ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การผลิตบิวธานอลจากกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในประเทศไทย / ประสงค์ เมธีพินิตกุล / 2529 /Full Text
Subject
บิวทานอล
กากน้ำตาล
แบคทีเรีย
ดิน -- ไทย
จุลินทรีย์
เชื้อเพลิง
22 การผลิตเอ็นไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญที่อุณหภูมิสูง / จิตตเสน อรุณศรี / 2529 /Full Text
Subject
เซลลูโลส
เอนไซม์
เชื้อรา
23 การผลิตแอลกอฮอล์โดย Zymomonas mobilis นงนุช ชวพันธ์ุ / นงนุช ชวพันธุ์ / 2529 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
แอลกอฮอล์
24 การพัฒนาระบบหัววัดนิวตรอนพลังงานสูงแบบสารอินทรีย์เรืองแสงขนาดใหญ่ / สำเริง สุขเจริญ / 2529 /Full Text
Subject
หัววัดนิวตรอนพลังงานสูง
หัววัดสารเรืองแสงชนิดของเหลว
นิวตรอนพลังงานสูง
25 การวางนัยทั่วไปของฟังก์ชันต่อเนื่องปิดบนปริภูมิเมตริก / วิลาวัณย์ เมศร์ศิริตระกูล / 2529 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
ปริภูมิเมตริก
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
26 การวิเคราะห์ก๊าซจากการกลั่นสลายที่อุณหภูมิต่ำของถ่านหินลิกไนต์บ้านป่าคาและบ้านปู / วัชรี ศิริศรีโร / 2529 /Full Text
Subject
ก๊าซ -- การวิเคราะห์
การกลั่นสลาย
ลิกไนต์ -- ลำพูน -- การวิเคราะห์
ถ่านหิน -- ลำพูน -- การวิเคราะห์
บ้านป่าคา (ลำพูน)
บ้านปู (ลำพูน)
27 การวิเคราะห์โครงสร้างของโพลีเอทธิลีน ไกลคอล-บาวด์ เอ็นเอดีที่สังเคราะห์ขึ้น และการนำไปประยุกต์ใช้ในคอนตินิวอัสเอนไซม์รีแอคเตอร์ / ชลลดา กุลวัฒน์ / 2529 /Full Text
Subject
เอนไซม์ -- การวิเคราะห์
28 การวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและน้อยมากบางชนิดในเถ้าเบาถ่านหินลิกไนต์ / อุทัยวรรณ มีพฤกษ์ / 2529 /Full Text
Subject
ลิกไนต์ -- ลำปาง -- การวิเคราะห์
ธาตุ -- การวิเคราะห์
ถ่านหิน -- ลำปาง -- การวิเคราะห์
เถ้าถ่านหิน
29 การวิเคราะห์ปริมาณของแบเรียมซัลเฟตและสิ่งเจือปนในสินแร่แบไรต์ / ณัฐพัชร์ ลงกาณี / 2529 /Full Text
Subject
แบไรท์ -- การวิเคราะห์
แบเรียมซัลเฟต -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
แบไรท์ -- แม่ฮ่องสอน
แบไรท์ -- กาญจนบุรี
เคมีวิเคราะห์
30 การวิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกิ่งอำเภอในเขตการศึกษา 8 ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อาทิตย์ เรืองวุฒิ / อาทิตย์ เรืองวุฒิ / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ศึกษานิเทศก์
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
31 การวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในข้าวสารโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตเมตรี / บุญกล้า พรหมบุรี / 2529 /Full Text
Subject
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ข้าวสาร -- การวิเคราะห์
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
32 การวิเคราะห์หาปริมาณปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ในครีมลอกฝ้าโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชันสเปคโตรโฟโตเมตรี / อมรศรี ประสาทแก้ว / 2529 /Full Text
Subject
ปรอท -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ครีมลอกฝ้า -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
33 การวิเคราะห์หาปริมาณปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ในลิปสติคโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชันสเคปโตรโฟโตเมตรี / โสภิศ ปิยะมงคล / 2529 /Full Text
Subject
ปรอท -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ลิปสติก -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
34 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในนมโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส / จินตนา กัญชนะ / 2529 /Full Text
Subject
ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์
น้ำนม -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
35 การศึกษากระบวนการโฮโดรเทอร์มัลของถ่านหินลิกไนต์ / ปรีชา ศิริศรีโร / 2529 /Full Text
Subject
ไฮโดรเทอร์มัล
การกำจัดกำมะถันในถ่านหิน
ลิกไนต์
36 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของเถ้าชนิดเบาจากถ่านหินลิกไนต์เพื่อทำคลิงเกอร์ / บุญสิทธิ์ จันทร์หอม / 2529 /Full Text
Subject
เถ้าถ่านหิน
ถ่านหิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
37 การศึกษาการตกแบบหมุนของคานยาว / ยอดยิ่ง ชาวพงษ์ / 2529 /Full Text
Subject
คาน
38 การศึกษาการเตรียมก๊าซถ่านหินจากถ่านลิกไนต์ / จันทนา เลิศสถาพรสุข / 2529 /Full Text
Subject
ก๊าซ -- การวิเคราะห์
ก๊าซถ่านหิน
ลิกไนต์ -- ลำพูน -- การวิเคราะห์
ถ่านหิน -- ลำพูน -- การวิเคราะห์
39 การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างของถั่วเหลือง เพื่อสร้างคู่มือปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ / สุรีย์ เวชเดช / 2529 /Full Text
Subject
พันธุกรรม
ถั่วเหลือง
พันธุศาสตร์ -- คู่มือปฏิบัติการ
ถั่วเหลือง -- พันธุศาสตร์
40 การศึกษาการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ ในเครื่องปฏิกรณ์มูฟริงเบด / พิสิทธิ์ สุพรรณศรี / 2529 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
ถ่านหิน
ลิกไนต์
ก๊าซ -- การวิเคราะห์
เครื่องปฏิกรณ์
เครื่องปฏิกรณ์มูฟริงเบด


Page : 1 2 3 4 5 6