ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า 2523

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาน้ำสกัดจากใบมะยมต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหนูตัวผู้ที่ไม่เป็นและเป็นเบาหวาน = Studies on the effects of aqueous extract from star gooseberry leaves on blood sugar level in Non-diabetic and Diabetic male rats / อารีวรรณ เอมโกษา / 2523 /Full Text
Subject
ใบมะยม -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน
หนู
42 การศึกษานิเวศน์วิทยาบางเรื่อง ของสัตว์เพื่อนำมาดัดแปลงเป็นบทปฏิบัติการ ตอน 2 ผลของการแก่งแย่งต่อประชากรของด้วงถั่ว (Callosobruchus maculatus fabr.) = The Studies on certain aspects of animal ecology as laboratory experiments. Part II : The Effects of intraspecific competition on the population of callosobruchus maculatus fabr. / สุมาลี รุจิวณิชย์กุล / 2523 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยา -- วิจัย
สัตววิทยา -- วิจัย
ด้วงถั่ว
43 การศึกษาเปรียบเทียบการถนอมหน่อไม้บางชนิด โดยวิธีทำแห้ง = Comarative study on the preservation of some varieties of bamboo shoots by drying methods / สมบูรณ์ นิ่มกิ่งรัตน์ / 2523 /Full Text
Subject
ผัก -- การเก็บและรักษา -- วิจัย
หน่อไม้ -- การเก็บและรักษา
44 การศึกษาแผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทย พม่า และจีนตอนใต้ = The Study of earthquakes in Northern Thailand Burma and Southern China / วินัย วงศ์วิสิทธิ์ / 2523 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว -- วิจัย
แผ่นดินไหว -- ไทย (ภาคเหนือ)
แผ่นดินไหว -- พม่า
แผ่นดินไหว -- จีน
45 การศึกษาพังก์ชันต่อเนื่องที่มีลักษณะเข้ม = Study on strongly continuous mappings / วรรณี รัมภาวัฒนา / 2523 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
46 การศึกษาโรติเฟอร์ ในบางท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่ / พินิจ สุขโชติ / 2523 /Full Text
Subject
โรติเฟอร์ -- วิจัย
สัตวศาสตร์ -- วิจัย
โรติเฟอร์ -- เชียงใหม่
47 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรางจืด = The pharmacological studies of rang jert leaves / วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ / 2523 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ใบรางจืด -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Thunbergia laurifolia linn
48 การศึกษาวีคลีเฮาส์ดอร์ฟสเปซ / ขรรค์ชัย สนสอาดจิต / 2523 /Full Text
Subject
วีคลีเฮาส์ดอร์สเปซ -- วิจัย
โทโพโลยี -- วิจัย
ปริภูมิ
49 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชั่น แถวแรกบางตัวของ 2-แอมมิโนพิริดีน = Studies of some first row transition metal complexes of 2-amino-pyridine / เข็มทอง สกุณี / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
เคมี
โลหะทรานซิชัน
50 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนไตรฟีไนล์ฟอสฟีนคาร์บอกซิเลตของโลหะทรานซิชั่นแถวแรกและหมู่ IB บางตัว = Studies of some first row transition metals and group IB carboxylates of triphenylphosphine complexes / สกล แก้วศิริ / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
เคมี -- วิจัย
ไตรฟีไนล์ฟอสฟีนคาร์บอกซิเลต
โลหะทรานซิชัน
51 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนไตรโมอะซี เตโตของโลหะทรานซิชันแถวแรกบางตัว = Studies of tribromoacetato complexes of some first row transition metals with nitrogen donor ligands by spectroscopic methods / เยาวลักษณ์ ทีปิวัฒน์ / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
ไตรโมรโมอะซีเตโต
โลหะทรานซิชัน
52 การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อโฟโตไลซิสของยูเรไนล์ออกซาเลท แอคติโนมิเตอร์ = Study of factors effecting the photolysis of Uranyl Oxalate Actinometer / ชูสิน ธีรสวัสดิ์ / 2523 /Full Text
Subject
เคมีเชิงแสง -- วิจัย
โฟโตไลซิส
ยูเรไนล์ออกซาเลทแอคติโนมิเตอร์
53 การศึกษาอนุพันธุ์กรดคาร์บอกซิลิกบางตัวของทองแดง II กับไนโตรเจนโดเนอร์ ลิแกนด์ โดยวิธีทางสเปคโตรสโคปี = Studies of som carboxylio acid derivatives of copper (II) with nitrogen donor ligands by spectroscopic methods / ทินกร ศรีสองเมือง / 2523 /Full Text
Subject
กรดคาร์บอกซิลิก -- วิจัย
ทองแดง
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
54 การสลายของลิกนินทางชีวภาพ = Biodegradation of Lignin / ประเวทย์ มงคลศิริ / 2523 /Full Text
Subject
ลิกนิน -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
55 การสังเคราะห์ 2-บิวทิล-4 (3 ไฮโดรเจน)-ควินนาโซโลนและอนุพันธ์ = Synthesis of 2-Butyl-4(3H)-Quinazolone and its derivatives / เกศรา สุวรรณฉัตร / 2523 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
56 การสำรวจโปรโตซัวในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาส ศรีนวลละออง / โอภาส ศรีนวลละออง / 2523 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว (เชียงใหม่)
57 การสำรวจพยาธิของกบ (Rana spp.) ในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ / วิชาญ เชาวลิต / 2523 /Full Text
Subject
พยาธิ -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
กบ -- เชียงใหม่
58 การสำรวจวัชพืชในนาข้าว ในเขตอำเภอเมืองหางดงและสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพ แจ่มปัญญา / 2523 /Full Text
Subject
วัชพืช -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
ข้าว -- เชียงใหม่
59 การสำรวจหาเลคตินในพืชเขตร้อน และการศึกษาส่วนประกอบและความจำเพาะในการยึดเหนี่ยวน้ำตาลของเลคตินในถั่วพู= The Surveys of lectins in tropical plants and the study of compositions and sugar specific binding of winged bean lectin / ทิพวรรณ ประภามณฑล / 2523 /Full Text
Subject
เลคติน
ถั่วพู
พืชเขตร้อน
60 การหาค่าความต้านทานจำเพาะของน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The determination of ground water resistivity in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / อิทธิพล นัยบุตร / 2523 /Full Text
Subject
น้ำบาดาล -- วิจัย
ฟิสิกส์ -- วิจัย
น้ำบาดาล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4