ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า 2526

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาองค์ประกอบของกาซที่เกิดจากการลั่นสลายถ่านหินลิกไนต์ ที่อุณหภูมิต่ำ / บงการ คำภักดี / 2526 /Full Text
Subject
ก๊าซ
การกลั่นสลายถ่านหิน
62 การศึกษาอนุพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริงและแนวการสอนในระดับมัธยมศึกษา / ธวัช พันธุ์พิกุล / 2526 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
จำนวนจริง
63 การศึกษาแอนฮาร์โมนิคซิตีในตะกั่ว / พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ / 2526 /Full Text
Subject
แอนฮาร์โมนิคซีตี
ความร้อน -- การถ่ายเท
ตะกั่ว
64 การศึกษาแอพโพรพรีเอทคลาสบนปริภูมิโทโพโลยี / เวชชัย สังข์สาย / 2526 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
65 การสกัดน้ำมันกานพลู / ดาลัด เมธีปกรณ์ / 2526 /Full Text
Subject
Spice plants
Eugenia aromatica
Essences and essential oils
กานพลู -- การทดลอง
น้ำมันพืช -- การทดลอง
66 การสกัดรงควัตถุจากขมิ้น / นพพร สิมะวัฒนะ / 2526 /Full Text
Subject
รงควัตถุ -- การทดลอง
ขมิ้น -- การทดลอง
สารละลายเซอร์แฟคแทนท์ -- การทดลอง
การสกัดหัวเชื้อ (เคมี) -- การทดลอง
67 การสกัดหัวเชื้อกลิ่นจากใบเตย / สุวิมล ศรีเทวฤทธิ์ / 2526 /Full Text
Subject
การสกัดหัวเชื้อ (เคมี) -- การทดลอง
ใบเตย -- การทดลอง
น้ำมันพืช -- การทดลอง
68 การสร้างเครื่องวัดความเข้มพลังงานแสงแดดแบบตัวเลข / นิวัฒน์ ภัควนิตย์ / 2526 /Full Text
Subject
เครื่องวัดความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์ -- การทดลอง
พลังงานแสงอาทิตย์ -- การทดลอง
69 การสร้างวัตถุตัวอย่างเพื่อใช้ในการเลี้ยวเบนของแสงโดยวิธีถ่ายภาพ / สมชาย โสมรักษ์ / 2526 /Full Text
Subject
การเลี้ยวเบนของแสง
70 การสังเคราะห์สารที่มีศักยภาพให้ความหวาน = Synthesis of potential sweetening agents / สมพันธ์ ประกอบพานิช / 2526 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี -- การสังเคราะห์
สารให้ความหวาน
71 การสำรวจกัมมันตภาพรังสีดอยช้าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / เทียนชัย ภาณุสิทธิกร / 2526 /Full Text
Subject
กัมมันตภาพรังสี -- การทดลอง
รังสีแกมมา -- การวิเคราะห์
ภูเขา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ดอยช้าง (เชียงใหม่)
72 การสำรวจโปรโตซัวในคูเมืองเชียงใหม่ = Survey of protozoa in moat of Chiang Mai / เชิดพันธ์ มูรธานันท์ / 2526 /Full Text
Subject
สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย
คู -- เชียงใหม่
73 การสำรวจพยาธิของอึ่งอ่าง (Kaloula pulchra pulchra) ในบางท้องที่ของจังหวังเชียงใหม่ = Survey of helminths of bull-frog (Kaloula pulchra pulchra) in some areas of Chiang Mai / วราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์ / 2526 /Full Text
Subject
อึ่งอ่าง
ปรสิต
อึ่งอ่าง -- เชียงใหม่
74 การหาค่าฟีนอล โคเอฟฟีเชียนของน้ำยาฆ่าเชื้อในท้องตลาด = Phenol coefficient determination of commercially available disinfectants / อรนุช เผ่าจินดา / 2526 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
น้ำยาฆ่าเชื้อ -- การวิเคราะห์
ฟีนอล โคเฟฟีเชียน -- การวิเคราะห์
75 การหาปริมาณกำมะถันในลิกไนต์ โดยปฏิกิริยาขยายของซัลเฟต = Determination of Sulphur in Lignite by an amplification reaction of Sulphate / สุรศักดิ์ จิตนารินทร์ / 2526 /Full Text
Subject
กำมะถัน
ลิกไนต์
ซัลเฟต
ปฏิกิริยาเคมี
76 การหาปริมาณตะกั่วในน้ำธรรมชาติ = The Determination of lead in natural water / ชเนศ คงการค้า / 2526 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
น้ำ
77 การหาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารบางชนิด / อนุรัตน์ สายทอง / 2526 /Full Text
Subject
พิษวิทยา -- การวิเคราะห์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
อาหารเป็นพิษ -- การวิเคราะห์
อะฟลาท็อกซิน
78 การออกแบบและการสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับสารตัวอย่างของเครื่องโมเลกุลาร์อีมิสชันคาวิตีอะนาลิซิสสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ = Design and conxtruction of sample holder assembly in molecular emission cavity analysis spectrophotometer / ประเสริฐ ประเสริฐกิจวัฒนา / 2526 /Full Text
Subject
เครื่องเมกะสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
คาวิตี
79 คู่มือประกอบการสอนตรรกศาสตร์ของวลีบ่งปริมาณในระดับมัธยมศึกษา / สุภาวดี วงษ์สกุล / 2526 /Full Text
Subject
ตรรกวิทยา -- คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
80 ทฤษฎีเศษส่วนต่อเนื่องธรรมดาและการประยุกต์ = Theory of simple continued fraction and its application / จิตรลดา พินนาพิเชษฐ / 2526 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
เศษส่วน


Page : 1 2 3 4 5