ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 56 รายการ จากคำว่า 2016

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Effect of testosterone and vildagliptin on cardiac ischemic and reperfusion injury in high-fat diet Induced Insulin Resistant and Orchiectomized Rats = ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารไขมันสูง / Wanpitak Pongkan / school 2016 /Full Text
Subject
Testosterone
Obesity
22 Effect of the day of the week characteristics on stock volatility in information and Communication Technology Sector in ASEAN = ผลของลักษณะวันในสัปดาห์ต่อมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาเซียน / Lucksika Maneesong / school 2016 /Full Text
Subject
Securities
Stocks -- Prices
23 Effects of birth weight on colostrum intake, mortality rate, and growth rate of Thai native piglets = ผลของน้ำหนักแรกเกิดต่อการได้รับนมน้ำเหลืองอัตราการตายและอัตราการเติบโตของลูกสุกรพันธุ์พื้นเมืองไทย / Chanmany Souphannavong / 2016 /Full Text
Subject
Piglets -- Feeding and feeds
Piglets -- Nutrition
Swine -- Breeding
24 Effects of concentrate supplementation on growth performance and response to estrous synchronization of local goats in Laos = ผลของการเสริมอาหารข้นต่อสมรรถนะการเติบโตและการตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำการเป็นสัดของแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศลาว / Bounthiem Bouasavanh / The 2016 /Full Text
Subject
Goats -- Laos
Estrus
25 Effects of probiotics (Lactobacillus paracasei ST11 HP4)on cardiac function in high fat diet induced obese-insulin resistant rats = ผลของโปรไบโอติก (Lactobacillus paracasei ST11 HP4) ต่อการทางานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารไขมันสูง / Wannipa Tunapong / school 2016 /Full Text
Subject
Prebiotics
Functional foods
Gastrointestinal system -- Microbiology
26 Electrical resistivity and induced polarization investigations at a Landfill Site of Mueang Phayao Municipality, Phayao Province = การสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าและการเหนี่ยวนาโพลาไรเซชันในพื้นที่ฝังกลบขยะเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา / Sompol Wongsawad / school 2016 /Full Text
Subject
Sanitary landfill closures
27 Emissions of PM2.5, polycyclic aromatic hydrocarbons and pollutant gases from incense burning = การปล่อยพีเอ็ม 2.5 พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และก๊าซมลพิษจากการเผาธูป / Susira Bootdee / 2016 /Full Text
Subject
Gases
Combustion gases
Waste gases
Air -- Pollution
28 Factors affecting the bilateral trade between Cambodia and its major trading partners in ASEAN using gravity model = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศกัมพูชาและคู่ค้าที่สำคัญในอาเซียนโดยใช้แบบจำลองแรงโน้มถ่วง / Kakda Keo / 2016 /Full Text
Subject
International trade
Cambodia -- International trade -- ASEAN countries
ASEAN countries
29 From mural paintings (Nyaungyan Period) to contemporary life in Myanmar = จากจิตรกรรมฝาผนัง (ยุคหญ่าวยัน) สู่ชีวิตร่วมสมัยในประเทศพม่า / Khin Lamin Kyaw / 2016 /Full Text
Subject
Mural painting and decoration -- Myanmar
Art -- Myanmar
30 Fully automatic cardiac T2* relaxation time estimation using patch-based clustering = การประเมินค่าเวลาการผ่อนคลาย T2* ของหัวใจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยใช้การคลัสเตอร์บนพื้นฐานของแพตช์ / Kittichai Wantanajittikul / 2016 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Medical electronics
31 Genetic diversity of hepatitis B virus in pregnant women with human immunodeficiency virus and hepatitis B virus co-infection = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับไวรัสเอชไอวี / Pajaree Treesuwan / The 2016 /Full Text
Subject
Hepatitis B
Hepatitis B virus
Pregnancy -- Complications
Pregnancy
HIV (Viruses)
32 HIV drug resistance in newly HIV-infected infants in Thailand = การดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีในทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย / Natnaree Girdthep / The 2016 /Full Text
Subject
AIDS (Disease) in children
Antiviral agents
HIV (Viruses)
Drug resistance
Medical Technology
33 Induction of pyroptosis in U937 monocytic cell line by streptococcus suis = การชักนำการตายแบบไพรอปโทซิสในเซลล์เพาะเลี้ยงโมโนไซต์ ชนิด U937 โดยเชื้อ Streptococcus suis / Jeeraphong Khikhuntod / The 2016 /Full Text
Subject
Microorganisms
Cultures (Biology)
Microbiology
34 Japanese policy making process in negotiation of JTEPA (Agreement Between Japan and the Kingdom of Thailand for an Economic Partnership) = ขบวนการดำเนินนโยบายของญี่ปุ่นในการเจรจาของ JTEPA (ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับญี่ปุ่น) / Hisao Horikoshi / 2016 /Full Text
Subject
Economic cooperation
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement
Japan -- Foreign economic relations -- Thailand
Thailand -- Foreign economic relations -- Japan
35 Lithology delineation of miocene and oligocene units in a gas field, North Malay Basin, gulf of Thailand using pre-stack deterministic inversion = การอธิบายลักษณะทางธรณีวิทยาของหน่วยหินสมัยไมโอซีนและโอลิโกซีนในแหล่งก๊าซแหล่งหนึ่ง แอ่งมาเลย์เหนืออ่าวไทยโดยใช้การผกผันเชิงกำหนดชนิดก่อนรวมสัญญาณคลื่น / Theeranant Muangprom / The 2016 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology -- Thailand
Gas fields -- Thailand
36 M-Strongly solid monoids of generalized hypersubstitutions of type T = (2)= เอ็มสตรองลีโซลิคโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด T = (2) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2016 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
37 Make-or-buy analysis of storage capacity requirement for a crop science company = การวิเคราะห์การสร้างหรือจ้างคลังสินค้าตามความต้องการของกำลังการผลิตสำหรับบริษัทวิทยาการพืชไร่ Denis Daus / Daus, Denis / 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Break-even analysis
38 Metaphor of war in Thai political news in Matichon daily newspaper = อุปลักษณ์แห่งสงครามของข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน / Panupong Intawong / The 2016 /Full Text
Subject
English language
Reporters and reporting
Metaphor
Mass media -- Political aspects
39 Microwave-assisted synthesis and characterization of polycarboxylate ligands containing 1,3,5-triazine as structure-directing agents = การสังเคราะห์ที่ใช้ไมโครเวฟช่วยและการหาลักษณะเฉพาะของพอลิคาร์บอกซีเลตลิแกนด์ที่มี 1,3,5-ไทรอะซีน เป็นสารชี้นาโครงสร้าง / Watcharee Funfuenha / school 2016 /Full Text
Subject
Complex compounds
40 Model of integration of knowledge management and internal quality assurance system to develop educational quality of institutes attached to municipality = รูปแบบของการบูรณาการการจัดการความรู้และระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาล / Kittima Peekaew / 2016 /Full Text
Subject
Quality assurance
Education and state
Educational planning


Page : 1 2 3