ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟด์ / สวัสดิ์ กมล / 2529 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
สังกะสีซัลไฟด์
62 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสังกะสีออกไซดวาริสเตอร์ / พีระ พิเนตสิริ / 2529 /Full Text
Subject
วาริสเตอร์ -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
สังกะสีออกไซด์
63 การศึกษาสมรรถวิสัยในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เพชร วงศ์แปง / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
64 การศึกษาเสียงรบกวนในห้องบรรยายใหญ่ ภาควิชาฟิสิกส์ / เศรษฐพงษ์ คำสุพรหม / 2529 /Full Text
Subject
เสียง
ห้องบรรยาย
65 การสร้างคัลลอริมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอน / นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล / 2529 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- วัสดุและอุปกรณ์
คัลเลอริมิเตอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสง
66 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะเด่นของครูช่างอุตสาหกรรม / กฤดา สุนทรโชคชัย / 2529 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ครูช่างอุตสาหกรรม
ครู
67 การสร้างโครงสร้างคณิตศาสตร์ของดวลลิตี้ในเรขาคณิต n มิติ เมื่อ n>2 / อมรา โชติชะวงศ์ / 2529 /Full Text
Subject
ดวลลิตี้ (คณิตศาสตร์)
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
คณิตศาสตร์
เรขาคณิต
68 การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเรื่อง การสร้างอาหารและการลำเลียงในพืชสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กาญจนา พรหมบุรี / 2529 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
แบบเรียนสำเร็จรูป
การสอนด้วยอุปกรณ์
พืช -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
69 การสร้างระบบสปัตเตอร์ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ / ชัยศักดิ์ รัตนนิมิตร / 2529 /Full Text
Subject
สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)
คลื่นวิทยุ
วงจรไฟฟ้า
70 การสร้างและพัฒนาแบบวัดจริยธรรมบางประการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุวรรณี เกรียงไกรสุข / 2529 /Full Text
Subject
จริยศาสตร์
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
71 การสร้างสื่อประสมเพื่อสอนเสริมการอ่านทำนองเสนาะของ โคลงสี่สุภาพ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ขัตติยะ ไวยกุล / 2529 /Full Text
Subject
โรงเรียนออนเหนือ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- โสตทัศนอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โคลง
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
72 การสังเคราะห์ไทอะเมนดาโซล สมศักดิ์ พรหมภักดี / สมศักดิ์ พรมภักดี / 2529 /Full Text
Subject
สารสังเคราะห์
ไทอะเบนดาโซล
อินทรียเคมี
73 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของ ไดพีริดีเนียม ไดฟีไนล์ทินเตตราคลอไรค์ / ถาวร รักกาญจนันท์ / 2529 /Full Text
Subject
สารประกอบออร์แกนโนทิน
สารสังเคราะห์
สารประกอบ
ไดพีริดีเนียม ไดฟีไนล์ทินเตตราคลอไรค์
เคมีวิเคราะห์
74 การสังเคราะห์สารที่มีศํกยภาพให้ความหวานซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายไดโฮโดรชาลโคน / บุญธรรม ทองยา / 2529 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี -- การสังเคราะห์
การสังเคราะห์
การประกอบ
สารให้ความหวาน
75 การสำรวจปรสิตของปลาหลด (Macrognathus siamensis) ในบางท้องที่ของเชียงใหม่ / ดวงสมร กิจโกศล / 2529 /Full Text
Subject
ปรสิต
ปลาหลด -- เชียงใหม่
76 การสำรวจสาหร่ายในคูเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ตาข่ายแพลงตอน / นารี ศรีอุตตะมะโยธิน / 2529 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- เชียงใหม่
คู -- เชียงใหม่
ตาข่าย
แพลงค์ตอน
77 การหาปริมาณดีบุกในดินและตะกอนท้องน้ำโดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี / เกียรติเกล้า ลีละวงศ์ / 2529 /Full Text
Subject
ดีบุก -- การวิเคราะห์
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
สเปกโตรโฟโตเมทรี
78 การออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่อง การประมวลผลข้อมูล / อาคม ไทยรินทร์ / 2529 /Full Text
Subject
การประมวลผลข้อมูล -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
79 การออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่อง ข้อมูล / ศศิธร ชูเกษม / 2529 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
80 การออกแบบระบบกำจัดน้ำเสียเพื่อใช้ประกอบการเขียน ชุดการเรียนการสอนเรื่องมลพิษของน้ำระดับมัธยมศึกษา 4-6 / วัฒน วัฒนากูล / 2529 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
มลพิษทางน้ำ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)


Page : 1 2 3 4 5 6