ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 75 รายการ จากคำว่า 2525

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ตัวยับยั้งเอ็นไซม์แอลฟา-อะมิเลสจากเผือก = Alpha-Amylase inhibitor from taro root (Colocasia eseulenta Schott.) / ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ / 2525 /Full Text
Subject
เผือก
เอนไซม์อัลฟาอะไมเลส
เอนไซม์
62 เทคนิคของออพติคัล ฟิลเตรชัน = Optical filtration technique / ไพศักดิ์ ธัมมวิจยะ / 2525 /Full Text
Subject
ทัศนศาสตร์
63 นิวตรอน-แกมมา พัลส์เชฟดีสคริมิเนเตอร์ = Neutron-Gamma pulse-shape discriminator / เสรี เรืองดิษฐ์ / 2525 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- การวัด -- การทดลอง
รังสีแกมมา -- การวัด -- การทดลอง
พัลส์เซฟดีสคริมิเนเตอร์ -- การทดลอง
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อน ของ 2-(2-เบนโซไธอะโซลิลเลโซ)-5-ไดเมธิลอะมิโนฟีนอลกับนิกเกิล = Factors affecting the color formation of 2-(2-benzothiazolyzo)-5-dimethy lamino-phenol nickel complex / จรรยา พงษ์พิทักษ์ / 2525 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
นิเกิล -- วิจัย
สี
65 ผล ยับยั้งของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการเติบโตของเชื้อโกโนเรีย = Inhibitory effect of some medicinal plants on growth of Gonococcus / คนึง ย้อยเสริฐสุด / 2525 /Full Text
Subject
พฤกษเคมี -- วิจัย
พืชสมุนไพร
สมุนไพร -- วิจัย
โกโนเรีย
66 ผลของเทสโตสเตอโรนต่ออัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์บางตัว = Effects of Testosterone on Oxygen consumption rate of various animals / วิยะดา สหะวิริยะ / 2525 /Full Text
Subject
เทสโตสเตอโรน
ออกซิเจน
สัตว์
67 ผลของอุณหภูมิแสงและอาหารต่อประชากรไฮดราและพลานาเรีย = Effect of temperature, light and nutrition on population og Hydra and Planaria / กรรณิการ์ จันทอก / 2525 /Full Text
Subject
ไฮดรา -- วิจัย
พลานามัย -- วิจัย
อุณหภูมิ
แรง
อาหาร
68 พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม = Development of spherical geometry / ประสิทธิ์ รางศรี / 2525 /Full Text
Subject
เรขาคณิตทรงกลม
69 พัฒนาการเรขาคณิตไฮเพอโบลิค = Development of hyperbolic geometry / จงภพ ชูประทีป / 2525 /Full Text
Subject
เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก
70 ราเมือกในบางบริเวณของนครนายก = Myxomycetes in some areas of Nakornnayok / สุรพล สมานพันธ์ / 2525 /Full Text
Subject
ราเมือก
71 วงชีวิตของพยาธิหัวหนาม, Pallisentis sp. Van Cleave, 1928 ในปลาช่อน, Ophiocephalus striatus (Bloch) = The Life cycle of thorny headworm, Pallisentis sp. Van Cleave, 1928 in serpent head fish, Ophiocephalus striatus (Bloch) / วีระ วงศ์คำ / 2525 /Full Text
Subject
พยาธิหัวหนาม -- วิจัย
ปรสิต -- วิจัย
ปลาช่อน
72 ศึกษาการติเตรตของกรด-เบสในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ = A study of acid-base titration in non-aqueous solvents / บุญสนอง บุญธิมา / 2525 /Full Text
Subject
โพเทนชั่นเมทริค ติเตรชั่น
กรดเบส -- การทดลอง
ดุลกรด-ด่าง
ตัวทำละลาย
73 สมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ = Electrical properties of Cadmium Sulphide thin film / วันชัย เคียนทอง / 2525 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง -- วิจัย
แคดเมียมซัลไฟด์ -- วิจัย
74 สมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์โดปด้วยทองแดง = Electrical properties of copper-doped Cadmium Sulfide thin film / พิทยา พันธ์พัฒนกุล / 2525 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง -- การทดลอง
แคดเมียมซัลไฟด์
75 สมบัติทางไฟฟ้าของหน้าประกบแคดเนียมซัลไฟด์ = Electrical properties of CdSCu2S contact / ยุทธนา จิตตะกวี / 2525 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง -- การทดลอง
แคดเมียมซัลไฟด์
คอปเปอร์ซัลไฟด์


Page : 1 2 3 4