ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 48 รายการ จากคำว่า 2520

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษาภาวะการเกิดและธรณีเคมีของแหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Mineralograph and geochemistry of Lead-Zinc deposits in northwestern Thailand / บุญส่ง โยกาส / 2520 /Full Text
Subject
ธรณีวิทยา -- วิจัย
ธรณีเคมี
ตะกั่ว
สังกะสี
แหล่งแร่ -- ไทย (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ)
22 การศึกษาและสำรวจกรุ๊ปซึ่งมีจำนวนสมาชิกถึง 12 ตัวและการประยุกต์ = Survey of group up to order 12 and its application / ชัยเยนทร์ เมืองแมน / 2520 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกรุ๊ป
23 การศึกษาสภาวะการเกิด โครงสร้างทางธรณีวิทยาและธรณีเคมีของแหล่งแร่ทังสะเตน แม่ลามา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุระพล ภานุไพศาล / 2520 /Full Text
Subject
แร่ -- วิจัย
ทังสเตน -- วิจัย
ธรณีวิทยา -- วิจัย
ธรณีวิทยา
แหล่งแร่ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
24 การศึกษาอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปคตรัมของวิตามินซี (แอล-แอสคอร์บิค แอซิด) / รณชิต หอมสุวรรณ / 2520 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
รังสีเหนือม่วง
รังสีอินฟราเรด
สเปกตรัม
วิตามินซี
25 การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเชื้อเพลิงจากหินน้ำมันที่ความลึกต่าง ๆ กันที่แม่สอด จังหวัดตาก / นิติ เรืองรัตนากร / 2520 /Full Text
Subject
หินน้ำมัน -- วิจัย
ธรณีวิทยา -- วิจัย
เชื้อเพลิง -- วิจัย
ธรณีวิทยา -- แม่สอด (ตาก)
26 การสกัดและวิเคราะห์ ไขมันหรือน้ำมันจากเมล็ดกระบก = Extraction and analysis of fats or oils from Irvingia malayana, Oliv / ประภาพร พึ่งพระ / 2520 /Full Text
Subject
น้ำมันและไขมัน
กระบก -- การวิเคราะห์
27 การสกัดและวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากผลกำจัดต้น = Extraction and analysis of essential oil from xanthoxylum budrunga (Rutanceae) / โชติ รัตนวิไล / 2520 /Full Text
Subject
กำจัดต้น -- การวิเคราะห์
น้ำมันและไขมัน
เคมีวิเคราะห์
28 การสร้างและการศึกษาการใช้ของ halide ionselective electrodes แบบ solid-state membrane / สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ / 2520 /Full Text
Subject
อนินทรียเคมี
ไอออน
อิเล็กโทรดส์
29 การสังเคราะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโลหะกับอมิโนเบนโซอิคเอซิค / วราภรณ์ รัตนโอภาส / 2520 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะ
กรดอมิโนเบนโซอิค
30 การหาตัวอย่างพืชดอกบางชนิดในเมืองไทยที่เหมาะสมในการศึกษาปรากฎการณ์ apical dominance ในห้องปฏิบัติการ = Survey of some flowering plant species in Thailand for apical dominance demonstration in the laboratory / มุกดา เลี้ยงสมบูรณ์ / 2520 /Full Text
Subject
พืชกรรม -- วิจัย
31 การอธิบายความต่อเนื่องและลิมิตอีกวิธีหนึ่ง = Another approach to continuity and limits / ไพรัชช์ เติมใจ / 2520 /Full Text
Subject
แคลคูลัส
ความต่อเนื่อง (คณิตศาสตร์)
32 คู่มือครูวิชาการวิเคราะห์จำนวนจริง = Teacher's guide to an introduction to real analysis / วิทยา วาจาบัณฑิตย์ / 2520 /Full Text
Subject
จำนวนจริง
ครู -- คู่มือ
33 คู่มือครูวิชาแคลคูลัส = Teacher's guide to calculus / สำราญ พงษ์โอภาส / 2520 /Full Text
Subject
แคลคูลัส
34 คู่มือครูวิชาชีพคณิตแนวใหม่ / ชาญสิริ อวยชัย / 2520 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
35 คู่มือครูวิชาโทโพโลยี่เบื้องต้น / มณฑีรัตน์ ดำรงรัตน์ / 2520 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
โทโพโลยี -- การศึกษาและการสอน
โทโพโลยี
36 คู่มือครูวิชาพีชคณิตเชิงเส้น / กวี ศิริโภคาภิรมย์ / 2520 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- การศึกษาและการสอน
พีชคณิตเชิงเส้น
37 คู่มือประกอบการสอนวิชาทฤษฎีเซ็ท / พวงทอง แซ่เหล่ม / 2520 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต
38 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด / วีรศักดิ์ บุญทน / 2520 /Full Text
Subject
อุณหภูมิ -- วิจัย
ฟิสิกส์ -- วิจัย
39 โครงสร้างของโวเดียมคลอไรด์ที่เกิดจากการตกผลึกวิธีต่าง ๆ / วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร / 2520 /Full Text
Subject
โซเดียมคลอไรด์ -- การวิเคราะห์
อนินทรียเคมี
ผลึก
40 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่บริเวณเขาสามหมื่น จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ / ประโยชน์ อุนจะนำ / 2520 /Full Text
Subject
ธรณีวิทยา -- ไทย -- วิจัย
แหล่งแร่ -- วิจัย
ธรณีวิทยา -- เพชรบูรณ์
ธรณีวิทยา -- นครสวรรค์
แหล่งแร่ -- เพชรบูรณ์
แหล่งแร่ -- นครสวรรค์
ดอยสามหมื่น


Page : 1 2 3