ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 48 รายการ จากคำว่า 2520

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 แนวความคิดใหม่ในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังชั่น / พักตรา คูบรัตถ์ / 2520 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
42 ปฏิกริยาเคมีระหว่างเกลือของโลหะทรานซิชั่นบางตัวกับสารเฮตเตอโรไซคลิกเอมิน / สุมนฑา สุนิพัฒน์ / 2520 /Full Text
Subject
อนินทรียเคมี
โลหะ -- การวิเคราะห์
โลหะทรานซิชัน
เฮตเตอโรไซคลิกเอมิน
เกลือ -- ปฏิกิริยาเคมี
43 ปฏิกริยาออโธเมตัลเลชั่นในสารประกอบโลหะทรานซิชั่น / ฐิติ สถาพรวจนา / 2520 /Full Text
Subject
โลหะ -- การวิเคราะห์
อนินทรียเคมี
สารประกอบ
โลหะทรานซิชัน
44 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดโพลีเมอไรส์เซชั่น = Factors influencing rate of Polymerisation / สมผิว ชื่นตระกูล / 2520 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
อินทรียเคมี
45 โปรโตซัวในน้ำเสียที่เนื่องจากจากสารอินทรีย์ = Protozoa in water polluted by organic wast / อำไพ อาภรณ์ชยานนท์ / 2520 /Full Text
Subject
สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
น้ำเสีย
46 พัฒนาการเรขาคณิต = Development of geometry / ภาวนา เผ่าน้อย / 2520 /Full Text
Subject
เรขาคณิต
47 สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเกลือคาร์บอกซิเลทของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัวกับเฮทเตอร์โรไซคลอกเบส / นิตยาภรณ์ ใจสะอาด / 2520 /Full Text
Subject
เคมี
สารประกอบเชิงซ้อน
เกลือคาร์บอกซิเลท
โลหะทรานซิชัน
เฮทเตอร์ไรโซคลิกเบส
48 อิทธิพลขององค์ประกอบของใบไม้บางชนิดต่อการเจริญเติบโตของตัวไหมพันธุ์พื้นเมือง / จุฑามาส ศตสุข / 2520 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- วิจัย
พืชกรรม -- วิจัย
ไหม -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3