ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2521

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษานิเวศน์วิทยาบางเรื่องของสัตว์เพื่อนำมาดัดแปลงเป็นบทปฏิบัติการ I การเจริญของประชากรมอดแป้ง = The Studies on certain aspects of animal ecology as laboratory experiments I population growth of tribolium castaneum (Herbst.) / อุไรวรรณ วิจารณกุล / 2521 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยา -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
มอดแป้ง
22 การศึกษาและการครอบคลุมจุดแลคติสโดยรูปปิดทางเรขาคณิตบนระนาบ / บุญญา เพียรสวรรค์ / 2521 /Full Text
Subject
แลตทิช
เรขาคณิต
23 การศึกษาสเปคตรัมของอิออนคู่สำหรับเทตตระอัลคิลแอมโมเนียมเฮไลด์โดยอุลตราไวโอเลตสเปคโตรสโคบี = A Spectral study of ion-pair formation for tetraalkyl ammonium halide using ultraviolet spectrosoopy / ทวีศรี พิตรปรีชา / 2521 /Full Text
Subject
สเปกตรัม -- วิจัย
24 การศึกษาสารต่าง ๆ ในใบสะระแหน่ = The Study of compounds in Mentha viridis / ประจวบ สุขสมบูรณ์ / 2521 /Full Text
Subject
สะระแหน่ -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
25 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชั่นของ 2-เมอแคปโตเบนโซไทเอโซล = Transition metal complexes of 2-mercaptobenzothiazole / อรทัย อัจฉริยวิวิธ / 2521 /Full Text
Subject
อนินทรียเคมี -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
เมอแคปโตเบนโวไทเอโซล
26 การศึกษาองค์ประกอบของชัน = Study of constituent in dammar / ประวิทย์ ลีลางามวงศา / 2521 /Full Text
Subject
ชัน -- วิจัย
27 การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ / สมภพ ชอบจิตต์ / 2521 /Full Text
Subject
เฟิน -- วิจัย
เฟิน -- เชียงใหม่
28 การศึกษาแอลกาลอยด์จากหัวกลอย = Study of Alkaloids from Dioscorea hispida / เจริญ บุญโยม / 2521 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
กลอย
แอลกาลอยด์
29 การสังเคราะห์กาวประเภทไชยาโพอะครีเลท = Synthesis of cyanoacrylate adhesives / ยินดี สวนะคุณานนท์ / 2521 /Full Text
Subject
กาว -- วิจัย
30 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ = Synthesis of Monoglycerides / นฤมล พูลธนะ / 2521 /Full Text
Subject
โมโนกลีเซอไรด์ -- การวิเคราะห์
อินทรียเคมี -- วิจัย
31 การสำรวจและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีวรรณ วงศ์จันทร์ต๊ะ / 2521 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- วิจัย
สาหร่าย -- เชียงใหม่
32 การหาปริมาณของสารประกอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปตัสเซียมในปุ๋ย โดยวิธีเอนทาลปิเมตริค ไตตริเมตตรี = The Determination of nitrogen, phosphorus and potassium compounds in fertilizer using Enthalpimetric Titrimetry / กมล กลับเป็นสุข / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
ปุ๋ย -- การวิเคราะห์
สารประกอบ -- การวิเคราะห์
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์
โพแทสเซียม -- การวิเคราะห์
เอนทาลปิเมตริคไตตริเมตตรี
33 การหาสารเป็นพิษบางชนิดในเครื่องอุปโภค บริโภค โดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอนพลังงานสูง = Determination of some poisonous substances in the commercial goods by means of fast neutron activation analysis / วิวัฒน์ นิติวรนันท์ / 2521 /Full Text
Subject
สารพิษ -- วิจัย
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
โภคภัณฑ์
นิวตรอนพลังงานสูง
34 การอินทิเกรตเชิงเส้นในสองมิติทางแสง = Two-dimension optical linear integration / สมาน ฤทธิ์ทอง / 2521 /Full Text
Subject
แสง -- วิจัย
35 ครึ่งชีวิตของสภาวะไอโซเมอริคใน 169Tm และ 187Re = Half-lives of isomeric states in 169tm and 187re / ศุภชัย เทพัฒนพงศ์ / 2521 /Full Text
Subject
กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย
ไอโซเมอริค
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่น ความแข็ง กับอุณหภูมิที่เผาของดินเหนียวในภาคเหนือ = Elasticity and hardness of clay in Northern Thailand in relation to its annealing temperature / ประสงค์ กลัดแก้ว / 2521 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- วิจัย
ดินเหนียว -- ไทย (ภาคเหนือ)
37 คู่มือครูเรื่องการนำไฟฟ้าการดูดกลืนแสงของอิออนคู่และอิออนอิสระของเกลือโลหะโซเดียมและแทลเลี่ยม (I) ในตัวทำละลายต่าง ๆ = Teacher's guide to the conductivity and light absorption for ion pairs and free ions of sodium and thallium (I) salts in various solvents / มนัส เล้าวงค์ / 2521 /Full Text
Subject
ไอออน
เคมี -- การทดลอง
ไฟฟ้า -- การนำ
การดูดกลืนแสง
38 คู่มือครูเรื่องชนิดและศักย์ไฟฟ้าของอิเลคโตรดโลหะและอีเลคโตรดแบบแผ่นเยื่อ = Teacher's guide on indicator electrodes and potentials of metallic and membrane electrodes / เฉลิมยศ อุทยารัตน์ / 2521 /Full Text
Subject
อิเล็กโตรด -- วิจัย
39 คู่มือครูวิชาการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน / มันทนา อินประสิทธิ์ / 2521 /Full Text
Subject
จำนวนเชิงซ้อน -- การวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- คู่มือ
40 คู่มือครูวิชาการวิเคราะห์เวคเตอร์ = Teacher's guide to vector analysis ;Teacher's guide to vector analysis / วิรัช กุศลศิริ / 2521 /Full Text
Subject
เวกเตอร์วิเคราะห์


Page : 1 2 3 4