ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2521

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน / 2521 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- คู่มือ
คณิตเศรษฐศาสตร์
ครู -- คู่มือ
42 คู่มือครูวิชาความน่าจะเป็นเบื้องต้น / บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2521 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น -- คู่มือ
43 คู่มือครูวิชาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น / สมาน ศรีหนองจิก / 2521 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
44 คู่มือครูวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ / ธานินทร์ อมรเพชรกุล / 2521 /Full Text
Subject
เรขาคณิตวิเคราะห์ -- คู่มือ
45 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาบางเรื่อง = Laboratory guide on certain aspects of microbiology / สมศักดิ์ วัฒนบุตร / 2521 /Full Text
Subject
จุลชีววิทยา -- ห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา -- การทดลอง
46 คู่มือปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสง = Laboratory guide on photosynthesis / ประทิน ศิริรัตนากร / 2521 /Full Text
Subject
การสังเคราะห์แสง -- ห้องปฏิบัติการ
การสังเคราะห์แสง -- คู่มือ
47 ชนิดของไวรัสและการติดเชื้อไวรัสของแกลดิโอลัส = Viruses and their infections in gladioli / อุบลวรรณ ชุมพล / 2521 /Full Text
Subject
ไวรัส -- วิจัย
แกลดิโอลัส
48 ตัวต้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามิคส์และผงโลหะตะกั่ว Cermet resistors (Lead) = Cermet resistors (Lead) / บังคม นิลรักษ์ / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
ตะกั่ว
49 ตัวต้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามิคส์และผงโลหะทองแดง Cermet resistors (Cu) = Cermet resistors (Cu) / บุญยัง กฤตสัมพันธ์ / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
ทองแดง
50 ตัวต้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามิคส์และผงโลหะบิสมัท Cermet resistors (Bi) = Cermet resistors (Bi) / ชะยันต์ อินเล็ก / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
บิสมัท
51 ตำราประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอน : ฟิสิกส์อะตอม) = Hand book in modern physics (part: atomic physics) / สมปอง ทองผ่อง / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
อะตอม
52 แนวความคิดในทางดาราศาสตร์เกี่ยวกับหลุมดำ / สำราญ เพชรรัตน์ / 2521 /Full Text
Subject
ดาราศาสตร์ -- วิจัย
53 ผลของสารเคมีบางชนิดต่อการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ = Effect of some chemical substances on the germination of Mimosa pigra L. SEEDS / วิเชียร แก้วบุญส่ง / 2521 /Full Text
Subject
ไมยราบยักษ์ -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
พืชกรรม -- วิจัย
สารเคมี
การงอกของเมล็ด
ไมยราบยักษ์ -- เมล็ดพันธุ์
54 ผลของสารที่สกัดจากหอมและกระเทียมต่อการเจริญเติบโตของบักเตรีบางชนิด = Effect of onion and garlic extracts on the growth of certain bacteria / คมขำ แสงมหาชัย / 2521 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- วิจัย
หอม
กระเทียม
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
55 พัฒนาการของเรขาคณิตแปลงสภาพ / ทิพย์วิภา พัฒนถาบุตร / 2521 /Full Text
Subject
เรขาคณิต -- วิจัย
56 พัฒนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี วิชากลศาสตร์ ตอนที่ 1 = Improvement of experimental techniques in mechanics part I at undergraduate level / สุทธินี ฉิมแย้ม / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
กลศาสตร์ -- วิจัย
57 พัฒนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี วิชากลศาสตร์ ตอนที่ 2 / บุญเกื้อ จารุคม / 2521 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- ห้องปฏิบัติการ
58 พัฒนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1 = Improvement of experimental techniques in electricity and magnetism part I at undergraduate level / ไพฑูรย์ ทองยืน / 2521 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก -- วิจัย
59 พัฒนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2 = Improvement of experimental techniques in electricity and magnetism part II at undergraduate level / ธีรกร เพชรเทียนชัย / 2521 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก -- วิจัย
60 วงจรไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์สำหรับเป็นเครื่องประกอบการสอน = Electronics demonstration circuits / วิชาน กาญจนไพโรจน์ / 2521 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- วิจัย
วงจรไฟฟ้า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์


Page : 1 2 3 4