ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 ยู บี วี โฟโตเมตรี ของดาวคู่อุปราคา อาร์แซด แคสสิโอเปีย ม.ล. อนิวรรต สุขสวัสดิ์ / อนิวรรต สุขสวัสดิ์, ม.ล. / 2528 /Full Text
Subject
ดาว
ดาวแปรแสง
ดาวคู่อุปราคา
122 สมบัติเชิงสถิติของต้นกำเนิดแสงทั่วไปในห้องปฏิบัติการแสง / อรุณนี ไทยเอื้อ / 2528 /Full Text
Subject
แสง -- สถิติ
แสง -- ห้องปฏิบัติการ
แสงเลเซอร์
123 สมบัติทางเคมีของดินเหนียวและดินขาวบางตัวอย่าง / กรรณิกา เตชะสกุลมาศ / 2528 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- การวิเคราะห์
ดินขาว -- การวิเคราะห์
124 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเกิดแคลลัสและเกิดต้นใหม่ของมะเขือเทศพันธุ์ L22 (Lycopersicum esculentum Mill, cv.L22) โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / เบ็ญจมาภรณ์ บุญแสง / 2528 /Full Text
Subject
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
มะเขือเทศ -- การเจริญเติบโต
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
125 ไอออนไนเซชันแชมเบอร์ ชนิดบรรจุกาซอาร์กอนโปรเปน เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสี ในบริเวณที่มีนิวตรอนและแกมมาผสมอยู่ / สำรวย รังสินธุ์ / 2528 /Full Text
Subject
ไอออนไนเซชันแชมเบอร์
เครื่องวัดรังสี -- การทดลอง
นิวตรอน
รังสีแกมมา
อาร์กอนโปรเปน


Page : 1 2 3 4 5 6 7