ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาความราบเรียบและสัญญาณรบกวนในเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง / ชิตชัย จันทร์แสงศรี / 2529 /Full Text
Subject
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เสียง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
42 การศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกับแบบการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = A study of the relationships between home environment and cognitive styles of Prathom Suksa 6 students / สุชิน นามจันทร์ลักษณ์ / 2529 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
นักเรียน
การศึกษาขั้นประถม
43 การศึกษาคุณลักษณะความต้านทานของซินเตอร์ SiC-C (Graphite)-Al2 (Si2 O5) (OH)4 (Kaolin) / ดำรงค์ ชาแท่น / 2529 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
44 การศึกษาคุณลักษณะทางโฟโตคอนดักติงของฟิล์มยางแคดเมียมซีลีไนด์ / จำนงค์ มีอยู่เต็ม / 2529 /Full Text
Subject
ฟิล์มบางแคดเมียมซีลีไนด์
ฟิล์มบาง
45 การศึกษาโครงสร้างของผลึกแคดเมียมซิลิไนต์ / ศรันยา เจียจันทร์พงษ์ / 2529 /Full Text
Subject
แคดเมียมซิลิไนด์
ผลึก
46 การศึกษาเชิงวิจารณ์แนวความคิดทางจริยศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / เหรียญทอง สมศักดิ์ / 2529 /Full Text
Subject
สุนทรภู่, 2329-2398 -- ชีวประวัติ
จริยศาสตร์
ความดี
ความชั่ว
วรรณคดีกับศีลธรรมจรรยา
วรรณคดีไทย -- สมัยรัตนโกสินทร์ -- ประวัติและวิจารณ์
47 การศึกษาทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatabandhu) ต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของหนู (Charles Forter) เพศเมีย / มยุรา อุยะสิทธารักษ์ / 2529 /Full Text
Subject
พยาธิวิทยา
กวาวเครือขาว
อวัยวะสืบพันธุ์
หนู
48 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อน ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซีเลตของเหล็ก (III) / ดวงพร วราเวทย์ / 2529 /Full Text
Subject
เหล็ก -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลต
โมเลกุล
ไอออน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
49 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนของเพนตะแอมมีนโครเมียม (III) กับออกซิเจนและไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์ / เสาวนีย์ อนุพัฒน์ / 2529 /Full Text
Subject
โครเมียม -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
เพนตะแอมมีนโครเมียม
ออกซิเจน
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
โมเลกุล
50 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานสิชันแถวแรกบางตัวกับซัลฟาไดอะซิน / นคร ชาญชัย / 2529 /Full Text
Subject
โลหะทรานซิชัน
สารประกอบเชิงซ้อน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
เคมีวิเคราะห์
ซัลฟาไดอะซิน
สเปกโตรโฟโตเมทรี
51 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลตของโครเมียม (III) / ศรัณยู ศรีสมพร / 2529 /Full Text
Subject
โครเมียม -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลต
เคมีวิเคราะห์
สเปกโตรโฟโตเมทรี
52 การศึกษาบทบาทที่เป็นจริงกับบทบาทที่คาดหวังของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ : ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / นิกร ไชยคำ / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
53 การศึกษาประสิทธิภาพของเตาเศรษฐกิจแบบตั้ง / ศิริชัย ไตรยราช / 2529 /Full Text
Subject
เตา
ความร้อน
เชื้อเพลิง
54 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางพฤติกรรมของลูกนกตระกูลไก่ฟ้าบางชนิด / พิเชษฐ์ กมลศิลป์ / 2529 /Full Text
Subject
ไก่ฟ้า -- การเจริญเติบโต
ไก่ฟ้า -- พฤติกรรม
55 การศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชีวที่ 1 ของผักกาดขาวปลี นิมิต รอดวัฒนกุล / นิมิตร รอดวัฒนกุล / 2529 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์
ผักกาดขาวปลี
56 การศึกษารูปแบบการจัดบริการสื่อการสอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / ฉัตรชัย บูรณะพงค์ / 2529 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
โสตทัศนวัสดุ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ชลบุรี
57 การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ / นคร คำธิตา / 2529 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ -- การบริหาร
การบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บริหารโรงเรียน -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
58 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ดิลก กาบเงิน / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
การศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
59 การศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มโปร่งใสโลหะออกไซด์ / วิเศษ จุลพันธ์ / 2529 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การนำ
ฟิล์มโปร่งใสโลหะออกไซด์
สารกึ่งตัวนำ
60 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า, ของวาริสเตอร์ที่ทำจากเซรามิคส์ ZnO-Bi2 O3 / วีระศักดิ์ ประดิษฐ์ทอง / 2529 /Full Text
Subject
วาริสเตอร์ -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
สังกะสีออกไซด์


Page : 1 2 3 4 5 6