ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 78 รายการ จากคำว่า 2524

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาอนุพันธ์ของเซลลูโลสที่ได้จากไมยราบยักษ์ = Studies of derivatives of cellulose from Mimosa pigra L. / ธรณี เพ็ชรเสนา / 2524 /Full Text
Subject
เซลลูโลส -- วิจัย
ไมยราบยักษ์ -- วิจัย
42 การศึกษาโอเปอเรชั่นจำกัดและอนันต์ของฟังชันค่าสัมบูรณ์และปัญหาบางประการในการสอน = Study on finite and infinite operations on absolute value function and some probblems in teaching / ประเสริฐศรี จินาพร / 2524 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- การศึกษาและการสอน
43 การสลายตัวทางชีวภาพของลิกนินและเอทธิลแอนนาลอก ของลิกนินโดยเชื้อรา = Biodagration of lignin and its ethyl analog by fungi / จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ / 2524 /Full Text
Subject
ลิกนิน -- วิจัย
โพลิเมอร์ -- วิจัย
อินทรียเคมี -- วิจัย
เชื้อรา
เอทธิลแอนนาลอก
44 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะ ของสารประกอบดีบุกอินทรีย์บางตัว = Synthesis and characterization of some organotin compounds / อัญชลี ยุวจิตติ / 2524 /Full Text
Subject
สารประกอบดีบุกอินทรีย์
45 การสำรวจความต้านทานจำเพาะเพื่อศึกษาน้ำบาดาลในเขตอำเภอเมือง จังหวังเชียงใหม่ = Resistivity survey for ground water study in the vicinity of Amphoe Muang, Changwat chiang Mai / สมบูรณ์ เกตุแก้ว / 2524 /Full Text
Subject
ความต้านทานจำเพาะ -- วิจัย
น้ำบาดาล -- วิจัย
น้ำบาดาล -- เชียงใหม่
46 การสำรวจโปรโตซัวในทางเดินอาหารของกบ (Rana spp.) ในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ = Surveys of Gastro-intestinal Protozoa of frogs (rana spp.) in some areas of Chiang Mai / บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ / 2524 /Full Text
Subject
สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย
กบ -- เชียงใหม่
47 การสำรวจพืชป่าที่ออกดอก ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน บริเวณสำนักงานกลางบ้านลีซอลุ่มและห้วยนอนที่ห้วยทุ่งจ๊อ เชียงใหม่ = Survey of wild plants flowering from March to June at central office area, Ban Leesanlum and Huai-Non in Huai thung Cho, Chiang Mai / ประวิทย์ จิตธรรมมา / 2524 /Full Text
Subject
ไม้ป่า
ดอกไม้ป่า
บ้านลีซอลุ่ม (เชียงใหม่)
บ้านห้วยนอน (เชียงใหม่)
ห้วยทุ่งจ๊อ
48 การสืบพันธุ์และการเจริญของแมลงหวี่พื้นเมือง (Drosophila spp.) ที่พบมากบริเวณอาคารเรียนภายใต้อุณหภูมิระดับต่าง ๆ = Reproduction and development of native fruit flies (drosophila spp.) common around classromm building under different temperature levels / ก่องกัญจ์ เจ่าสกุล / 2524 /Full Text
Subject
แมลง -- วิจัย
แมลงหวี่ -- การสืบพันธุ์
แมลงหวี่ -- การเจริญเติบโต
49 การหาปริมาณของกรดเดลตา-อะมิโนลีวูลินกพอร์โฟบิลิโนเจนพอร์ไฟริโนเจนและพอร์ไฟรินในปัสสาวะ = The Determination of d-aminolevulinic acid, porphobilinogen porphyrinogen and porphyrins in urine / กุลยา จันทร์อรุณ / 2524 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
สเปกโตรโฟโตเมทรี
พอร์พัยริน
กรดเดลตา-อะมิโนลีวูลินกพอร์โฟบิลิไนเจน
ปัสสาวะ
พอร์ไฟริโนเจน
50 การหาพิกัดของกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 12 ณ ตึกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อำนวย น้อยผา / 2524 /Full Text
Subject
กล้องดูดาว -- วิจัย
51 การหาไลท์เคิร์ฟของดาวเดลต้าซีไฟ โดยวิธีถ่ายภาพ = Determination of Cephei light Curves Using the photographic mathod / อัธยาศัย โฮมวงศ์ / 2524 /Full Text
Subject
ดาราศาสตร์
ดาวเดลต้าซีไฟ
52 การไฮโดรไลซ์เซลลูโลสด้วยเซลลูเลสที่สกัดจากเชื้อราชนิดต่าง ๆ = Hydrolysis of cellulose by the cellulase extracted from various fungi / พิไลลักษณ์ กุลวงศ์ / 2524 /Full Text
Subject
การแยกสลายด้วยน้ำ
เซลลูโลส
53 ความน่ากินของพืชที่เกิดขึ้นในขั้นต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่มีต่อหอยทากยักษ์ (Achatina fulica ferussac) = The Palatability of plants of different successional status to the African giant snail (Achatina fulica ferussac) / ประภา รุ้งพราย / 2524 /Full Text
Subject
พืช -- วิจัย
นิเวศวิทยาพืช
หอยทากยักษ์
54 ความร้อนจำเพาะของอินเดียมในช่วงอุณหภูมิ 80-300 K = Specific heat of Indium in the temperature range of 80-300 k / อรุณ สุขเกษม / 2524 /Full Text
Subject
ความร้อน -- วิจัย
อินเดียม
55 ความสมบูรณ์ของผลึกสังกะสีซัลไฟด์หลังจากเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ = Crystallinity of Zinc Sulphide at various annealing temperatures / สวัสดิ์ ปานเนาว์ / 2524 /Full Text
Subject
สังกะสีซัลไฟด์
ผลึก
56 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้า ของไดโอดชนิดโลหะสารกึ่งตัวนำ = I-V characteristics of metal-semiconductor diodes / นรินทร์ สิริรัตน์วัฒนกุล / 2524 /Full Text
Subject
ไดโอด -- วิจัย
สารกึ่งตัวนำ -- วิจัย
57 คู่มือครูวิชาทฤษฎีเบื้องต้นของริง = Teacher's guide to introduction to ring theory ;Teacher's guide to introduction to ring theory / กานดา ญาณสาร / 2524 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต) -- วิจัย
พีชคณิต -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
58 เคมีของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชั่นที่มีพันธะระหว่างโลหะกับโลหะแบบมัลติเปิล = Chemistry of transition metal complexes with multiple metal-metal bonds / ธรรมนูญ งามเชื้อชิต / 2524 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
ทรานซิชันเมททอลคอมเพลกซ์
โลหะทรานซิชัน
59 เคมีของสารประกอบดีบุกอินทรีย์บางตัว = Chemistry of some organotin compounds / ประภัสสร กิตติพงษ์หรรษา / 2524 /Full Text
Subject
สารประกอบดีบุกอินทรีย์
60 เครื่องทำแผ่นฟิล์มบางโดยการระเหย = Evaporator unit for Thin Films / ธรรมนูญ สมานพันธ์ / 2524 /Full Text
Subject
ฟิล์ม -- วิจัย


Page : 1 2 3 4