ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า 2523

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การวัดแมคนิจูดของดาวที่แสงสีต่าง ๆ จากภาพถ่าย = The Measurement of star color-magnitudes using photographic photometry / ปราโมทย์ อัญญะโพธิ์ / 2523 /Full Text
Subject
ดาว -- วิจัย
22 การศึกษา Fluid inclusion ในแหล่งแร่ฟลูออไรท์บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย / ชาญวิทย์ เปรมกมล / 2523 /Full Text
Subject
ฟลูออไรด์ -- วิจัย
แหล่งแร่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
23 การศึกษากรุ๊ปและอินเวอร์สีฟควอไซกรุ๊ป / สุวรรณา ศรีไตรรัตน์ / 2523 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- วิจัย
ทฤษฎีกรุ๊ป
24 การศึกษาการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบเซเวอรี่ = Study of the savery water pump performance / สุวิทย์ คงคาสวรรค์ / 2523 /Full Text
Subject
เครื่องสูบน้ำ -- วิจัย
เทอร์โมไดนามิกส์ -- วิจัย
25 การศึกษาการบีบรังสีนิวตรอนพลังงานสูง เพื่อใช้ในการบำบัดมะเร็งด้วยรังสีนิวตรอน = Study on the collimating of fast neutrons in th interest of neutron radiotherapy / จรัญ ไล้ทองคำ / 2523 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- วิจัย
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
นิวตรอนพลังงานสูง
26 การศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าว โดยวิธีหมักแบบเร็ว = Study of vinegar production from coconut water by quick fermentation process / จิตตพงษ์ โรจนสารัมภกิจ / 2523 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู -- วิจัย
น้ำมะพร้าว
การหมัก
27 การศึกษาโครงสร้างของสเปซ แบบจำกัดที่เป็นทั้ง T0 และ T5 / เดชา มีเงินทอง / 2523 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
ปริภูมิ
28 การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกริยารีดิวซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโพลี่นิวเคลียร์จำพวก เฮกซอล = Kinetics study of the reduction of polynuclear complex of the type: Hexol / นรงค์ ฉิมพาลี / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
ปฏิกิริยาเคมี
29 การศึกษาจันทรุปราคา = Study of lunar eclipse / เครือวัลย์ ศีตะจิตต์ / 2523 /Full Text
Subject
จันทรุปราคา -- วิจัย
30 การศึกษาชีวประวัติและสัณฐานวิทยาของแมลงวัน เหาวัว = Studies on life history and morphology of Louseflies (Hippobosca equina Linn.) / ชินวัตร โกมลวานิช / 2523 /Full Text
Subject
แมลงวัน -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
แมลงวันเหาวัว
31 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีทดสอบสารปฏิชีวนะวิธีต่าง ๆ = Comparative study of different methods in antibiotic sensitivity testing / มนตรี แก้วเกิด / 2523 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ -- วิจัย
32 การศึกษาเชื้ออสุจิของหนูและวิธีเก็บรักษา = Studies on rat spermatozoa and preservation / วิฑูรย์ ปัทมาลัย / 2523 /Full Text
Subject
หนู -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
อสุจิ
33 การศึกษาซิกม่าไฟไนท์แฟมิลี่ / กฤษฎา ไตรสุรัตน์ / 2523 /Full Text
Subject
ซิกม่าไฟไนท์แฟมิลี่ -- วิจัย
โทโพโลยี -- วิจัย
34 การศึกษาซิมเปิลเอกซ์เทนชันของโทโพโลยี / นพพร ธนะชัยขันธ์ / 2523 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
35 การศึกษาเซลสุริยะที่ได้จากการระเหยด้วยความร้อน ของแคดเมี่ยมซัลไฟด์ซิลิกอน = Study of CdsSi solar cell prepared by thermal evaporation / สันทนีย์ วรรธนะประทีป / 2523 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์ -- วิจัย
พลังงานแสงอาทิตย์ -- วิจัย
แคดเมียมซัลไฟด์
การระเหย
ความร้อน
36 การศึกษาตู้เย็นพลังงานแสงแดด = Study of a solar refrigerator performance / สุวิทย์ จักษุจินดา / 2523 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์ -- วิจัย
ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์
37 การศึกษาทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ / มาลี เทอดวงศ์วรกุล / 2523 /Full Text
Subject
กราฟ
38 การศึกษาทางพฤกษเคมีของรากกะทกรก = Phytochemical study on root of Olax scandens Roxb. (Olacaceae) / วิเชียร ชมภูผล / 2523 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
ราก
กะทกรก
39 การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอคาร์บอนซิลาโตของนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thiocarboxylatonickel (II) complexes / นรินทร์ สังขสุทธิ์ / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ไธโอคาร์บอกซิลาโต
นิเกิล
40 การศึกษาเทคนิคการวัดรังสีแบบโคอินซิเดนซ์โดยใช้หัววัดรังสีแบบ NAI (TL) และหัววัดสารอินทรีย์เรืองแสงที่มีการตอบสนองเร็ว = Study of coincidence technique using Nai(Tl) and fast organic scintillators / พนม สววิบูลย์ / 2523 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- การวัด -- วิจัย
หัววัดสารเรืองแสง


Page : 1 2 3 4