ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 75 รายการ จากคำว่า 2525

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษาเกมส์ที่ผลรวมของสองฝ่ายเป็นศูนย์ = Study on two-person zero-sum games in game theory and its applications / สง่า ศรีสุวรรณดี / 2525 /Full Text
Subject
เกมเทียรอรี่
22 การศึกษาความเสถียรของอิมัลชั่นที่มีชันเป็นอิมัลซิไฟเออร์ = Study of emulsion stabilities with dammar as emulsifier / รัตนา คำสุมาลี / 2525 /Full Text
Subject
ชัน -- วิจัย
อิมัลชัน -- วิจัย
23 การศึกษาจลน์ศาสตร์ของปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอโซโทประหว่างไอโอไดด์อิออนกับสารประกอบอินทรีย์ไอโอไดด์บางตัว = A kinetic study of isotope exchange reactions between iodide ion and organic iodides / สมบูรณ์ ไพบูลย์ / 2525 /Full Text
Subject
ไอโซโทป -- วิจัย
เคมีฟิสิคัล -- วิจัย
ไอออน
ปฏิกิริยาเคมี
24 การศึกษาจลน์ศาสตร์ของปฏิกิริยาฟาสท์โบรมิเนชันโดยวิธีโพเทนทิโอเมตรี = A kinetic study of fast brominations by potentionatric method / กนกชัย แสนไชย / 2525 /Full Text
Subject
โฟเทนทิโอเมตรี -- การทดลอง
โบรมิเนชัน -- การทดลอง
เคมีฟิสิคัล -- การทดลอง
25 การศึกษาจำนวนที่อยู่ในรูป (a+bi)(c+di) = Study on the numbers in the form of (a+bi) (+di) / ประทุม พรมมิ / 2525 /Full Text
Subject
จำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน
26 การศึกษาจำนวนฟิโบนักชี = Study on fibonacci numbers / ชาริณี คุณาเวชกิจ / 2525 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข -- วิจัย
27 การศึกษาทฤษฎีสมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียลจนถึง อันดับที่สอง และการสร้างสมการจากปัญหาบางปัญหา = Study on the theory of partial differential equations up to second order and the equation formulation of some problems / มังกร นวกุล / 2525 /Full Text
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์ -- วิจัย
28 การศึกษาทางพฤกษเคมีของใบคึ่นไฉ่ = Phytochemical studies on the leaves of apium graveolens linn. / สุรัตน์ กุลศรี / 2525 /Full Text
Subject
คึ่นไฉ่ -- วิจัย
พฤกษเคมี -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
29 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของปฏิกิริยาอะเควชันของเพนตะแอมมีนคลอโรโคบอลต์ (III) อิออน = Spectroscopic studies of the aquation of Pentaamminechlorocobalt (III) Ion / วณิชย์ สงวนวงษ์ / 2525 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม -- วิจัย
สารประกอบเชิงเส้น -- วิจัย
เพนตะแอมมีนคลอโรโคบอลต์ -- วิจัย
30 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อน อะซิติลอะซิโตนาโตของโลหะทรานสิชันแถวแรกบางตัว = Spectroscopic studies of Acetylacetonato complexes of some first row transition metals / รัตนา บุณยาภรณ์ / 2525 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
อะซิติลอะซิโตนาโต
31 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอยูเรียไตรเฮโลอะซิเตตของโลหะทรานสิชันบางตัว = Spectroscopic studies of thiourea trihaloacetate complexes of some transition metals / สมสวย รุ่งรังษี / 2525 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
ไธโอยูเรียไตรเฮโลอะซิเตต -- วิจัย
32 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนโพแทสเซียมทริส (คาร์โบเนโต) โคบอลต์ (III) กับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์บางตัว = Spectroscopc studies of potassium tris (carbonato)-conalt (III) complex with some nitrogen donor ligands / จุไร ดำรงพงษ์ / 2525 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
อนินทรียเคมี -- วิจัย
การวิเคราะห์ทางสเปกตรัม
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
โพแทสเซียมทริส
โคบอลต์
33 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชันเปอร์คลอเรตกับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนบางตัว = Spectroscopic studies of transition metal perchlorate complexes with some Nitrogen Donor ligands รงค์ศิลป์ ธูปพนม / ณรงค์ศิลป์ ธูปพนม / 2525 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
โลหะทรานซิชัน -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
34 การศึกษาทางอินฟราเรดของสารประกอบเชิงซ้อนเพนตะแอมมีนเอทธีลลีนไดเอมีนเตตระอะซิเตโตโคบอลท์ (III) = Infrared study of Pentaamineethylenediamine-N,N,N,N-tetraacetatocobalt (III) complexes / เนาวรัตน์ ชลอธรรม / 2525 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
อนินทรียเคมี -- วิจัย
โคบอลต์
รังสีอินฟราเรด
35 การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของสารประกอบคลอโรไฮโดรคาร์บอน แบบยูนิโมเลกูลาร์ = Studies on unimolecular Chlorohydrocarbon decomposition / พรเกษม ดวงพิกุล / 2525 /Full Text
Subject
ไฮโดรคาร์บอน -- วิจัย
สารประกอบ
คลอโรไฮโดรคาร์บอน
36 การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการของเมล็ดไมยราบยักษ์ในแต่ละเดือน = Comparatives studies on some morphological and physiological properties of Mimosa pigra L. seeds in each month / ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ / 2525 /Full Text
Subject
ไมยราบยักษ์ -- วิจัย
พืชตระกูลถั่ว -- วิจัย
37 การศึกษาเปรียบเทียบปริภูมิเมตไทรเซเบิลและปริภูมิคอมแพค = Study on comparison of metrizable and compact topological spaces / ประชา เยาวรัตนประเสริฐ / 2525 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
ปริภูมิ
38 การศึกษาผลของเทสโตสเตอโรนต่อลักษณะเพศผู้ขั้นที่สอง อัณฑะ รังไข่ และไซริงค์ในลูกไก่ = Study on the effects of Testosterone on secondary male characteristics, testis, ovary and syrinx in immature chicks / โสภิณ กาญจนวงศ์ / 2525 /Full Text
Subject
เทสโตสเตอโรน -- วิจัย
ลูกไก่ -- วิจัย
รังไข่
อัณฑะ
39 การศึกษาผลของสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ซิงกิเบอเรซี (Zingiberaceae) ต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด = Study on the effects of some medicinal plants in the family zingiberaceae on the growth of some bacteria / แสงจันทร์ เอี่ยมธรรมชาติ / 2525 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- วิจัย
แบคทีเรีย -- วิจัย
40 การศึกษาผลของเอสโตรเจนต่อลักษณะเพศผู้ขั้นที่สอง อัณฑะ รังไข่ ท่อนำไข่ และไซริงค์ ในลูกไก่ที่ฉีดเทสโตสเตอโรน = Study on the effects of Estrogen on secondary male characteristics, testis, ovary, oviduct and syrinx in Testosterone treated immature chicks / ชาตรี เกิดธรรม / 2525 /Full Text
Subject
ไก่ -- วิจัย
เทสโตสเตอโรน -- วิจัย


Page : 1 2 3 4