ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบเสียงสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา 1 เรื่องเครื่องฉายภาพกับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ / 2528 /Full Text
Subject
เครื่องฉาย -- แบบเรียนสำเร็จรูป
เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูป -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นวัตกรรมทางการศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การสอนด้วยอุปกรณ์
82 การสร้างโมดูล การสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง--ประชากรและสมดุลธรรมชาติ--สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชาญชัย เศรษฐธรรม / 2528 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- แบบเรียน
วิทยาศาสตร์ -- แบบเรียน
แบบเรียน
การสอน
83 การสำรวจความคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม-ศิลปหัตถกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตการศึกษา 8 / กัลยา ศรีสุโข / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แบบเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูวิทยาศาสตร์ -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การสำรวจทัศนคติ โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียน -- เชียงใหม่
84 การสำรวจพืชคอลิฟลอรัสในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่และสกลนคร วิศัย พรหมเทพ / วิศัย พรหมเทพ / 2528 /Full Text
Subject
พืชเขตร้อน
พืชเศรษฐกิจ
พฤกษศาสตร์ -- สัณฐานวิทยา
85 การสำรวจแพลงตอนพืชในกว๊านพะเยา / นพรัตน์ ฤาชา / 2528 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช -- การสำรวจ -- พะเยา
86 การสำรวจลักษณะกรรมพันธ์บางลักษณะของมนุษย์ในประชากร กลุ่มย่อยบางกลุ่มของเชียงใหม่ / บุญเหลือ อินนัดดา / 2528 /Full Text
Subject
พันธุศาสตร์มนุษย์
นิเวศวิทยามนุษย์ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร
87 การหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี โครเมียม และเหล็ก ในดินและน้ำจากอำเภอสันกำแพง โดยวิธีสเปคโตรสโคปี / อดิเรก แก้วจำรัส / 2528 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
โครเมียม -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
ดิน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
น้ำ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การวิเคราะห์สเปกตรัม
88 การหาปริมาณโปรตีนในถั่วเหลือง โดยวิธีอาบรังสีนิวตรอนพลังงาน 14 Mev / พิมล รัตนโกศล / 2528 /Full Text
Subject
นิวตรอน
วิธีอาบรังสี
โปรตีน
ถั่วเหลือง
พลังงาน
89 การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย / 2528 /Full Text
Subject
ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
90 การหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ปรอท และตะกั่ว ในน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายและแอบซอฟชัน สเปกโตรโฟโตเมตรี / วสิทธิ์ ผาพันธ์ / 2528 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปรอท -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
ตัวทำละลาย
แอบซอฟชั่น สเปกโตรโฟโตเมตรี
91 การออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน / อดิศักดิ์ สุเฌอ / 2528 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
92 การออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ / วิโรจน์ มะกล่ำทอง / 2528 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
93 ขอบเขตบนของ A (n,d) / สุพจน์ ไวท์ยางกูร / 2528 /Full Text
Subject
ทฤษฎีรหัส
ความน่าจะเป็น
94 ขอบเขตล่างของ A(n,d) / จรรยา พวงมาลัย / 2528 /Full Text
Subject
ทฤษฎีรหัส
ความน่าจะเป็น
95 ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์ R (3, 15) และ (3,20) / วิมล โชคบวรไพศาล / 2528 /Full Text
Subject
กราฟ
ทฤษฎีจำนวนเลข
96 ขั้นตอนการเขียนตัวอักษรไทยที่อ่านง่าย 3 แบบด้วยปากกาสปีดบอล / สมบูรณ์ ดรุณศิลปี / 2528 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
ภาษาไทย -- ตัวอักษร
การเขียนตัวอักษร
ตัวอักษรประดิษฐ์
97 ความต่อเนื่องแบบโคลเชอร์ / นภาพร พีระตานนท์ / 2528 /Full Text
Subject
ความต่อเนื่อง (คณิตศาสตร์)
ฟังก์ชัน
โทโพโลยี
98 ความมีชีวิตและอัตราการหายใจของเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max L.) พันธุ์ สจ. 4 / สมจิต มุ่งกลาง / 2528 /Full Text
Subject
การหายใจ
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 -- การเจริญเติบโต
เมล็ดพันธุ์ -- การเจริญเติบโต
99 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประไพพร คันธรส / 2528 /Full Text
Subject
การวัดความถนัดทางการเรียน
ความสามารถ -- การทดสอบ
บุคลิกภาพ -- การวัด
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- การศึกษาเฉพาะกรณี
100 ความสำนึกในการบริการงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการ (จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ) ในเขตการศึกษา 8 : เครื่องชี้อย่างหนึ่งของความเป็นไปได้หรือไม่ได้ ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ / สุทัศน์ ทิวทอง / 2528 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ
ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคเหนือ)
นโยบายการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7