ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 คอมแพคเนสของปริภูมิโทโพโลยีที่เป็นคอนเนค / สมเดช บุญประจักษ์ / 2528 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
102 คุณลักษณะของฟิล์มถ่ายรูปขาวดำที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง / อาทิตย์ อนันตา / 2528 /Full Text
Subject
ฟิล์มภาพยนตร์ -- การทดลอง
แสง -- การทดลอง
103 คู่มือครูวิชาการแก้สมการและอสมการที่มีค่าสมบูรณ์ในระดับมัธยมศึกษา / ศันสนีย์ ทัศนียพันธุ์ / 2528 /Full Text
Subject
สมการ -- คู่มือ
สมการ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
104 คู่มือครูวิชาภาคตัดกรวย / นิภาพร บุญจวง / 2528 /Full Text
Subject
ภาคตัดกรวย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ -- คู่มือ
105 คู่มือปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน สุริยะ / สุรพงษ์ ญาณสาร / 2528 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์ -- คู่มือปฏิบัติการ
พลังงานแสงอาทิตย์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
106 ไดโดอชนิดโลหะสารกึ่งตัวนำแคดเมียมซัลไฟด์ / สุพจน์ เกิดมี / 2528 /Full Text
Subject
ไดโอด
สารกึ่งตัวนำ
ฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ -- การทดลอง
107 เทคนิคการวัดโดสของรังสีนิวตรอน / ทิวาธร ฉิมสุนทร / 2528 /Full Text
Subject
นิวตรอน
108 โทโพโลยีซีเควนซ์บนเส้นจำนวนจริง / อัจฉรา ไวปรีซี / 2528 /Full Text
Subject
โทโพโลยีเชิงวิธีจัดหมู่
ฟังก์ชัน
คำนวนจริง
109 แนวทางการวาดการ์ตูนลายเส้นแบบล้อของจริงสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา / อาภาพร เจริญวัฒน์ / 2528 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
การ์ตูน
การศึกษาขั้นประถม -- การศึกษาและการสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
110 ประชากรกับการพัฒนาชนบท : การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโป่งน้ำตกและกลุ่มบ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย / วรรณะ รัตนพงษ์ / 2528 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- เชียงราย
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยามนุษย์ -- เชียงราย
บ้านโป่งน้ำตก (เชียงราย)
กลุ่มบ้านป่าซางวิวัฒน์
เชียงราย -- ภาวะชนบท
111 ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน การปลูกเชื้อข้ามพันธุ์ของไรโซเบียมจากถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง สจ. 4 และสจ. 5 / สุวิชชา ทองทั่ว / 2528 /Full Text
Subject
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4
การตรึงไนโตรเจน
ไรโซเบียม
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 5
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
112 ผลกระทบของวันปลูกและการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลิตของข้าวสาลีพันธุ์ Inia-66 / สาวิตร มีจุ้ย / 2528 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การเจริญเติบโต
ข้าวสาลี -- พันธุ์
น้ำ
113 ผลของ 2, 4-D และไคเนตินต่อการผลิตแคลลัสของพืชสมุนไพรบางชนิด / จุฬาลักษณ์ วงศ์วีระชัย / 2528 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
สมุนไพร -- การทดลอง
114 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw et Suvat.) ที่เก็บต่างฤดูต่อลูกนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่น และการสร้างสไลด์ชุดสืบสวนสอบสวน / วินัย เกียรติอดิศร / 2528 /Full Text
Subject
นกกระทา -- การเจริญเติบโต
กวาวเครือขาว
นกกระทา -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาพนิ่ง
115 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw et Suvat.) ปริมาณสูงต่ออัณฑะและแคลเซียมในซีรัมของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่น / สุวิทย์ เจศรีชัย / 2528 /Full Text
Subject
นกกระทา -- การเจริญเติบโต
อัณฑะ -- น้ำหนักและขนาด
เซรุ่ม
แคลเซียม
กวาวเครือขาว -- การทดลอง
116 ผลของความเข้มข้นที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของโพลีสไตรีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ / กานดา สิงขรัตน์ / 2528 /Full Text
Subject
ไพลีสไตรีน
สารละลาย (เคมี)
คาร์บอนเตตระคลอไรด์
117 ผลเปรียบเทียบระหว่างกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw et Suvat.) กับเอสโตรเจนต่อพฤติกรรม และลักษณะเพศขั้นที่สองในลูกไก่ที่ฉีดเทสโตสเตอโรน / สมลักษณ์ พงษ์ดิษฐ์ / 2528 /Full Text
Subject
ไก่ -- การเจริญเติบโต
เทสโตสเตอโรน
เอสโตรเจน
กวาวเครือขาว
118 พฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานของครู สมพงษ์ วันดี / สมพงษ์ วันดี / 2528 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้นำ
นักบริหาร
119 ฟังก์ชันการนับอย่างง่ายและการประยุกต์ / ประทุม เกื้อกูล / 2528 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
การนับ
120 ฟังก์ชันปรกติแบบโคชี / สำราญ มั่นทัพ / 2528 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันวิเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7