ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Phytase Production for Weaned Piglet Diets = การผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม / Pimporn Khamtavee / The 2015 /Full Text
Subject
Swine -- Food
Swine -- Feeding and feeds
Enzymes
142 Phytochemicals involved in resistance mechanism of rice against brown planthopper = สารพฤกษเคมีที่เกี่ยวข้องในกลไกการต้านทานของข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล / Kitsada Pitija / The 2015 /Full Text
Subject
Phytochemicals
Rice -- Diseases and pests
143 Political discourse analysis on the movie BLACK HAWK DOWN = การวิเคราะห์วาทกรรมการเมืองในภาพยนตร์เรื่อง แบล็คฮอว์คดาวน์ / Chatthip Chaimool / 2015 /Full Text
Subject
English language -- Analysis
Language and languages
Politics in motion pictures
Motion pictures
144 Politics of mangrove restoration in central coast of Vietnam = การเมืองของการฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณชายฝั่งภาคกลางของประเทศเวียดนาม Hoang Hao Tra My / Hoang, Hao Tra My / 2015 /Full Text
Subject
Mangrove conservation -- Vietnam
Mangrove ecology -- Vietnam
Mangrove forests -- Vietnam
145 Portrayal of Northern Thai women in selected Thai films from two periods = การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีชาวเหนือในภาพยนตร์ไทยคัดสรรจากสองยุค / Chawaloed Sittipattana / The 2015 /Full Text
Subject
Women -- Thailand, Northern
Body image in women
146 Posets of ideals in transformation semigroups with invariant sets = โพเซตของไอดีลในกึ่งกรุปการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Attapol Praleah / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
Set theory
Logic, Symbolic and mathematical
147 Preparation and characterization of perovskite-type ferroelectric ceramics with strontium bismuth tantalate and strontium bismuth niobate complex structures = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกประเภทเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างเชิงซ้อนของสตรอนเทียมบิสมัทแทนทาเลตและสตรอนเทียมบิสมัทไนโอเบต / Orapim Namsar / 2015 /Full Text
Subject
Materials science
148 Prevalence and reproduction of varroa and tropilaelaps in three species of honey bees in Chiang Mai, Thailand = ความแพร่หลายและการแพร่พันธุ์ของไรวาร์รัว และทรอปิลีแลปส์ในผึ้งสามชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Ninat Buawangpong / The 2015 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases -- Chiang Mai
Bees -- Chiang Mai
Mites
149 Privatization of health care system and migrant construction workers in Hanoi = การทำให้เป็นธุรกิจของระบบบริการสุขภาพและแรงงานก่อสร้างย้ายถิ่นในฮานอย Tran Khanh An / Tran, Khanh An / The 2015 /Full Text
Subject
Health services accessibility
Working class -- Vietnam -- Hanoi
150 Production and characterization of specific monoclonal antibodies against human hemoglobins = การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินมนุษย์ / Kanet Pakdeepak / 2015 /Full Text
Subject
Hemoglobin
151 Production of soy isoflavone aglycones using pure starter culture = การผลิตไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากถั่วเหลืองโดยใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ / Rewat Phongphisutthiant / 2015 /Full Text
Subject
Isoflavones
Soybean -- Fertilizers
Soybean
152 Proteomic and transcriptomic analyses of salivary glands of Anophesles campestris-like mosquito, a potential vector of Plasmodium vivax = การวิเคราะห์โปรตีโอมและทรานสคริปโดมของต่อมน้ำลายยุง Anophesles campestris-like ที่มีศักยภาพเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax / Sriwatapron Sor-suwan / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Salivary Glands
Anophesles
Plasmodium vivax
153 Quality of life and social support among persons with nasopharyngeal cancer receiving combined therapy = คุณภาพชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษาแบบผสมผสาน / Che Azunie Che Abdullah / 2015 /Full Text
Subject

154 Quantitative estimation of hyphal growth of malassezia furfur using morphological image processing = การประเมินเชิงปริมาณของการเจริญเติบโตของสายราในเชื้อมาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างทางรูปภาพ / Chayanin Chomchuen / 2015 /Full Text
Subject
Skin -- Diseases
155 Racing to the GMS Borderland: Viet Kieu and Vietnamese students at Rajabhat University in the northeast of Thailand = แข่งไปยังชายแดนอนุภาคลุ่มน้ำโขง: เวียต เกียว และ นักศึกษาชาวเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Tanasak Phosrikun / The 2015 /Full Text
Subject
Greater Mekong Subregion
156 Rakhine migrant factory workers' social network in Hlaing Tharyar Industrial Zone in Yangon, Myanmar = เครือข่ายทางสังคมของแรงงานย้ายถิ่นชาวยะไข่ในเขตอุตสาหกรรมไหลตายา ในเมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า / Aung Myo Min / 2015 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Yangon (Myanmar)
Rakhine migrant
157 Recovery of secondary materials from waste sludges in zinc extraction plant = การแสวงคืนวัสดุทุติยภูมิจากกากตะกอนของเสียในโรงสกัดสังกะสี / Sankum Nusen / The 2015 /Full Text
Subject
Zinc
Factory and trade waste
Materials Science
158 Reduction of Y chromosome spermatozoa by Cytotoxic reaction in White Lamphun Cattle = การลดสเปิร์มที่มีโครโมโซมวายด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคในโคขาวลำพูน / Sirikron Dumrongsri / The 2015 /Full Text
Subject
White Lamphun cattle
Cows
159 Refusal strategies of Thai and American Instructors at Chiang Mai University = กลวิธีการปฏิเสธของอาจารย์ชาวไทยและอเมริกันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;กลวิธีการปฏิเสธของอาจารย์ชาวไทยและอเมริกันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Kanokwan Kantakorn / The 2015 /Full Text
Subject
Speech acts (Linguistics)
Denial (Psychology)
College teachers -- Chiang Mai University
160 Regionalization through media consumption: the consumption of Thai and Filipino soap operas among Vietnamese audiences = การสร้างความเป็นภูมิภาคผ่านการบริโภคสื่อ: การบริโภคละครไทยและฟิลิปปินส์ของผู้ชมชาวเวียดนาม Nguyen Thi Tu Anh / Nguyen, Thi Tu Anh / The 2015 /Full Text
Subject
Television programs
Theater -- Philippines
Theater -- Thailand
Consumer behavior -- Vietnamese


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11