อการสืบพันธุ์ของหนูตัวผู้วิสตาร์ / ประเสริฐ คำมุลทา / 2529 /Full Text
Subject
หญ้าหวาน
หนู -- การสืบพันธุ์
สตีเวียไซด์
98 ผลของสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อการเจริญของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบิด / สุรีย์ ประเสริฐสุข / 2529 /Full Text
Subject
สมุนไพร
แบคทีเรีย
โรคบิด
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
99 ผลของสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ต่อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ / ราณี บุรีรักษ์ / 2529 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
หญ้าหวาน
ฟัน, โรค
ฟันผุ
สารสกัดจากพืช
100 ผลของฮอร์โมนเพศต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของปลากัดไทย (Betta splendens regan) / ปัทมาพร บุปผาพรหม / 2529 /Full Text
Subject
ฮอร์โมน
ปลากัด
ปลา -- พฤติกรรม
ปลากัดไทย


Page : 1 2 3 4 5 6