ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การผลิตเซลลูเลสของฟังไจที่ขึ้นบนก้อนเชื้อเห็ด / พัชรินทร์ กิจไพศาล / 2528 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- การทดลอง
เชื้อเห็ด -- การทดลอง
เซลลูโลส
22 การผลิตไฟฟ้าจากเซลสุริยะโดยอาศัยแสงจากตะเกียงเจ้าพายุ / ทรงวุฒิ สันตยากร / 2528 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์
ตะเกียงเจ้าพายุ
พลังงานไฟฟ้า
23 การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / สมพงษ์ บุญเลิศ / 2528 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นวัตกรรมทางการศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษาวิทยาลัยครู
การสอนด้วยอุปกรณ์
24 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบางส่วนของต้นกัญชา (Cannabis Sativa Linn) / สุรศักดิ์ อุไรพันธ์ / 2528 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กัญชา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
25 การเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดินไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) / สืบศรี บัติประโคน / 2528 /Full Text
Subject
ไมยราบยักษ์
ไนโตรเจน
ไรโซเบียม
ดิน
26 การย้ายถิ่นในประเทศ : การศึกษาจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 / อนันต์ชัย คงประเสริฐ / 2528 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย
การย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย
27 การแยกแทนนินออกจากน้ำทิ้งของโรงงานผลิตใบชา / ศรีจันทร์ คงมั่น / 2528 /Full Text
Subject
แทนนิน
น้ำเสีย
มลพิษทางน้ำ
โรงงานผลิตใบชา -- การผลิตของเสีย
28 การแยกสลายไขมันด้วยขบวนการทวิทเซลล์ / อนงค์ ปลั่งสุวรรณ / 2528 /Full Text
Subject
การแยกสลายไขมัน -- การทดลอง
ไขมัน -- การทดลอง
29 การแยกสลายไขมันด้วยปฏิกิริยาอัลกอฮอลิซิส / ประทุม สุริยา / 2528 /Full Text
Subject
การแยกสลายไขมัน -- การทดลอง
ไขมัน -- การทดลอง
30 การวัดความต้านทานจำเพาะในถังจำลอง / ภิรมย์ สิทธิจู / 2528 /Full Text
Subject
ความต้านทานจำเพาะ -- การวัด
31 การวิเคราะห์การใช้คำถามของครูและระยะเวลาที่คอยคำตอบนักเรียน ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร / วัฒนา ขอนทอง / 2528 /Full Text
Subject
การตั้งคำถาม
วิทยาศาสตร์ -- กำแพงเพชร -- คำถามและคำตอบ
คำถามและคำตอบ
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กำแพงเพชร
32 การวิเคราะห์ไขมันจากดอกคำฝอย / ผาณิต แข่งขัน / 2528 /Full Text
Subject
ไขมัน -- การวิเคราะห์
คำฝอย -- การทดลอง
33 การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ช่วงอายุที่ 2 : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี-ลพบุรี / โยธิน คำพยา / 2528 /Full Text
Subject
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี
นิคมสร้างตนเอง
นิเวศวิทยามนุษย์
ประชากรในชนบท
เกษตรกร
34 การวิเคราะห์เถ้าลิกไนต์โดยใช้รังสีเอกซ์ / อนุรักษ์ กุหลาบขาว / 2528 /Full Text
Subject
ขี้เถ้า -- การวิเคราะห์
รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
ลิกไนต์
35 การวิเคราะห์หาปริมาณมอร์ฟีนและโคเดอีนในตัวอย่างฝิ่นและยาโดยวิธีสเปกโตรฟลูออริเมตรี / สานิตย์ โสภาจิตต์ / 2528 /Full Text
Subject
มอร์ฟีน -- การวิเคราะห์
โคเดอีน -- การวิเคราะห์
อัลคาลอยด์ -- การวิเคราะห์
ฝิ่น -- การทดลอง
ยา -- การทดลอง
สเปกโตรฟลูออริเมทรี
36 การศึกษาการชุบเคลือบผิวใบไม้สดบางชนิด ด้วยทองแดงและนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า / ไตรภพ ไตรย์พืชน์ / 2528 /Full Text
Subject
โลหะ -- การชุบแข็ง -- การทดลอง
ทองแดง
นิเกิล
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
ใบไม้
37 การศึกษาการดูดกลืนแสงของเลนซ์ต้อกระจก / ไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศรี / 2528 /Full Text
Subject
เลนส์
แสง -- การวัด
38 การศึกษาการเพิ่มประชากร Ectocylops sp. ที่เลี้ยงด้วยโปรโตซัวเปรียบเทียบกับที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย สีเขียว / ประไพรัตน์ พูลทวี / 2528 /Full Text
Subject
ไรน้ำ -- การเจริญเติบโต
แพลงค์ตอน -- การเจริญเติบโต
สาหร่าย
สัตว์เซลล์เดียว
39 การศึกษาการลู่เข้าของดับเบิลซีเควน / สุรพงศ์ งามสม / 2528 /Full Text
Subject
ลำดับ
แคลคูลัส
พีชคณิต
40 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดลำปาง / สุขวัญ พรึงลำภู / 2528 /Full Text
Subject
ครู -- ลำปาง
ผู้นำ -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7