ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า 2526

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาเซตจำกัด / ระเบียบ สุธรรม / 2526 /Full Text
Subject
เซต
42 การศึกษาทฤษฎีเมทรอยด์ / เพ็ญพรรณ จารุรัชต์ / 2526 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเมทรอยด์
43 การศึกษาทางสเปกโตรสโคบีของสารประกอบเชิงซ้อนไซยาโนโพริดีนของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัว = Spectroscopic studies of Cyanopyridine complexes of some first-row transition metals / พินิจ ราชตา / 2526 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- การทดลอง
ไซยาโนไพริดีน -- การทดลอง
โลหะทรานซิชัน -- การทดลอง
การวิเคราะห์สเปกตรัม
44 การศึกษาทางสเปกโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไนเตรโตเอมีนของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัว = Spectroscopic studies of Nitrato Amine complexes of some first row transition metals / สุจิตรา องค์อภิชาติ / 2526 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
ไนเตรโตเอมีน -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
โลหะทรานซิชัน
45 การศึกษาทางสเปกโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนอะซิเตโตของโลหะทรานซิชันแถวทีหนึ่งบางตัวกับซัลเฟอร์และไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์ / กฤษณา หงส์เจริญ / 2526 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
อะซิเตโต -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
46 การศึกษาทางอินฟราเรดของสารประกอบเชิงซ้อน เอธิลีนไดเอมีนโคบอลต์ (III) / สิริพร อนันต์วัฒนาพร / 2526 /Full Text
Subject
โคบอลต์ -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
รังสีอินฟราเรด
47 การศึกษานอนเมเชอเรเบิลเซต / อุบลรัตน์ ซื่อสัตตบงกร / 2526 /Full Text
Subject
เซต
คณิตศาสตร์
48 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อนำเอนไซม์ย่อยโปรตีนมาใช้ในทางอุตสาหกรรม = Preliminary study of proteolytic enzymes for industrial purposes / โชคชัย มนต์ประสาธน์ / 2526 /Full Text
Subject
เอนไซม์
โปรตีน
อุตสาหกรรม
49 การศึกษาประสิทธิภาพของผลซักฟอกโดยการใช้รังสี = Radiometric study of detergent efficiency / รัตนา เล้าประเสริฐ / 2526 /Full Text
Subject
ผงซักฟอก -- วิจัย
50 การศึกษาปัญหาคอมบิเนทอเรียลในรูปแบบทฤษฎีเซต / อุดมลักษณ์ สุรเบญจวงศ์ / 2526 /Full Text
Subject
คอมบิเนทอเรียล -- การวิเคราะห์
ทฤษฎีเซต
51 การศึกษาผลของเอสโตรเจนต่อนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นที่ฉีดเทสโตสเตอโรน ... = Study on the effect of estrogen on testosterone treated Japanese quails as laboratory experiment ans teacher's guide / อุดร จรรยาธรรม / 2526 /Full Text
Subject
เอสโตรเจน -- การวิเคราะห์
นกกระทา -- การทดลอง
เทสโตสเตอโรน
52 การศึกษาฟังก์ชันต่อเนื่อง (p,q,r) = Study on (p,q,r)-continuous functions / วิสิทธิ์ ประทุมรัตน์ / 2526 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
53 การศึกษาแรงกระทำระหว่างโมเลกุลในสาระละลาย = Studies of molecular interactions in solutions / สุทิน เทพูปถัมภ์ / 2526 /Full Text
Subject
โมเลกุล
สารละลาย (เคมี)
54 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
55 การศึกษาลักษณะเฉพาะของน้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นสลายที่อุณหภูมิต่ำของถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้ / พัชรินทร์ บุญอินทร์ / 2526 /Full Text
Subject
น้ำมันถ่านหิน
ถ่านหิน
ลิกไนต์ -- ลี้ (ลำพูน)
56 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของเอ็นที่ทอดผ่านอยู่ในช่องทางด้านหลังของข้อมือช่องที่หนึ่ง = A Study on the anatomical features of the tendons contained in the first extensor compartment of the wrist / อัจฉรา ผะอบเหล็ก / 2526 /Full Text
Subject
เอ็นกล้ามเนื้อ -- วิจัย
Dissertations, academic -- Anatomy
Tendons -- Anatomy & histology
57 การศึกษาแลททิสแอนฮาร์โมนิคซิตีในดีบุก / สัมพันธ์ รัตนบุรี / 2526 /Full Text
Subject
ความร้อน
แลททิสเอนฮาร์โมนิคซิตี
ดีบุก
58 การศึกษาสภาพต้านทานไฟฟ้าของซินเตอร์ของไอรอน (III) ออกไซด์และติตาเนียม (IV) ออกไซด์ / กฤษณา อายุรพงค์ / 2526 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
ความต้านทานจำเพาะ
ไอรอนออกไซด์
ติตาเนียมออกไซด์
59 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอัลกอฮอล์ โดย Saccharomyces sp = The study of optimum conditions for the production of alcohol by saccharomyces sp. / ศิริลักษณ์ สุนทโรทก / 2526 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- การวิเคราะห์
ยีสต์ -- การวิเคราะห์
60 การศึกษาสมบัติทางเทอร์โมเมตตริกของซิลิกอนไดโอดในช่วงอุณหภูมิ 0-100 องศาเซลเซียส / สมพร วัธนเวคิน / 2526 /Full Text
Subject
ไดโอด -- วิจัย
สารกึ่งตัวนำ -- วิจัย


Page : 1 2 3 4 5