ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 78 รายการ จากคำว่า 2524

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษาตรรกศาสตร์เชิงอนุมานและการประยุกต์ เพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา = Study on deductive logig and its applications for mathematics teaching in the secondary chool / จิราวัลย์ หมื่นประเสริฐ / 2524 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ตรรกวิทยา -- คณิตศาสตร์
22 การศึกษาถึงผลของแสง, จิบเบอร์เรลลินและไซโตไคนินต่อการงอก ของเมล็ดยาสูบและเมล็ดฤาษีผสม เพื่อใช้สำหรับบทปฏิบัติการ = Studies on the effects of light, gibberellins and sytokinins on the germination of tobacco and coleus seeds for use in laboratory exercises / เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช / 2524 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์ -- วิจัย
แสง -- วิจัย
ไซโตไคนิน
การงอกของเมล็ด
ยาสูบ -- เมล็ดพันธุ์
ฤาษีผสม -- เมล็ดพันธุ์
23 การศึกษาถึงวิธีการและผลการทดสอบปฏิกริยาชีวเคมีบางปฏิกริยาของแบคทีเรีย = Studt on methods and results of some biochemical reachtions by Bacteria / โชคชัย สุขศรีวรรณ / 2524 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
แบคทีเรีย -- วิจัย
24 การศึกษาทฤษฎีการเกิดดาวฤกษ์ = On the elements of star formation / ไสว ก๊กเครือ / 2524 /Full Text
Subject
ดาว -- วิจัย
ดาราศาสตร์ -- วิจัย
ดาวฤกษ์
25 การศึกษาทฤษฎีการขนส่งและการประยุกต์ = Study on the theory of the transportation and its applications / สิริรัตน์ ชัชวรัตน์ / 2524 /Full Text
Subject
การโปรแกรมเชิงเส้น
26 การศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็นและปัญหาการสอนในชั้นมัธยมศึกษา = Study on the theory of probability and some teaching problems in the secondary school / สุกัญญา ทองดี / 2524 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น -- ทฤษฎี -- วิจัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
27 การศึกษาทฤษฎีเซตอนันต์ เพื่อชี้บ่งมโนมติบางประการทางคณิตศาสตร์ = Study on the theory of infinite sets to identify some concepts of mathematics / กรกช กิตติเดชา / 2524 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต
28 การศึกษาทฤษฎีลิมิตของอันดับและแนวการสอนแบบรูปธรรมในชั้นมัธยมศึกษา = Study on the theory of limit of sequence and its concrete approaches in the secondary school / ศรีสุวรรณ สังสิทธยากร / 2524 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แคลคูลัส
29 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอคาร์บอกซิลาโต ของโลหะทรานซิชั่นบางตัว = Speotroscopic studies of thiocarboxylato complexes of some transition metals / สุมาลี อุ่นเรือน / 2524 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารประกอบเชิงซ้อน
ไธโอเบนโซเอต
ไธโอคาร์บอกซิลาโต
30 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโออะซีเตโตนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thioacetatonickel (II) complexed / จินตนา ทองเงิน / 2524 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
สารประกอบเชิงซ้อน
นิเกิล
ไธโออะซีเตโตนิเกิล
31 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของอนุพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อน คาร์บอกซิลาโตคอปเปอร์ (I) = Speotroscopic studies of derivatives of carboxylato copp (I) complexes / ประคอง นิ่มมงคลศิลป์ / 2524 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
คาร์บอกซิลาโตคอปเปอร์
32 การศึกษาแนวทางการผลิตวิตามินซีในเส้นใยของเห็ดนางรมแผ่นที่เพาะเลี้ยงบนอาหารเหลว = Feasibility study of vitamin C production in the mycelium of pleurotus ostreatus cultivated on liquid media / พนมพร จาติเกตุ / 2524 /Full Text
Subject
เห็ด -- วิจัย
วิตามินซี
เห็ดนางรม
33 การศึกษาผลของเครื่องเทศบางอย่างต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด = Study of the effects of some spices on the growth of certain bacteria / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ / 2524 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- วิจัย
เครื่องเทศ -- วิจัย
34 การศึกษาผลของมุมเอียงต่อเครื่องกลั่นพลังสุริยะ = Study of the inclination on Solar Stills / รังสรรค์ เพ็งพัด / 2524 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์ -- การทดลอง
เครื่องกลั่นน้ำ -- การทดลอง
เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
35 การศึกษาแวกเตอร์สเปชและการสอนแวกเตอร์สเปชในชั้นมัธยมศึกษา = Study on vector space and its teaching in the secondary school / เอนก ประทีป ณ ถลาง / 2524 /Full Text
Subject
เวกเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
36 การศึกษาสเปคตรัมของรังสีนิวตรอนจากสารกัมมันตรังสี Am-Be ที่ถูกปล่อยออกมาโคอินซิเดนท์กับรังสีแกมมา = The Study of neutrons spectrum emitted in coincidence with Gamma radiation for the Am-Be neutron sources / รักชาติ บุญนำมา / 2524 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- วิจัย
กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย
รังสีแกมมา
สเปกตรัม
37 การศึกษาสภาวะการเกิดและธรณีเคมีของแหล่งแร่ดีบุก ทังสเตนบริเวณบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Genesis and geochemistry of tin-tungsten deposits in Ban Bo Kaeo, Amphoe Samoeng, Chiang Mai / วารินทร์ บุญยืน / 2524 /Full Text
Subject
ดีบุก -- วิจัย
ทังสเตน -- วิจัย
ธรณีวิทยา -- วิจัย
ธรณีเคมี
แหล่งแร่ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
38 การศึกษาสมการไดโอแฟนทีน = Study on diophantine equation / ประดิษฐ์ โมระมัต / 2524 /Full Text
Subject
สมการไดโอแฟนทีน
39 การศึกษาสมบัติทางเคมีและสเปกตรัมของสารประกอบแลนทาไนด์ โดยวิธีสเปกโตรฟลูออริเมตทรี = Chemical and spectral studies of Lanthanide compounds by Spectrofluorimetry / บัณฑิต ลีละศาสตร์ / 2524 /Full Text
Subject
สารประกอบแลนทาไนด์
สเปกโตรฟลูออริเมทรี
การวิเคราะห์สเปกตรัม
40 การศึกษาอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิกบางตัวของนิกเกิล (II) กับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์ โดยวิธีทางสเปกโตรสโคปี = Studies of some carboxylic acid derivatives of nickell (II) with nitrogen donor ligands by spectro-scopic methods / ประเสริฐ ดารารัตน์ / 2524 /Full Text
Subject
นิเกิล -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
คาร์บอกซิลิก
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
การวิเคราะห์สเปกตรัม


Page : 1 2 3 4