ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การสอน -- พฤติกรรม
ครูวิทยาศาสตร์ -- เชียงใหม่ -- การศึกษาและการสอน
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- การศึกษาและการสอน
62 การศึกษาแฟมิลีของฟังก์ชันค่าจริงที่ต่อเนื่องและการลู่เข้าแบบยูนิฟอร์มบนสับเซตที่คอมแพคของจำนวนจริง / พัธนา สิริกรรณะ / 2528 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันค่าจริง
จำนวนจริง
พีชคณิต
63 การศึกษามโนมติทางคณิตศาสตร์ของโอเปอเรเตอร์ดี = Study on mathematical concepts of D-operator / ผดุงเกียรติ มุ่งธัญญา / 2528 /Full Text
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์
64 การศึกษามลพิษทางน้ำในคลองแม่ข่าและคูเมือง เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเรื่องน้ำ / สวัสดิ์ ทาหน่อทอง / 2528 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
น้ำเสีย
คู -- เชียงใหม่
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
65 การศึกษาวิเคราะห์โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเชิงจริยศาสตร์ / จารุณี เดชวงศิลป์ / 2528 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- แง่ศีลธรรมจรรยา -- เลย
หมู่บ้าน -- เลย
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
จริยศาสตร์
66 การศึกษาวิเคราะห์อะตอมิสม์เชิงตรรกะของเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ / สุรินทร์ คณิตปัญญาเจริญ / 2528 /Full Text
Subject
รัสเซล, เบอร์ทรันด์, 1872- -- ตรรกวิทยา
อะตอมิสม์เชิงตรรกะ
ตรรกวิทยา
67 การศึกษาวิธิการสำรวจแร่กัมมันตรังสีโดยใช้ถ้วยแทรคเอชดีเทคเตอร์ / กมล รุ่งสว่าง / 2528 /Full Text
Subject
แร่ -- การสำรวจ
ยูเรเนียม (แร่) -- ธรณีวิทยา
กัมมันตภาพรังสี
รังสีแอลฟา
68 การศึกษาสภาพต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มซิงค์แคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมโดยวิธีสเปรย์ไพโรไรซิส / พรศรี บุญญาสถิตสถาพร / 2528 /Full Text
Subject
ฟิล์มซิงค์แคดเมียมซัลไฟด์
ไพโรไรซีส
สารกึ่งตัวนำ
ไฟฟ้า
69 การศึกษาสภาพและการใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่น ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ ป.กศ. ชั้นสูงและปริญญาตรีของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ / สถิตย์ ใจสุนทร / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
การสอน
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
ศูนย์ทรัพยากรทางความรู้
70 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเลคซัลไฟด์ภายใต้อิทธิพลของรังสีอินฟราเรด / สุวรรณี บัวชุม / 2528 /Full Text
Subject
ตะกั่วซัลไฟด์ -- การทดลอง
สารกึ่งตัวนำ -- การทดลอง
รังสีอินฟราเรด
71 การศึกษาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าของซินเตอร์ Fe2 O3-Cr2 O3-ZnO ที่อุณหภูมิต่าง ๆ / จงสวัสดิ์ กาญจนการุณ / 2528 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า -- การทดลอง
สารกึ่งตัวนำ
โลหะ -- การหลอม
72 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน 2-และ 4-ไวนิลไพริดีนของเกลือโคบอลต์ (II) และนิกเกิล (II) / สุรางค์ ประทุมโทน / 2528 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
เกลือโคบอลต์
เกลือนิกเกิล
73 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน 8-ไฮครอกซีควิโนลีนของโลหะอมู่ VIII มีบางตัว / นิมิตร รัตนแสง / 2528 /Full Text
Subject
ไฮดรอกซีควิโนลีน
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะ
74 การศึกษาสำรวจสมรรถวิสัยที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการตามทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตในภาคเหนือ / นิยม ผุยเจริญ / 2528 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
75 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในเปลือกของสัตว์ทะเลบางชนิด / ประวัติ เดไปวา / 2528 /Full Text
Subject
แมกนีเซียม -- การวิเคราะห์
เปลือกหอย -- การทดลอง
ปะการัง -- การทดลอง
ปู -- การทดลอง
สัตว์ทะเล
76 การศึกษาไอ-วี คาแรกเตอรีสติกของรอยต่อแคดเมียมซีลีเนียม / มาหมัด จาราแว / 2528 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
แบตเตอรี่
เซลล์แสงอาทิตย์
แคดเมียม -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ซีลีเนียม -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
77 การสกัดสีจากขมิ้นโดยใช้ระบบตัวทำละลายหมุนเวียน / พัชรินทร์ วงศ์สาคร / 2528 /Full Text
Subject
สีผสมอาหาร
ขมิ้น -- การทดลอง
ตัวทำละลาย
78 การสกัดสีจากพริก / สุณี ดรุณธรรม / 2528 /Full Text
Subject
สีผสมอาหาร
พริก -- การทดลอง
79 การสร้างโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ของดวลลิตี้ในเรขาคณิต n มิติ เมื่อ n เท่ากับ 2, 3 และ 4 / อาภรณ์ อินต๊ะชัย / 2528 /Full Text
Subject
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
คณิตศาสตร์
ดวลลิตี้ (คณิตศาสตร์)
80 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสม : วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อรวรรณ สาริวาท / 2528 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พลังงานไฟฟ้า
โสตทัศนวัสดุ
นักเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7