ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า 2526

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการยิง AL-27 ด้วยนิวตรอนพลังสูงและการสลายตัวของ Mg-27 และ Na-24 = Fast neutron bombardment of Al-27 and decays of Mg-27 and Na-24 / พันยง สาลี / 2526 /Full Text
Subject
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- วิจัย
นิวตรอน -- วิจัย
นิวตรอนพลังงานสูง
82 ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica) ต่ออัตราการเติบโตและการไข่ของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่น = Effect of white gwow (pueraria mirifica) on growth rate and egg production of Japanese quails / อารี ช่วยชู / 2526 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- วิจัย
นกกระทา -- วิจัย
นกกระทา -- ไข่
83 ผลทางไซโตเจเนติกของคลาสโตเจนบางชนิดต่อลิมโฟไซต์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมา = The cytogenetic effects of some clastogens on human lymphocyte cultures / โกศล สุปัญญา / 2526 /Full Text
Subject
พันธุศาสตร์มนุษย์
โครโมโซม
ลิย์มโฟซัยต์
84 พฤติกรรมการฆ่าหอยน้ำจืดบางชนิดโดยตัวอ่อนแมลงไซโอไมซิด (Sepedon senex wiedemann diptera sciomyzigae) = Predatory behavior of larvae of sciomyzid fly (Sepedon senex wiedemann diptera sciomyzigae) / สุวัฒน์ หนองใหญ่ / 2526 /Full Text
Subject
แมลงไซโอไมซิด
หอย
85 พัฒนาการเรขาคณิตยุคลิด ไฮเพอร์โบลิกและอิลิปติด โดยอาศัยเรขาคณิตโพรเจกทีฟแบบสังเคราะห์ = A development of euclidean, hyperbolic and elliptic geometry by means of synthetic project geometry / อารีย์ เพลินชัยวาณิช / 2526 /Full Text
Subject
เรขาคณิตวิเคราะห์
เรขาคณิตระบบยุคลิด
ระนาบไฮเพอร์โบลิก
ระนาบเชิงวงรี
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
86 พัฒนาการเรขาคณิตอีลิปติด / โชติ ธานีรัตน์ / 2526 /Full Text
Subject
เรขาคณิตวิเคราะห์ -- วิจัย
ระนาบเชิงวงรี
87 ลักษณะเชิงกายวิภาคของทางเดินน้ำดีและหลอดเลือดแดงของตับ เฉพาะส่วนที่อยู่ภายนอกตับ = Anatomical variation of the extrahepatic biliary ducts and arteries / อารยา เกียรติกรัณย์ / 2526 /Full Text
Subject
หลอดเลือดแดง -- วิจัย
ทางเดินน้ำดี -- วิจัย
ตับ
Dissertations, academic -- Anatomy
Liver, anatomy & histology
Bile ducts, blood supply
88 สเปคตรัมของนิวตรอนจากเครื่องกำเนิดนิวตรอน ขนาด 14 ล้าน อิเลกตรอนโวลต์ = Spectrum of neutrons from the 14 MeV neutron generator / ดุษฎี สุวรรณขจร / 2526 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- การทดลอง
สเปกตรัม -- การทดลอง
เครื่องกำเนิดนิวตรอน -- การทดลอง
89 สมบัติของฟิล์มถ่ายรูปขาวดำ / บัณฑิต ศิรินภาดล / 2526 /Full Text
Subject
ฟิล์ม -- การทดลอง
90 สัณฐานวิทยา รังและการเจริญของแมลงมัน Carebara castanea Sm. = Morphology, nest and development of carebara castanea Sm. / ประพันธ์ จิระดา / 2526 /Full Text
Subject
แมลงมัน
แมลงมัน -- การเจริญเติบโต
91 อัตราการหายใจของตัวอ่อนแมลงชีประขาวในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนต่างกัน = Respiratory rate of mayfly's nymphs in water with different oxygen concentrations / ชัยมงคล จันทรวารี / 2526 /Full Text
Subject
แมลงชีประขาว -- วิจัย
ออกซิเจน
การหายใจ
92 ไอออนไนเซชัน แชมเบอร์ขนาดใหญ่ เพื่อวัดโดสกัมมันตภาพรังสีตามพื้นที่ / อดิศร ดำรงกิจ / 2526 /Full Text
Subject
รังสีนิวตรอน
รังสีแกมมา
กัมมันตภาพรังสี
ไอออนไนเซชันแชมเบอร์


Page : 1 2 3 4 5