ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 91 รายการ จากคำว่า 2527

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica) ปริมาณต่ำต่อนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นเพศเมีย / นิรันดร์ เมืองเดช / 2527 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- วิจัย
นกกระทา -- วิจัย
82 ผลของเกลือบางชนิดที่มีต่อการหมักมูลวัวในสภาพไร้อากาศ / นิยะดา ลี้ละไกรวรรณ / 2527 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
เกลือแอมโมเนียม
83 ผลของมิวตาเจนบางชนิดต่อการเจริญของยาสูบชนิดแฮพพลอยด์ / มนสุรีย์ ดีบุรี / 2527 /Full Text
Subject
มิวตาเจน
ยาสูบ -- การทดลอง
ยาสูบ -- การเจริญเติบโต
84 ผลของไรโซเบียมสายพันธ์เจริญเร็วของปมรากไมยราบยักษ์ต่อการเติบโตและการสร้างปมของพืชตระกูลถั่วบางชนิด / สิริวรรณ อุโฆษจันทร์ / 2527 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
ไมยราบยักษ์
พืชตระกูลถั่ว
85 พืชป่าที่ใช้เป็นอาหารที่พบในจังหวัดมหาสารคาม / อรกานต์ แวงวรรณ / 2527 /Full Text
Subject
พืชอาหาร -- มหาสารคาม
พืชอาหาร
86 ลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากปลาน้ำจืดที่เป็นโรคในตำบลประตูป่า ลำพูน / ทรงศักดิ์ บูรณเศวตธรรม / 2527 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ปลาน้ำจืด -- การทดลอง
ปลาน้ำจืด -- ลำพูน
ปลาน้ำจืด -- โรค
87 สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชันแถวแรกบางตัวของชิฟเบสกิแกนด์ ที่ได้จากซาลิซิลอัลดีไฮด์และอะโรมาติกเอมีน / สมเจตน์ นิลเนตร / 2527 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
ชิฟฟ์เบส
ซาลิซิลอัลดีไฮด์
อะโรมาติกอิมมีน
88 สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชันแถวแรกบางตัวของชิฟเบสลิแกนด์ ที่ได้จากซาลิซิลอัลดีไฮด์และอะลิฟาติกเอมีน / สุเทพ เทียนวรรณ / 2527 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
ชิฟฟ์เบส
ซาลิซิลอัลดีไฮด์
อะลิฟาติกเอมีน
89 อนุกรมวิธานและรูปวิธานของผลของพืชตระกูลถั่วที่กินได้ / น้อย เกียรติทวี / 2527 /Full Text
Subject
พืชตระกูลถั่ว
ถั่ว
90 อัตราการคายน้ำของกิ่งไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ในฤดูต่าง ๆ / อรพิน นิยมญาติ / 2527 /Full Text
Subject
ไมยราบยักษ์
การระเหย
91 เอ็นไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา Trichoderma viride สายพันธุ์ TISTR 3161 / ยุพดี ชัยสุขสันต์ / 2527 /Full Text
Subject
เซลลูโลส
การย่อยสลายเซลลูโลส
เชื้อรา


Page : 1 2 3 4 5