ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 91 รายการ จากคำว่า 2527

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงกายวิภาคระหว่างเส้นประสาททรีเคอเรนท์ลาริงกซ์เจียล หลอดเลือดแดงอินฟีเรียธัยรอยด์ และต่อมธัยรอยด์ / สุภาวดี ชมภู / 2527 /Full Text
Subject
ต่อมธัยรอยด์
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท
Dissertations, academic -- Anatomy
Laryngeal nerves
Thyroid gland
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยูนิฟอร์มมลิอินทิเกรเบิลฟังก์ชันและ lim sup f du lim n 00 n n 00 sup f du / วลินีย์ ชัยชนะมงคล / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเมเชอเรเบิล
23 การศึกษาคุณภาพของน้ำและการปรับสภาพความกระด้างและปริมาณเหล็กในน้ำจากแหล่งน้ำเชียงใหม่ / สุดารัตน์ เสือทองคำ / 2527 /Full Text
Subject
น้ำ -- การทดลอง
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์
คุณภาพน้ำ
เหล็ก
เชียงใหม่ -- แหล่งน้ำ
24 การศึกษาคุณสมบัติไฟไนท์เนสของเมเชอเรเบิลฟังก์ชันและทฤษฎีอีเกอรอฟ / ศรชัย หนุ่มคำ / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันเมเชอเรเบิล
ฟังก์ชัน
25 การศึกษาเงื่อนไขที่เพียงพอต่อการลู่เข้าแบบยูนิฟอร์ม / เปรมศรี นามพลแสน / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันค่าจริง
26 การศึกษาช่องว่างพลังงานของแผ่นฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ โดยวิธีการดูดกลืนแสง / เทพบัญชา เสลาหอม / 2527 /Full Text
Subject
ฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์
พลังงาน
แสง
27 การศึกษาชั้นหินใต้ดินด้วยวิธีสำรวจด้านการหักเหของคลื่นแผ่นดินไหวในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บุญกึ่ง ดิถีเพ็ง / 2527 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว
ชั้นหิน
28 การศึกษาเซลแสงอาทิตย์แบบซิลิกอนที่โดปด้วยฟิสฟอรัส / เปี่ยม แก้วสวัสดิ์ / 2527 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
29 การศึกษาทฤษฎีการลู่เข้าของลำดับที่มีขอบเขต / จำเนียร นันทดิลก / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- ทฤษฎี
ฟังก์ชันเมเชอเรเบิล
30 การศึกษาทฤษฎีสเปคตรัลในมิติจำกัด / สุนี อุดมรัตนศิริชัย / 2527 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม (คณิตศาสตร์)
การวิเคราะห์ฟังก์ชัน
31 การศึกษาทางสเปกโตรสโคบีของสารประกอบเชิงซ้อนโครเมียม (III) บางตัว / สุมาลี เฉลยจรรยา / 2527 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
โครเมียม
32 การศึกษาน้ำเคลือบผลึก / มนัส ขำอ่อน / 2527 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบผลึก
33 การศึกษาแนวทางการจัดบริการสื่อการสอนในเขตการศึกษา 8 / สมชาย ลีลานิตย์กุล / 2527 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การสอน
34 การศึกษาปรัชญาทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ / ประเสริฐ เสียงดี / 2527 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- ปรัชญา
คณิตศาสตร์
35 การศึกษาปริภูมิโทโพโลยีที่คอมแพคโดยอาศัยคุณสมบัติสตรองลีไฟไนต์ลิแอดดิตีฟ / วันชัย ผู้ภักดี / 2527 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
ปริภูมิ
36 การศึกษาโปรแกรมไดนามิคและการประยุกต์ / อัมพร ตั้งวิเชียร / 2527 /Full Text
Subject
โปรแกรมไดนามิก
37 การศึกษาผลของกวาวขาว (pueraria mirifica) ที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์ ต่อมหมวกไต ตับพฤติกรรม การสืบพันธุ์และการสืบพันธุ์ในหนูขาวเพศผู้ / ยุพดี ลางคลิจันทร์ / 2527 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- วิจัย
อวัยวะสืบพันธุ์ -- วิจัย
หนูขาว -- วิจัย
ต่อมหมวกไต
หนูขาว -- การสืบพันธุ์
38 การศึกษาผลพลอยได้จากการหมักมูลวัวภายใต้สภาวะที่ไร้อากาศ / ทัศนีย์ สีดาเพ็ง / 2527 /Full Text
Subject
การหมัก
มูลวัว -- การทดลอง
39 การศึกษาพิษของดีดีทีในแหล่งน้ำในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่และผลที่มีต่อปลานิล / ประภาพรรณ สิงหราชวราพันธ์ / 2527 /Full Text
Subject
ดีดีที (ยาฆ่าแมลง)
สารพิษ
นิเวศวิทยาเกษตร
ปลานิล
เชียงใหม่ -- แหล่งน้ำ
40 การศึกษาฟังก์ชันค่าจริงที่เกือบจะมีความต่อเนื่อง / สมชาย ธรรมปรีชา / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันค่าจริง
ความต่อเนื่อง (คณิตศาสตร์)


Page : 1 2 3 4 5