ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของแอสไพรินกับเกลือของโลหะบางตัว / สุธรรม ปักเคชาติ / 2528 /Full Text
Subject
แอสไพริน -- การทดลอง
สารประกอบเชิงซ้อน
เกลือ
42 การศึกษาคุณภาพน้ำบ่อ และน้ำบาดาล ในอำเภอสันกำแพง เพื่อปรับสภาพน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค / สมศักดิ์ พวงทอง / 2528 /Full Text
Subject
น้ำบาดาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การวิเคราะห์
น้ำบาดาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะห์
น้ำใต้ดิน -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การวิเคราะห์
น้ำใต้ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
43 การศึกษาคุณสมบัติการมีค่าระหว่างกลาง / ชนะ ชมเชย / 2528 /Full Text
Subject
อินทิกรัลแคลคูลัส
ฟังก์ชัน
44 การศึกษาโครงสร้างของแร่เบอริลโดยวิธีการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ / อุไร เชื้อเย็น / 2528 /Full Text
Subject
เบอริล -- การทดลอง
รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
45 การศึกษาทางพฤกษเคมีของขมิ้นขาว / ชัยพล พิมพา / 2528 /Full Text
Subject
น้ำมันพืช
ขมิ้นขาว -- การทดลอง
46 การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นหมอน้อย / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ / 2528 /Full Text
Subject
ต้นหมอน้อย -- การวิเคราะห์
ต้นหมอน้อย
47 การศึกษาทางสเปกโตรสโคปีและสมบัติแม่เหล็กของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างทิน (IV) เตตระคลอไรด์กับสารประกอบเชิงซ้อนของนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างสีเหลี่ยมแบบนราบ / เพียงเพ็ญ นิลเนตร / 2528 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- การทดลอง
แม่เหล็ก -- การทดลอง
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ดีบุก
นิเกิล
48 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของ 4-เมธิลไทอาโซล คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ / ธานี ทองจุไร / 2528 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารประกอบเชิงซ้อน
คลอไรด์
เคมีวิเคราะห์
49 การศึกษานิสัยและทัศนคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ / กิตติมา พวงทองคำ / 2528 /Full Text
Subject
นักเรียน -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
นิสัย
การเรียน
50 การศึกษาเนีย-ริงของฟังก์ชันบนกรุป / วินัย หอมทรัพย์ / 2528 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
ฟังก์ชัน
ทฤษฎีกรุ๊ป
51 การศึกษาเนื้อดินเฟอร์ไรต์ / สินชัย ฟักสนิท / 2528 /Full Text
Subject
เฟอร์ไรต์ -- การวิเคราะห์
แม่เหล็ก -- การทดลอง
52 การศึกษาปฏิกิริยาของ 4-คลอโรควินาโซลีน / อมร ประวัติกุล / 2528 /Full Text
Subject
คลอโรควินาโซลีน
สารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
53 การศึกษาปริภูมิที่เป็นเอสเซนเชียล T1 / วิมล ชูทวี / 2528 /Full Text
Subject
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
ปริภูมิเมตริก
54 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ / อรรณพ ปัญญาโกษา / 2528 /Full Text
Subject
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- ห้องปฏิบัติการ
55 การศึกษาเปรียบเทียบการงอกและอัตราการหายใจของเมล็ดไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart.) และไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) / วิมลศรี วัฒนเดชเสรี / 2528 /Full Text
Subject
ไมยราบ -- การเจริญเติบโต
ไมยราบยักษ์ -- การเจริญเติบโต
การหายใจ
56 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความเชื่อมั่นในตนเองในระดับต่างกัน / พูลเสริม ถิ่นพังงา / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดผลทางการศึกษา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
57 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลในระดับต่างกัน / คนิพร ไพชำนาญ / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- การศึกษา
การวัดความถนัดทางการเรียน
เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
58 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นในระดับต่างกัน / รุ่งฤดี ฤทธิ์ธำรง / 2528 /Full Text
Subject
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นักเรียน -- การศึกษา -- กำแพงเพชร
การวัดความถนัดทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กำแพงเพชร
59 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้การทดลองแบบแนะแนวทางกับการทดลองแบบไม่แนะแนวทาง / กมล ชูสมัย / 2528 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- นครสวรรค์
การสร้างสรรค์ในวิทยาศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์
การสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- นครสวรรค์
60 การศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อสอบโดยวิธีโลจิสติคโมเดลกับวิธีแบบเดิม (คลาสสิคอลโมเดล) ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปนัดดา วัยวัฒนะ / 2528 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ -- การวัดผล
ข้อสอบ -- การวัดผล
เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7