ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

คู่มือการใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล libref@lib.cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 93 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Activity of ethanolic extracts from coccinia grandis, solanum torvum, and solanum trilobatum on inhibition of insulin-resistance induced by inflammation = ฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากตำลึงมะเขือพวงและมะแว้งเครือต่อการยับยั้งการดื้ออินซูลินที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยการอักเสบ / Ploypailin Kaewprasert / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
2 Additional diagnostic value of breast imaging, disease progression rate and differential prognostic indicators of breast cancer after treatment = คุณค่าเชิงวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพเต้านม อัตราการดำเนินโรค และตัวชี้วัดพยากรณ์ที่แตกต่างกันของมะเร็งเต้านมหลังรักษา / Rungnapa Chairat / The 2015 /Full Text
Subject
Breast -- Cancer -- Diagnosis
Breast -- Diseases -- Diagnosis
Diagnostic imaging
Breast neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
3 Adherence to antiretroviral therapy for Thai adolescents living with HIVAIDS in the Northern and North-Eastern Regions = ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของวัยรุ่นไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Ratchanok Sittichotiwong / The 2015 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV infections
HIV-positive persons -- Thailand, Northern
HIV-positive persons -- Thailand, North Eastern
4 All maximal idempotent submonoids of the set of generalized hypersubstitutions of Type (n) = โมนอยด์ย่อยนิจพลใหญ่สุดทั้งหมดของเซตของไฮเพอร์สับสติตูชันที วางนัยทัว่ไปชนิด (n) / Weerapong Wongpinit / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
5 Analysis of crucial amino acid residues on CD4 molecule as binding target for DARPin in HIV-1 Entry inhibition = การวิเคราะห์กรดอะมิโนสำคัญบนโมเลกุลซีดี 4 ที่เป็นเป้าหมายการจับของดาร์พินในการยับยั้งการเข้าสู่เซลลข์องไวรัสเอชไอวี-1 / Supattara Suwanpairoj / 2015 /Full Text
Subject
Amino acids -- Analysis
Molecules
Cells
(HIV (Viruses)
6 Analysis of international tourism demand for Cambodias tourism = การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา / Chantha Hor / 2015 /Full Text
Subject
Foreign tourists -- Supply and demand
Cambodia -- Description and travel
Consumption (Economics)
7 Antioxidant activity of some orchidaceous plants = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกล้วยไม้บางชนิด / Naphat Boonpanya / 2015 /Full Text
Subject
Orchids -- Analysis
Antioxidants
8 Applications of quantile regression under asymmetric laplace distribution and copula based returns and risk measures to financial econometrics = การประยุกต์วิธีการถดถอยแบบควอไทล์ภายใต้การแจกแจงแบบอสมมาตรลาปลาซและบนพื้นฐานของคอปปูลาในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินทางเศรษฐมิติ / Kittawit Autchariyapanitkul / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
9 Assembling and testing of inner part of central drift chamber in belle II detector system = การประกอบและทดสอบส่วนในของเซ็นทรัลดริฟต์แซมเบอร์ในระบบหัววัดเบลล์ทู / Kullapha Chaiwongkhot / The 2015 /Full Text
Subject
Electrons
Aluminum
10 Bacterial community structure in the midguts of giant asian honey bee (Apis dorsata) and dwarf asian honey bee (apis florea) in Thailand = โครงสร้างชุมชีพของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเอเชียขนาดใหญ่และผึ้งเอเชียขนาดเล็กในประเทศไทย / Prakaimuk Saraithong / 2015 /Full Text
Subject
Bee
Bacteria
Intestines
11 Biological activities and chemical compositions of three Thai medicinal plants and the synthesis of (-)-steviamine and analogues = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และการสังเคราะห์ (-) สตีเวียมีนและแอนะล็อค / Nadechanok Jiangseubchatveera / 2015 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Analysis
12 Biology and morphology of forensic entomological important sarcophagid flies (diptera: sarcophagidae) = ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของแมลงวันหลังลายที่มีความสำคัญทางนิติเวชกีฎวิทยา / Chutharat Samerjai / 2015 /Full Text
Subject
Entomology
Sarcophagidae
Dissertations, academic -- Parasitology
13 Characterization and production of bioplastics from coffee pulps = คุณลักษณะและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเนื้อผลกาแฟ Kanet Pakdeepak / Kuntapas Kungsuwan / 2015 /Full Text
Subject
Plastics -- Production
Biodegradable plastics
Plastics -- Biodegradation
Coffee
14 Characterization of Thai propolis and applications for novel biopolymer = การหาลักษณะเฉพาะของพรอพอลิสไทยและการประยุกต์สำหรับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดใหม่ / Sirikarn Sanpa / 2015 /Full Text
Subject
Biopolymers
propolis
15 Coincidence point theorems for generalized G-Contraction on complete metric spaces endowed with graphs = ทฤษฎีบทจุดร่วมสำหรับการหดตัวแบบ G ที่วางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์พร้อมด้วยกราฟ / Adisak Hanjing / The 2015 /Full Text
Subject
Generalized spaces.
Topology
Mathematics
16 Concepts of ecofeminism and Womens Empowerment in Hayao Miyazakis Animation film nausicaa of the valley of the wind = แนวคิดด้านสตรีนิยมเชิงนิเวศน์และการเพิ่มอานาจของสตรีในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ เรื่อง มหาสงครามหุบเขาแห่งสายลม / Suttira Kaewthep / The 2015 /Full Text
Subject
Feminism
Women
Characters and characteristics in motion pictures
17 Determination of sex from the metacarpals in a thai population: osteometry and DNA extraction and purification technique using gelatin-coated magnetic particles = การประเมินเพศจากกระดูกฝ่ามือในคนไทยโดยเทดนิคการวัดกระดูกและวิธีการสกัดดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์โดยใช้อนุภาคแม่เหล็กเคลือบเจลาติน / Pongsak Khanpetch / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
18 Development of curcumin beverage as food supplement product by micellar formation technique = การพัฒนาเครื่องดื่มเคอร์คูมินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเทคนิคการเกิดไมเซลล์ / Nitapha Inchai / The 2015 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Dietary supplements
19 Development of green oxidation reactions using amine N-Oxide as Oxidizing Agents = การพัฒนาปฏิกิริยาออกซิเดชันสะอาดโดยใช้เอมีนเอ็น-ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ / Bannarak Khumraksa / The 2015 /Full Text
Subject
Oxidation
Microwaves
Chemistry, Physical and theoretical
20 Development of pharmaceutical dosage form of Liu Wei Di Huang = การพัฒนารูปแบบยาเตรียมลิ่วเว่ย์ตี้หวง / Vorawut Jearasakulpol / 2015 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Herbs -- Therapeutic use


Page : 1 2 3 4 5