ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 91 รายการ จากคำว่า 2527

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การสำรวจ Clostridium acetobutylicum สายพันธุ์ที่ผลิตบิวทานอลและอะซิโตนจากรากและจากดิน บริเวณรากพืชตระกูลถั่วบางชนิด / ธิตินาท ศรีบ้าน / 2527 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
พืชตระกูลถั่ว
การหมัก
62 การสำรวจเชื้อยีสต์ที่ชาวไทยภูเขาใช้ทำเครื่องดื่มประเภทอัลกอฮอล์ / นิรุจน์ ศรีเกษม / 2527 /Full Text
Subject
ยีสต์ -- การสำรวจ
แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ชาวนา
63 การสำรวจแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เซลล์ของยีสต์ Candida lipolylica สลาย / กมล เผ่าพาณิชย์ / 2527 /Full Text
Subject
มิกโซแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
64 การสำรวจโปรโตซัวในทางเดินอาหารของปลาน้ำจืดในบางท้องที่ของเชียงใหม่ / ฐิติพงศ์ รื่นระวัฒน์ / 2527 /Full Text
Subject
ปรสิต -- การสำรวจ
ปลาน้ำจืด -- การสำรวจ
ปลาน้ำจืด -- เชียงใหม่
65 การหาชนิดและปริมาณของลิปิดในเยื่อหุ้มเซลเม็ดเลือดแดงของคนและที่ถูกสกัดด้วยดีเทอร์เจนต์ / นิพนธ์ ผลหมู่ / 2527 /Full Text
Subject
ลิปิด
เม็ดเลือดแดง
ดีเทอร์เจนต์
66 การหาปริมาณของตะกั่ว ทองแดง และโครเมียม ในดินโดยวิธีสเปกโตรสโคปี / พิชัย สุริยะสุขประเสริฐ / 2527 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
โครเมียม -- การวิเคราะห์
ดิน
67 การหาปริมาณของตะกั่วโดยวิธีอุลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตเมตรี โดยใช้กรดเอธิลลีนไกคอล (บิส-อมิโน-เอธิลอีเธอร์) เตตระอิซิติก (EGTA) / ประพัฒน์ศรี กีรติธร / 2527 /Full Text
Subject
ตะกั่ว
การวิเคราะห์สเปกตรัม
อุลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตเมตรี
68 การหาปริมาณของไนโอเบียมและแทนทาลัมในสินแร่และตะกรัน ดีบุก โดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี / พลยุทธ ศุขสมิติ / 2527 /Full Text
Subject
ไนโอเบียม
แทนทาลัม
แร่
ดีบุก
สเปกโตรโฟโตเมทรี
69 การหาปริมาณคาเฟอีนในยาแก้ปวดและเครื่องดื่มบางชนิดโดยใช้คลอรามีน-ที / พรเทพ ศุภราภรณ์ / 2527 /Full Text
Subject
คาเฟอีน
ยาแก้ปวด
เครื่องดื่ม
คลอรามีน-ที
70 การหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี ในกัญชาโดยวิธีอะตอมมิคแอบซิฟชั่น สเปกโตรโฟโตเมตรี (AAS) / กุศล หอมระรื่น / 2527 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
กัญชา
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
71 การหาปริมาณนิโคตินในใบยาสูบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี / นิเวศน์ อุดมรัตน์ / 2527 /Full Text
Subject
นิโคติน
สเปกโตรโฟโตเมทรี
ยาสูบ
ยาสูบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
72 การหาปริมาณโลหะหนักบางตัวในน้ำโดยวิธีโพลาโรกราฟี / รัศมี ชัยสุขสันต์ / 2527 /Full Text
Subject
โพลาโรกราฟฟีย์
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
ทองแดง
ตะกั่ว
สังกะสี
73 การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และออกซิเจนที่สารเคมีต้องกาน (COD) ในน้ำจากคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / เจียมขัน กองม่วง / 2527 /Full Text
Subject
ออกซิเจน
มลพิษทางน้ำ
คู -- เชียงใหม่
สารเคมี
74 ขนาดฟาร์มและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / เสถียร ศรีบุญเรือง / 2527 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่ทา (ลำพูน)
ไร่นา -- แม่ทา (ลำพูน)
การจัดการไร่นา -- แม่ทา (ลำพูน)
ไร่นา, ขนาด -- แม่ทา (ลำพูน)
แม่ทา (ลำพูน) -- ภาวะเศรษฐกิจ
75 คู่มือครูการโปรแกรมเชิงเส้นในระดับมัธยมศึกษา / มอย สุวงศ์เครือ / 2527 /Full Text
Subject
การโปรแกรมเชิงเส้น -- คู่มือ
76 จลน์ศาสตร์ของปฏิกิริยาอะเควชันของโบรโมเพนตะอะโควโครเนียม (III) อิออน / สุเทพ มาลัย / 2527 /Full Text
Subject
โบรโมเพนตะอะโควโครเนียม
ปฏิกิริยาอะเควชัน
ปฏิกิริยาเคมี
77 เทคนิคในการวัดสเปคตรัมของนิวตรอนพลังงานสูงจากปฏิกิริยา (n,n'r) = Spectrum measurement technique of fast neutron emitted from (n,n'y) reaction / อัจฉรา ไชยณรงค์ / 2527 /Full Text
Subject
พลังงานนิวเคลียร์
นิวตรอนพลังงานสูง
สเปกตรัม -- การวัด
78 แบบจำลองเอกซิตอนในปฏิกิริยาก่อนสมดุลย์ / พดล ดาวดวง / 2527 /Full Text
Subject
แบบจำลองเอกซิตอน
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
79 ผลของ CEPA และ SADH ต่อคุณภาพของดอกลำไยพันธุ์ดอ / สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล / 2527 /Full Text
Subject
ลำไย
80 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica) ต่อรังไข่ และการผลิตไข่ของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นที่โตเต็มวัย / บรรจบ ธุปพงษ์ / 2527 /Full Text
Subject
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- เอ็มบริย์โอวิทยา
นกกระทา -- การเจริญเติบโต -- การทดลอง
กวาวเครือขาว -- การทดลอง


Page : 1 2 3 4 5