ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Molecular characterization of hemoglobin F augmentation in Northern Thai subjects with mild HbEE-thalassemia = การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของการกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟในคนไทยภาคเหนือที่เป็นโรคฮีโมโกลบินอี บีตาธาลัสซีเมียชนิด อาการไม่รุนแรง / Lampliamas Tanghan / The 2015 /Full Text
Subject
Hemoglobinopathy -- Thailand, Northern
Thalassemia -- Thailand, Northern
122 Molecular characterization of kobuviruses circulating in pediatric patients and piglets with diarrhea in Chiang Mai, Thailand = การตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคบุ ที่พบในผู้ป่วยเด็กและลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Watchaporn Chuchaona / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Diarrhea
kobuviruses
123 Molecular epidemiology and genetic characterization of HIV-1 subtypes in Northern Thailand = ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี-1 ในภาคเหนือของประเทศไทย / Peeraya Suriya / The 2015 /Full Text
Subject
HIV (Viruses) -- Thailand, Northern
HIV infections -- Thailand, Northern
124 Molecular studies of purple rice extracts on carcinogens induced liver and colon carcinogenesis = ผลของสารสกัดจากข้าวก้ำต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารก่อมะเร็งในระดับโมเลกุล / Charatda Punvittayagul / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant Extracts (Purple rice)
125 Monitoring of nitrogen uptake and assimilation in Curcuma alismatifolia gagnep. by nitrogen isotope = การติดตามการดูดใช้และการนำไปใช้ประโยชน์ของไนโตรเจนในปทุมมา โดยไอโซโทปของไนโตรเจน / Chamaiporn Anuwong / The 2015 /Full Text
Subject
Curcuma alismatifolia
Annuals (Plants)
Nitrogen
126 Necrotizing fasciitis: the clinical epidemiology and predictors for severe sepsis amputation and mortality = พังพืดอักเสบเน่าตาย : ระบาดวิทยาคลินิกและปัจจัยทำนายการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง การตัดอวัยวะ และการเสียชีวิต / Patcharin Khamnuan / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations,academic -- Clinical Epidemiology
127 Neoliberalization of agrobiodiversity and the livelihood struggles of the small-scale farmers under the integration of global seed market = กระบวนการเสรีนิยมใหม่ของความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตรและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตของเกษตรกรรายย่อยภายใต้การบูรณาการของตลาดเมล็ดพันธุ์โลก / Sakakrin Na Nan / The 2015 /Full Text
Subject
Neoliberalism
Farmers -- Social aspects
128 Novel initiators for Ring-opening polymerisation of cyclic esters for use as absorbable surgical sutures = ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดใหม่สาหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์เพื่อใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม / Sujitra Ruengdechawiwat / The 2015 /Full Text
Subject
Polymerization
Biodegradation
129 Novel miniaturized of flow system for determination of mercury(II), iron(III) and aluminium(III) = ระบบการไหลที่ลดขนาดแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณปรอทเหล็กและอลูมิเนียม / Kanyarak Prasertboonyai / The 2015 /Full Text
Subject
Mercury -- Analysis
Mercury -- Metallurgy
130 Numerical techniques for solving symmetric regularized long wave equation = เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับการแก้สมการคลื่นยาวแบบสมมาตรปรกติ / Suriyon Yimnet / The 2015 /Full Text
Subject
Equations
Mathematics
131 Nursing support and satisfaction during labor among Bangladeshi primiparous mothers = การสนับสนุนทางการพยาบาลและความพึงพอใจในระยะคลอดของมารดาครรภ์แรกชาวบังกลาเทศ Shahanara Akter / Shahanara, Akter / The 2015 /Full Text
Subject
Labor (Obstetrics)
Pediatric nursing
Mothers -- Bangladeshi
132 Optimal production systems towards Socio economic and environmental Balance in Highland Community of Chiang Mai Province = ระบบการผลิตที่เหมาะสมสู่ความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ / Tinnarat Pitakpongjaroen / 2015 /Full Text
Subject
Farm produce
Agriculture
133 Optimization of Pyrolysis temperature for Biochar Production from different feedstock = อุณหภูมิที่เหมาะสมของกระบวนการไพโรไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน Jonathan Schweikle / Schweikle, Jonathan / 2015 /Full Text
Subject
Biochar
134 Outcome of a second-line antiretroviral regimen in HIV- 1 infected children after failing first-line therapy = ผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรที่สองในเด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี หนึ่ง หลังจากเกิดความล้มเหลวในการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรแรก / Rapeepan Suaysod / 2015 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
HIV-positive persons
Antiviral agents
135 Participatory development of weaving community enterprise in Udon Thani Province = การพัฒนาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าในจังหวัดอุดรธานี / Lamduan Khanson / 2015 /Full Text
Subject
Weaving
136 Personnel preparing strategies for internal educational quality assurance of Maejo University: mixed methods research = กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้: การวิจัยเชิงผสมผสานวิธี / Neunghatai Chaiarporn / The 2015 /Full Text
Subject
Maejo University
Internal Educational Quality Assurance
137 Petrochemistry and Mineralization of Doi Kio Lom Igneous Rocks, Pai District, Mae Hong Son Province = ศิลาเคมี และการเกิดแร่ของหินอัคนีดอยกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Jantanee Duangkhamsawat / 2015 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry -- Pai (Mae Hong Son)
Igneous rocks -- Pai (Mae Hong Son)
Rocks -- Analysis
Petrology
138 Phenotypic and functional study of natural killer cell subpopulations in HIV-1 infected patients receiving antiretroviral therapy = ฟีโนไทป์และการทำงานของกลุ่มประชากรย่อยของเนเชอรัลคิลเลอร์เซลล์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไทป์-๑ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส / Yupanun Wutti-In / The 2015 /Full Text
Subject
HIV-positive persons
Medical technology
Antiviral agents
139 Photometric observation and analysis of hot uranus exoplanet GJ3470b by Transit method = การสังเกตการณ์ด้วยเทคนิคโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแบบดาวยูเรนัสร้อน GJ3470b ด้วยวิธีผ่านหน้า / Sawatkamol Pichadee / 2015 /Full Text
Subject
Stars -- Observations
140 Physicochemical properties across species breadth and quality changes of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey during storage = สมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งชันโรงต่างชนิดและการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง (Apidae: Meliponini) ระหว่างการเก็บรักษา / Bajaree Chuttong / The 2015 /Full Text
Subject
Honey
Honey -- Preservation
Bees


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11