ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Regularity and maximal congruence in transformation semigroups with fixed sets = ความเป็นปรกติและสมภาคใหญ่สุดในกึ่งกรุปการแปลงที่เซตตรึง / Chollawat Pookpienlert / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
162 Relationship between expression of focal adhesion proteins and cell mineralization in mesenchymal stem cells cultured on GelatinNanocrystalline Hydroxyapatite Composite = ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของโปรตีนโฟคอลแอดฮีชั่นและการสะสมแร่ธาตุในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอลที่เลี้ยงบนวัสดุผสมระหว่างเจลาตินและไฮดรอกซีอพาไทต์ผลึกขนาดนาโน / Junjira Tanum / 2015 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Gelatin
Proteins
163 Reliabilitymodeling and generation planning of renewable energy resources = การสร้างแบบจำลองความเชื่อถือได้และการวางแผนผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียน / Kunjana Chaiamarit / The 2015 /Full Text
Subject
Renewable energy
Production planning
Electricity
Electric power production
164 Renoprotective effects of atorvastatin in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats = ฤทธิ์ป้องกันของอทอร์วาสเตตินต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไตที่เกิดจากยาเจนตาไมซินในหนูขาว / Krit Jaikumkao / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
165 Rethinking Chinese capitalism : economic cultures, guanxi and identities of Thai Yunnanese transnational entrepreneurs in Chiang Mai City = ทบทวนทุนนิยมจีน : วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ, กวนซี และอัตลักษณ์ ของผู้ประกอบการข้ามชาติชาวไทยเชื้อสายยูนนานในเมืองเชียงใหม่ Lee Kian Cheng / Lee, Kian Cheng / 2015 /Full Text
Subject
Capitalism -- China
Businesspeople -- Chiang Mai
166 Rheological, chemical and microbiological qualities of Swai catfish (Pangasius hypophthalmus) sausage containing fermented soybean processed by high pressure or thermal treatment = คุณภาพทางกระแสวิทยา เคมีและจุลชีววิทยาของไส้กรอกปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) ผสมถั่วเหลืองหมักแปรรูปด้วยความดันสูงหรือความร้อน / Jiranat Techarang / The 2015 /Full Text
Subject
Food sciences
Food -- Microbiology
167 Risk assessment and molecular epidemiology of salmonella in pig slaughterhouses in upper-northern part of Thailand = การประเมินความเสียงการปนเปื้อนและระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Salmonella ในโรงฆ่าและชำแหละสุกร ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Pakpoom Tadee / The 2015 /Full Text
Subject
Salmonella
Slaughtering and slaughter-houses
Swine -- Thailand, Northern
168 ROFO: Effective workplace learning to enhance knowledge competency in lean six sigma execution strategy = โรโฟ : การเรียนรู้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดจำกัดความรู้ในการดำเนินยุทธวิธีตามหลักลีนซิกส์ซิกมา / Ah Bee Goh / 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
Six sigma (Quality control standard)
169 Roles of sericin protein from silkworm cocoons, bombyx mori, on human embryonic stem cells and wharton's jelly mesenchymal stem cells = บทบาทของโปรตีนซิริซินจากรังหนอนไหม (Bombyx mori) ต่อเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดวาร์ตันเจลลีมี-เซนไคม์ของมนุษย์ / Kewalin Inthanon / The 2015 /Full Text
Subject
sericin
Cytology
170 Science teachers' instruction management competency development for promoting students' scientific literacy = การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียน / Surasak Maotheuak / The 2015 /Full Text
Subject
Teachers
Science -- Study and teaching
171 Screening of microorganisms with probiotic properties from feces of Captive Asian Elephants = การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลช้างเลี้ยงเอเชีย / Ronnachit Rungsri / school 2015 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
172 Sequential extraction of soil samples and determination of cadmium and lead by Anodic stripping voltammetry with bismuth coated Screen-printed electrode = การสกัดลำดับขั้นของตัวอย่างดิน และการหาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วโดย เทคนิคแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรีด้วยขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนเคลือบบิสมัท / Autchara Paukpol / 2015 /Full Text
Subject
Extraction (Chemistry)
Soils
173 Sex determination from base of skull in a Thai population = การแยกเพศจากฐานกะโหลกในกลุ่มประชากรไทย / Khosit Elvezio Kasikam / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
174 Shared vision based empowerment model for increasing faculty research performance in social sciences and humanities = แบบจำลองการเสริมสร้างอำนาจด้วยวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Krith Karnjanakitti / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge Management
Humanities -- Research
Social sciences -- Research
175 Social suffering and the political economy of social agent among the karen of borderlanders = ความทุกข์ทางสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยผู้ปฏิบัติการของชาวกะเหรี่ยงแห่งพื้นที่ชายแดน / Winai Boonlue / Chiangmai The 2015 /Full Text
Subject
Karen (Southeast Asian people)
Ethnology
176 Solar thermal desalination of seawater by bubble pump technique = การกลั่นน้ำทะเลด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยเทคนิคปั๊มฟอง Lyheng Phuoy / Lyheng, Phuoy / The 2015 /Full Text
Subject
Distillation
Solar energy
Heat
177 Some algebraic properties of the regular parts of transformation semigroups with restricted range = สมบัติทางพีชคณิตบางประการของส่วนปรกติของกึ่งกรุปการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Worachead Sommanee / 2015 /Full Text
Subject
Algebra
178 Spatial and temporal distribution and biology of the blow fly, Achoetandrus rufifacies (Macquart) = การกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลา และชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Achoetandrus rufifacies (Macquart) / Tunwadee Klongklaew / The 2015 /Full Text
Subject
Blowflies -- Biology
Parasitology
179 Spatio-temporal and political-economic construction of Mae Sai border town = การประกอบสร้างเชิงพื้นที่-เวลาและเศรษฐกิจ-การเมืองของเมืองชายแดนแม่สาย / Yuthpong chantrawarin / The 2015 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Mae Sai (Chiang Rai)
Land use -- Mae Sai (Chiang Rai)
Mae Sai (Chiang Rai) -- Commerce
Economic development -- Mae Sai (Chiang Rai)
180 Species diversity of black flies in Thailand, and the evaluation of ecological factors influencing Black-Fly species diversity in Doi Phahompok National Park = ความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในประเทศไทยและการประเมินปัจจัยทางนิเวศที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก / Wichai Srisuka / 2015 /Full Text
Subject
Black fly -- Chiang Mai
Doi Phahompok National Park (Chiang Mai)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11