ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า 2526

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การวิเคราะห์ยาแก้ปวดโดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง = Analysis of analgesios by high performance liquid chromatography / วีณา โอจรัสพร / 2526 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด -- การวิเคราะห์
ลิควิดโครมาโตกราฟี
22 การวิเคราะห์สารหวานเทียมโดยวิธีโครมาโตกราฟีก๊าซ = Analysis of artificial sweeteners by gas chromatography / ณัญจณา สิงหพัศ / 2526 /Full Text
Subject
สารให้ความหวาน -- การวิเคราะห์
โครมาโตกราฟีย์ -- การทดลอง
โครมาโตกราฟีย์ก๊าซ
23 การวิเคราะห์หาปริมาณแบเรียมในหินแกรนิต = Quantitative analysis of barium in granite / นงนิตย์ มรกต / 2526 /Full Text
Subject
แบเรียม -- การวิเคราะห์
ธาตุ -- การวิเคราะห์
หินแกรนิต
24 การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอนและฟีนาเซตินในยาแก้ปวด / ราตรี วัฒนอาภรณ์ชัย / 2526 /Full Text
Subject
พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์
ฟีนาซิติน -- การวิเคราะห์
ยาแก้ปวด -- การทดลอง
25 การวิเคราะห์อัลคาลอยด์ในส่วนต่าง ๆ ของต้นมะละกอ (carica papaya) = Analysis of Alkaloids in various parts of Carica papaya / บุญโชติ มณีศรี / 2526 /Full Text
Subject
อัลคาลอยด์
มะละกอ
26 การศึกษา ev เมื่อ v เป็นจำนวนพีชคณิตที่ไม่เท่ากับศูนย์ / สุขใส บัติประโคน / 2526 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
พีชคณิต
27 การศึกษาการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมที่พจน์ไม่เป็นลบ / ยุพา เทียมเมือง / 2526 /Full Text
Subject
อนุกรม
28 การศึกษาการเรียงตัวของผลึกในพลอย / นพดล มินานนท์ / 2526 /Full Text
Subject
ผลึก
อัญมณี
29 การศึกษาขนาดของโมเลกุลโปลิสไตรีนในสารละลาย CCI4CH3 OH = The Investigation of polystyrene hydrodynamic radiae in CCl4CH3 OH / สุภโชติ จิระประภูศักดิ์ / 2526 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน -- การวิเคราะห์
โมเลกุล -- การวิเคราะห์
30 การศึกษาขนาดโมเลกุลของโพลิสไตรินในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ = A Study of polystyrene molecular radius in carbon tetrachloride at various temperatures / ราชันย์ ภูมิเจริญ / 2526 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน -- การวิเคราะห์
โมเลกุล -- การวิเคราะห์
คาร์บอนเตตระคลอไรด์
31 การศึกษาความต้านทานของสารผสมซิลิกอนและอัลคาไลน์ออกไซด์ / สุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์ / 2526 /Full Text
Subject
ความต้านทานจำเพาะ
ซิลิกอน
อัลคาไลน์ออกไซด์
สารประกอบ
32 การศึกษาความต้านทานแผ่นจำเพาะของฟิล์มดีบุกในช่วงอุณหภูมิ 200-300 เคลวิน / สาวิตรี ชามทอง / 2526 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
ความต้านทานจำเพาะ
ดีบุก
33 การศึกษาความสมมูลของคอมแพคเนสและไฟไนท์เนสในโทโพโลยี = Study on the equivalence of compactness and finiteness in topology / เอนก ม่วงแสง / 2526 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง = Study on the relationships between probability distribution of continuous random variables and discrete random variables / พรธิรา บุญเรืองยา / 2526 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น -- ทฤษฎี -- วิจัย
ตัวแปร (คณิตศาสตร์) -- วิจัย
35 การศึกษาเงื่อนไขของฟาทูเลมนา / ยุทธ งามเสงี่ยม / 2526 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- ทฤษฎี
ฟาทูเลมมา
36 การศึกษาเงื่อนไขที่เพียงพอของการเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง / สำราญ บำรุงเมือง / 2526 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
37 การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาไอออไนเซชันและไอโซเมอไรเซชันของไดคลอไรเตตระอะโควโครเมี่ยม (III) อิออน / ประพานรัตน์ ตันกุล / 2526 /Full Text
Subject
พลศาสตร์
สารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิกิริยาเคมี
ไอโซเมอไรเซชัน
ไอออน
ไอออไนเซชัน
ไดคลอไรเตตระอะโควโครเมียม
38 การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของอัลไคล์ ไอโดด์บางตัวโดยวิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า / เสกสรรค์ กะชามาศ / 2526 /Full Text
Subject
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส -- การทดลอง
สารประกอบอัลไคน์ไอโดด์ -- การทดลอง
39 การศึกษาจำนวนจริงมิติเกิน = Study on hyperreal numbers / ชาญชัย ทองเจริญ / 2526 /Full Text
Subject
จำนวนจริง
40 การศึกษาชั้นหินใต้ดินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : โดยวิธีสำรวจด้านความต้านทานจำเพาะ / คำนึง หนูเทพย์ / 2526 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความต้านทานจำเพาะ
ชั้นหิน


Page : 1 2 3 4 5