ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 91 รายการ จากคำว่า 2527

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาฟังก์ชันต่อเนื่องแบบเสมอต้นเสมอปลาย และคอมแพคเนสบนเมตริกสเปซ / จเร จันทขันธ์ / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
ปริภูมิเมตริก
42 การศึกษาแมกซิมัลไอดีลในริงของฟังก์ชันค่าจริงที่ต่อเนื่อง / วัฒนา เถาว์ทิพย์ / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันค่าจริง
ริงส์ (พีชคณิต)
43 การศึกษาวิธีหาค่าคลาดเคลื่อน โดยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับเส้นโค้งเว้า / อภินันท์ อนันต์พินิจวัฒนา / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
44 การศึกษาสเปซ T92 / สุมาลี พงษ์อมรพรหม / 2527 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
ปริภูมิ
45 การศึกษาสภาพการใช้สื่อการเรียนการสอนของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพ การสอน RIT ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทิต ศรีจอมแปง / 2527 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- วิจัย
การสอน -- วิจัย
46 การศึกษาสมการฟังก์ชัน f(x+y) = f(x)+f(y) / นิคม เหล่าเนตร์ / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
สมการ
47 การศึกษาสมบัติของผิวแผ่นฟิล์มทองคำที่เตรียมโดยวิธีชุบทางไฟฟ้า / อัมพร บุญญาสถิตสถาพร / 2527 /Full Text
Subject
ฟิล์มภาพยนตร์ -- การทดลอง
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
48 การศึกษาสมบัติในการเป็นสีย้อมและอินดิเคเตอร์ของสารประกอบโลหะเชิงซ้อนบางตัวของเคอร์คิวมิน / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม / 2527 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
สีย้อมและการย้อมสี
สารประกอบโลหะเชิงซ้อน
เคอร์คิวมิน
49 การศึกษาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของซินเตอร์ Fe2 O3-Cr3 O3-Mgo-TiO2 / องอาจ เที้ยธิทรัพย์ / 2527 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า
อุณหภูมิ
50 การศึกษาสารที่ให้กลิ่นใบเมี่ยง (ใบชาหมัก) / อภิรดี สาริกา / 2527 /Full Text
Subject
ชา -- วิจัย
สารประกอบให้กลิ่น
51 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโคบอลต์ (III) แบบของเวอร์เนอร์บางตัว / วชิรา ชัยภูวนารถ / 2527 /Full Text
Subject
โคบอลต์
สารประกอบเชิงซ้อน
52 การศึกษาองค์ประกอบเคมีของน้ำมันคาร์โบลิกและน้ำมันครีโอโสดจากน้ำมันถ่านหิน / ธีรพร ศิริวงศ์ / 2527 /Full Text
Subject
น้ำมันคาร์โบลิก
น้ำมันครีโอโสด
น้ำมันถ่านหิน
53 การสร้างเครื่องตรวจวัดความหนาของฟิล์ม / วีระ ธนาจันทาภรณ์ / 2527 /Full Text
Subject
เครื่องวัดความหนา
ฟิล์ม
54 การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง สำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่อง ปรัเภทและคุณค่าของสื่อการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / นิพนธ์ ประพินพงศกร / 2527 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- วิจัย
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- แบบเรียนสำเร็จรูป -- วิจัย
โสตทัศนศึกษา -- แบบเรียนสำเร็จรูป -- วิจัย
55 การสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียน / สุธีรา สุนิลหงษ์ / 2527 /Full Text
Subject
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน -- การบริหาร
แบบเรียนสำเร็จรูป
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การสอนด้วยอุปกรณ์
56 การสร้างสื่อประสมในการสอนวิชาความรู้พื้นฐานการวาดเขียนในเรื่องการเขียนภาพดอกไม้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แผนกศิลปกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา / มอญ ยอดมุนี / 2527 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ
การวาดเขียน -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- วิจัย
57 การสร้างไอออนไนเซชันแชมเบอร์ขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุก๊าซที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน / สราวุธ ตันติวัฒน์ / 2527 /Full Text
Subject
ไอออนไนเซชันแชมเบอร์
ไฮโดรคาร์บอน
58 การสร้างไอออนไนเซชันแชมเบอร์ขนาดเล็กที่บรรจุด้วยก๊าซไฮโดรคาร์บอน / ประเวศ ทองธรรมชาติ / 2527 /Full Text
Subject
ไอออนไนเซชันแชมเบอร์
นิวตรอน -- การวัด
ไฮโดรคาร์บอน
59 การสลัดรงควัตถุจากขมิ้นด้วยเซอร์แฟคแทนต์ชนิดนอนอิออนิค / ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ / 2527 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
ขมิ้น
สารละลายเซอร์แฟคแทนท์
60 การสังเคราะห์ไตรฮัลคิล-และไตรอารินทินคลอไรด์และอาซิเตตบางตัว / สุวิทย์ วิมลรัตนชัยศิริ / 2527 /Full Text
Subject
สารประกอบฮอร์แกนโนทิน
สารประกอบ


Page : 1 2 3 4 5